Dictionaries | References

वळ-वळ उठला पण संशय फिटला


कोरडा पहा. " वळ उठला पण संशय फिटला ’ ह्या म्हणीप्रमाणें, बायकोला केडगांवीं हाल अपेष्टा सोसाव्या लागल्या खर्‍या, पण बरें होण्याचा तिचा संशय फिटला. म्हणून पुन्हा औषधोपचारासाठीं आम्हीं पुण्यास आलों." माझा चित्रपट व काशीचा संपूर्ण इतिहास, पान ६२. मागें गोष्ट पहा.

Related Words

मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   रीण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   बाईल मरो पण बैल जगो   उड्या बरा पण पड्या कठीण   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   गांड फाटे पण कपडा-धबला न फाटे   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   पडतील स्वाती तर कापूस मिळेना वाती, पण पिकतील माणिक मोती   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP