TransLiteral Foundation

संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय

सज्जनांची मैत्री केल्यास ती सारखी वाढत जाते ती कधीं आटत नाहीं.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   सोबत-सोबत संगत   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   हात (ता-तो) फळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   डोळेझांक-की   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   नादान की दोस्ती जीका जान   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   तट-कन-कर-दिनी-दिशी   झड-कन्-कर-दिनी-दिशी   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   भक्क-कण-कर-दिशी   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   बरकन-कर-दिनी-दिशी   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   पिच-कन-कर-दिनी-दिशीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   अंगतपंगत तीच गडयाची संगत   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अप्रत्यक्ष-अपरोक्ष कर   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   आदराशीं प्रत्यादर, शठ देखोन शाठ्य कर   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आयाबायास्त्री दिधी भर, ऊठ म्हातारे नवरा कर   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   कुंकडा पिला म्‍हण उस्‍तूं शिकौच्या जाय?   केतकीचें पानबाई की की   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   कर   कर न कर   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   काय असे रंगावर, केवळ गुणग्रहण कर   काळोखी-की   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   की   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खट-कण-कन-कर   खड-कण-कन-कर   खाय खाय, मसणांत जाय   गड-कन-कर   गबकन-कर   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   घातक or की   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जपण-णी-णूक-कर   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तारतिम

 • न. ( पाहुण्याचा ) यथायोग्य सत्कार ; आगतस्वागत ; आतिथ्य ; तारतम्य अर्थ ४ पहा . ( क्रि० करणे ; पाहणे ; धरणे ). तारतिम वरि तोंडाच पुरते । अंतरा हे येते अंतरीचे । - तुगा ६५९ . २ ( कु . ) अक्कल ; हुषारी . तारतम्य अर्थ ३ पहा . [ सं . तारतम्य ] 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्राद्धाचें प्रयोजन काय ? आणि श्राद्धाचे चार भेद कोणते आहेत ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.