Dictionaries | References

"प" Words

  |  
(पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   (पुस्तकाचें) पान परतविणें   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   (पाप, पुण्य, भोग, सुख, दुःख, इत्यादीची) पायरी भरणें   एकटयाला उतरेना पथाचें म्हणून हंडाभर अन्न खवायाचें   ताडून पाहणें   द्वौ नञौ प्रकृतार्थ दृढयतः।         पु   पू   पृ   पुं   पै   पें   पैं   पै दर पै   पूःकाम्य   पुआड   पई   पुई   पई दरपई   पईज   पईल   पईलवान   पईस   पउतें   पऊल   पंक   पुक   पेंक   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   पके बडके तले, मरणेवाले है   पक्क   पक्कटी   पक्कण   पक्क्या पानाचा हौशी आणि बारीण आली दाराशीं   पक्कयावर चढविणें   पैकेकरी   पक्कश   पुक्कश   पुक्कशक   पुक्कष   पुक्कस   पुक्कसी   पक्का   पृक्का   पक्का माल   पक्काकच्चा   पक्काख्याल   पक्काखरडा   पक्कान्न   पक्कान्नें   पक्कान्नाच घांस, त्याला विघ्नांची रास   पक्कान्नांत लाडू आणि गोतांत साडू   पक्काशय   पक्काशी   पक्काहिसाब   पक्की रसोई   पक्कीकुंदी   पक्कीजप्ती   पक्कीमुद्दत   पंकज   पंकजित्   पेकट   पेंकट   पकड   पैकड   पकड धरुन बोलणे   पकडणे   पकडणें   पकडणी   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   पकडला तर चोर, नाहीं तर बादशहाहून थोर   पकडला रोही, त्याच राना जाई   पकडसमान   पेकडहाड   पकडापकडी   पैकडी   पेकणें   पैकणें   पक्तृ   पृक्त   पक्तपौड   पंक्त्यंतर   पक्त्र   पक्त्रम्   पक्त्रिम   पक्त्रिम्   पक्तव्य   पक्त्वा   पक्ति   पंक्ति   पृक्ति   पक्तिदृष्टि   पंक्तिदोष   पक्तिनाशन   पंक्तिपठाण   पंक्तिपठाण बारगीर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP