TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

"ल" Words

  |  
   लू   लूं   ले   लै   लइ   लेइणे   लई   लईण   लईन   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   लईलूट   लक   लुक   लूक   लेक   लेंक   लुकई   लक्क   लक्क-क्ख   लक्कड   लुक्कड   लक्कडकोट   लक्कडखाना   लककण   लक्कण   लुक्कण   लककण-कन-कर-दिशी   लक्कदिशी   लककन   लक्कन   लककर   लक्कर   लक्क-लक्क भावडी, कटटा-ड्डा उजो   लक्का   लुक्का   लक्ख   लकचे   लकुच   लंकेची पार्वती   लकटणे   लकटणें, लकडणें   लकड   लुकड   लुकड-डा-ड्या, लुक्कड   लकडणे   लुकड्या   लुकड, लुकंण, लुक्कण   लकडा   लुकडा   लकडा-लकडा लावणें   लकडी   लकडीचे बल मकडी नाचे   लकडी दाखविल्याशिवाय-लकडी वांचून मकडी वळत नाहीं-वठणीस येत नाहीं   लकडी बिगर मकडी नहीं वठणी आती   लकढवाला   लुकण   लुंकण   लुक्णा   लंकेंतु उबजलेले सगळे रावण न्हयिं   लंकेंत जन्मले तितके राक्षसच   लंकेंतु भांग्राक मोल ना   लकतर   लक्तर   लकतर-लकतर, लकतर्‍या गाळणें   लकतरी   लकतऱ्या   लंकेंत-लंकेंत सोन्याच्या विटा   लकतवाय   लकताड   लक्ताळ   लकदिशी   लकपक   लकब   लकेर   लेकरू   लेकरुं   लेंकरुं   लेंकुरपण   लेंकरूंबाळ   लेकरुं मांडीवर हगल्यास वडील मांडी तोडतील असें नाहीं   लेकरुं-लेकरुं ना बाळ, वाजविती टाळ   लेंकुरवाला-ळा   लेंकुरसमजूत   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   लकेरी   लकलक   लुकलुक   लेक-लेक असली जरी तरी परघरीं जाणारी   लकलकणें   लुकलुकणे   लुकलुकणें   लकलकाट   लकलकी   लुकलकी   लकलकीत   लकल कीत   लकुलिन्   लेंकवळा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गायीला वासरी झाली, दुधाची पांग फिटली

 • गायीला वासरी झाली याचा आनंद गायीला होणारच, पण धन्याला मात्र गाय व्याल्‍यामुळे दूध मिळूं लागल्‍यामुळे त्‍याची अडचण निभावल्‍याचा त्‍याला आनंद होतो. एकाचे बरे होण्यांत दुसर्‍याचाहि सहजगत्‍या फायदा झाला म्‍हणजे ही म्‍हण योजतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.