Dictionaries | References

होता जिवा म्हणून बचला-वांचला शिवा

( शिवकालीन म्हण.) जिऊ महाला हा शिवाजीचा अंगरक्षक होता. अफजुलखान वधाच्या प्रसंगीं यानें शिवाजीस वांचविलें होतें. महाला म्हणजे न्हावी. -शिवदिग्विजय व भाइसं. पंचम संमेलनवृत्त. जिवा पहा.

Related Words

पुण्य म्हणून आचरीजे   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   होता   जिवा आगळा   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   म्हणून or म्हणोन   मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   गाढवापुढें वाचली गीता, कालचा-रात्रीचा गोंधळ बरा होता   होता माल   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   शिवा-शिवालिखित   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   मांजर झालें रोड, म्हणून उंदरांचा चिवचिवाट   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   रीत बाटली म्हणून जात थोडीच वाटली   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   आली खाज, म्हणून सोडली लाज   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   का म्हणून   नाहीं म्हणून बनलें नाहीं   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP