Dictionaries | References

लात्यायन | Lāṭyāyana

Lāṭyāyana  
Variations : Lāṭy.; Lāṭy

  |  
अक्षरसधातु   अग्निपद   अग्निमीयाम   अग्रिमवती   अग्रियवत्   अतिप्रणी   अतिशङ्क्   अतिष्टु   अतीर्थ   अदन्ताघातिन्   अधःसंवेशिन्   अधिशय   अध्यास्या   अनध्यास   अनियोग   अनुक्री   अनुग्रामम्   अनुधा   अनुपघ्नत्   अनुपस्थान   अनुप्रसर्पक   अनुप्रसृप्तिन्   अनुब्राह्मणम्   अनुब्राह्मणिक   अनुसंहृ   अनुसक्थम्   अनूपधृ   अनूपविश्   अन्तःप्रतिहारम्   अन्तःसाम   अन्यत्स्थानगत   अन्यूनाङ्ग   अन्वधिरुह्   अन्वस्   अन्वाख्या   अन्वाहरण   अन्वाहार   अपगर   अपघाटिला   अपरिभक्ष   अपश्रि   अपावृ   अपिकक्ष   अपिसृज्   अप्तोर्याम   अप्तोर्यामन्   अप्रतिहार   अप्राणत्   अभिक्रन्द्   अभिक्रान्तिन्   अभिगर   अभिदक्षिणम्   अभिवात   अभिवाता   अभिविहित   अभिष्टुभ्   अभिसंवस्   अभीवर्त   अभ्यवहृ   अभ्यारोहणीय   अभ्युक्षण   अभ्युन्नी   अम्बूकृत   अयजुष्कृत   अयज्ञ   अरण्येगेय   अर्धपद   अर्धिन्   अलाबुवीणा   अलोप   अल्पव्याहारिन्   अवक्षि   अवग्रह्   अवच्छिन्न   अवभृथसामन्   अवभृथेष्टि   अवरार्ध्य   अवसृप्   अवस्वृ   अवहृ   अविदोष   अविद्यमान   अविभक्त   अविभाग्य   अविलम्बित   अविवाह्य   अविसृष्ट   अवृक्ष   अवेला   अव्यवाय   अव्यस्त   अव्यावृत्ति   अश्रवणात्   अश्वत्रिरात्र   असंचार   अस्तोभ   अस्मरत्   अहःसंस्था   आकाङ्क्ष्   आकूपार   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP