Dictionaries | References

मुंडा-हिजडयाची जोड मुंड्यानें खावी


[ मुंडा = हिजडयाबरोबर भिक्षेस असणारा.] दोघेहि सारखेच एकत्र मिळतात.

Related Words

जोड   मुंडा   मुंडा-हिजडयाची जोड मुंड्यानें खावी   मुंडा or मुंढा   जोड देणें   मुंडा-मुंडो खाल्ल्या तोंडान कुंडो खावप   पायाची जोड करणें   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं-तोडूं-फोडूं नयेत   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   जातीसाठीं-करितां खावी माती   जातीसाठीं माती खावी, जात कधीं न सोडावी   हिजडयाची जोड मुंढयानें खावी   जन्माची जोड   ज्‍याची खावी पोळी, त्‍याची वाजवावी टाळी   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   ज्‍याला जोड लागतो त्‍याला त्‍याचें दुःख (कळतें)   दमडी दमडी जोड जोड करुनीया लाख करूं   मुंडा हात   जेथें खीर खाल्‍ली, तेथें राख खावी काय?   हरळीची मुळी खुडून खुडून खावी   माळणीची लाथ खावी पण लोणारणीचा हात लावून घेऊं नये   जळत भाकर खावी, पळत हाटांत जावें   आपली भाकरी पण आड करून खावी   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   जशी जोड, तशी मोड   बाये जोड फुलां काबार   पोट दुखेल त्यानें सुंठ खावी   ज्‍याची खावी भाकरी, त्‍याची करावी चाकरी   चाकरी करावी, भाकरी खावी   मोडतोड सोनाराची जोड   तापत्रयाला जोड-जोडा नाहीं   लांडा भुडां-मुंडा हात, दाल्ला करी भात   बायेची जोड न्हाणाक नि खाणाक बाद   यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी   मुंडा-हिजडयाची जोड मुंड्यानें खावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP