Dictionaries | References

शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक

अलीकडे शिकलेले लोक फार झाले असून ते बेकार असतात व त्यांस भिकार्‍याइतकीहि प्राप्ति होत नाहीं यावरुन म्हणतात.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   भीक शीताक कावळो हांगलो   नांव न घेणें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   चुना पानाला न लागणें   बाकी न ठेवणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   भवति न भवति   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आज मला, तर उद्या तुला   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   दुसर्‍याचे वेडेपणें, आपण चातुर्य शिकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   शब्द खालीं पडूं न देणें   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP