Dictionaries | References

मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग

वरवर केलेली बतावणी
वरुन दाखविलेला आदर. " आंतल्या गांठीचीं माणसें त्यांना नको असतात. कारण ज्याला आपलें म्हटलें त्याच्याशीं त्यांनीं स्वप्नांतहि कपट केलेलें नाहीं. ‘ मैत्रीचें सोंग व प्रेमाचें ढोंग ’ त्यांना नको असतें
कारण असली बतावणीची वर्तणूक त्यांनीं कधींहि केलेली नाहीं. " -वझे, माझा चित्रपट परिशिष्ट ?

Related Words

दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   मैत्रिकी or मैत्री   भिन्न-भिन्न मैत्री ही क्वचितच पूर्णत्वाला पोहोंचते   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   नगदी दान व कागदी मान   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   कार्यापुरती मैत्री, कारणापुरते आर्जव   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   उत्तरेकडील ढोंग   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   मळघाऊ or व   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP