Dictionaries | References
P

Pāṇini

Pāṇini  
Variations : Pāṇ.

  |  
अङ्ग   अम्बष्ठ   अम्बिका   अर्जुनक   अर्यमन्   अर्हत्   अरिंदम   अल्पमेधस्   अश्मक   अश्वत्थामन्   अश्वतर   अश्वपेज   अश्वपेय   अष्टम   अहीन   आग्नीध्र   आग्रायण   आगस्त्य   आत्रेयी   आदिराज   आप्‍   आपस्तम्ब   आपिशलि   आमुष्यायण   आर्द्रक   आर्ष्टिषेण   ईदृश्   उख   उख्य   उद्वह   उपगु   उपत्यका   उपयाज   उपहूत   उर्व   उशनस्   उशीनर   उषस्य   ऊर्जस्विन्   ऊर्णनाभ   औक्थ्य   औदुम्बर   औपगव   कृकण   केकय   कक्षीवत्   कुञ्जर   कठशाठ   कुण्डिन   कुण्डोदर   कुणरवाडव   कुणि   कुत्स   कुन्ति   कपिष्ठल   क्रमपाठ   करीषिणी   क्रोधन   क्रोष्टु   क्रौञ्च   क्रौष्टुकि   कल्माष   कुल्य   कलापिन्   कृशाश्व   कैशिक   केशिन्   क्षुद्रक   क्षेमंकर   क्षेम्य   क्षेमवृद्धि   क्षाम   कुस्तुम्बुरु   काकुत्स्थ   काण्व   कात्य   काद्रवेय   कापेय   काप्य   कार्ति   कार्ष्णाजिनि   कारीर   कालक   कालेय   काल्या   कालिङ्ग   काश्यप   काशिक   कोसल   कौशाम्बी   कौशिक   कौषीतकेय   कौषीतकि   कौसल्य   खलु   खाडायन   खाति   गन्धर्वनगर   गवय   गवाक्ष   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP