Dictionaries | References
Y

Yājñavalkya

Yājñavalkya  
Variations : Yājñ.; Yājñavalkya

  |  
अंशिन्   अकल्कता   अकूट   अक्रव्याद्   अक्ष   अक्षता   अक्षय्योदक   अक्षिकूट   अक्षिकूटक   अक्षीण   अगतिकगति   अग्निद   अग्निहोत्र   अग्रजन्मन्   अघमर्षण   अङ्कबन्ध   अङ्गिर   अचरित   अजाति   अजाश्व   अतिकृच्छ्र   अतिमारुत   अत्यय   अत्वर   अदण्डन   अदत्त   अधरीभूत   अध्यधिक्षेप   अध्यास   अध्वनीन   अनस्थ   अनिबद्धप्रलापिन्   अनुपन्यस्त   अनुपाकृत   अनुमन्   अनुलोमज   अनुलोमा   अनुव्रज्य   अन्तरागार   अन्नप्राश   अन्नप्राशन   अन्यथादर्शन   अन्यथास्तोत्र   अन्यमातृज   अन्योदर्य   अन्ववकॄ   अपक्रिया   अपतितान्योन्यत्यागिन्   अपनुत्ति   अपरान्तक   अपवद्   अपविद्धपुत्र   अपश्यत्   अपसव्यंकृ   अपसव्यवत्   अपासृ   अप्रमादता   अप्रयासेन   अप्राप्त   अप्रियंवद   अब्भक्ष   अब्रुवत्   अब्लिङ्ग   अभिख्यात   अभिगम   अभिगम्   अभिगामिन्   अभिधावक   अभिनिःसृत   अभिनिवेशिन्   अभिमर्शन   अभिमर्षण   अभिमिह्   अभियुक्त   अभियोग   अभियोगिन्   अभिरत   अभिरम्   अभिलक्षित   अभिलिख्   अभिलेखित   अभिव्यक्तम्   अभिशंसन   अभिशप्   अभिशस्तक   अभिशाप   अभिष्टुत   अभीशाप   अभ्यर्थित   अभ्यवहरण   अभ्यस्   अभ्यागत   अभ्याश   अभ्यास   अभ्युद्धृ   अभ्युद्धृत   अभ्युपगमित   अभ्युपे   अभ्युपेत्याशुश्रूषा   अमुक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP