Dictionaries | References

"ल" Words

  |  
(लोकांच्या) नरकांत बुडणें   (शिव्यांची) लाखोली वाहणें   एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्रविजयी भवेत्।   को़डगा   गुरांनीं वाडा साजरा   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   गोष्ट लळणें   तकदीरका लिखा, कमी नहीं चूका   थोडी तों गोडी, फार तों लबाडी   द्राविडो लडबडाम्यहम्।   दारुची लंका   दाराला अडणा, गाडीला कडणा, म्हशीला लोडणा (असावा)   नेणेंलपेटून नेणें   नाकांत नाहीं कांटा आणि लटका ताठा   नांव मोठें आणि लक्षण खोटें   भेटीचा लाभ देणें   मुखाला आग लागणें   मोर नाचतो म्हणून लांडोरहि नाचते (पण शोभत नाहीं)   येबी लडदू$4जाबी लडदू      लु   लू   लृ   लॄ   लूं   ले   लै   ल धड नाहीं भुंडयांत, उभे केलें खोंडयांत   लइ   लेइणे   लई   लई वटवट, अन् खाई मटमट   लईण   लईन   लईलूट   लक   लक्   लुक   लुक्   लूक   लेक   लेंक   लेक असली जरी तरी परघरीं जाणारी   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   लुकई   लक्क   लक्क भावडी, कटटा उजो   लक्क भावडी, कड्डा उजो   लक्कक   लक्कड   लुक्कड   लक्कडकोट   लक्कडखाना   लककण   लक्कण   लुक्कण   लुक्कणपेंच   लक्कदिशी   लककन   लक्कन   लककर   लक्कर   लक्का   लुक्का   लक्ख   लकच   लकचे   लकुच   लैकुची   लंकेची पार्वती   लेकुञ्चिक   लकुट   लकटणे   लकटणें   लकुटिन्   लकड   लुकड   लकडकोट   लकडखाना   लकडणे   लकडणें   लकडदिवी   लकड्या   लुकड्या   लकडवाला   लकडा   लुकडा   लकडा लावणें   लकडी   लकडी दाखविल्याशिवाय मकडी वठणीस येत नाहीं   लकडी दाखविल्याशिवाय मकडी वळत नाहीं   लकडी बिगर मकडी नहीं वठणी आती   लकडी वांचून मकडी वठणीस येत नाहीं   लकडी वांचून मकडी वळत नाहीं   लकडीकोट   लकडीचे बल मकडी नाचे   लकडीपेंढी   लकडीपूल   लकढवाला   लुकण   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP