Dictionaries | References

मुडा-मुड्यांनी खाल्लें तर वेढयांनीं तरी पाऊक जाय


( गो.) एखाद्याकडून पुष्कळसें घेऊन खाल्लें तर थोडे तरी त्याला पोचविलें पाहिजे.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   कधीं तरी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP