TransLiteral Foundation

दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें

नशीबानें मदत करणें
नशीब उघडणें, फळफळणें
भाग्यरेषा उमटणें.

Related Words

पाठ देणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   वळतें करणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   सार-सार करणें   ताण देणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   देवावर हात ठेवणें   लवणभंजन करणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   जन्म देणें   आर्ये करणें   पूजा देणें   पैंबदी करणें   नवा जुना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   स्वर स्वर देणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   बरबाद-बरबाद करणें   दिवसावर नजर देणें   बाजार करणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   यारी   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   फलटणी पारायण करणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   देखली बुधी करणें   हात (ता-तो) फळी   घराचे घरकुल करणें   मांडीचे उसे करणें   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   तृणाची शेज करणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   ठयां करणें   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   खितखित करणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   (अंगावरुन) हात फिरवणें   अंधके हात बटेर   अंधळ्याचा हात उपस्थावर, अंधळ्याचा हात ताटावर, अंधळ्याचा हात उपस्थानावर नेमका जातो   अनुकूल साधनीं कार्य साधावें वाहत्या गंगेंत हात धुवावे   अब - अबतो पत्थर के नीचे हात दबा है   अभाव - अभावाचें पोतें सव्वा हात रितें   अर्द्या माडार चढून हात सोडचें न्हयत   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अशक्ताचे शत, बळियाचा एक हात.   असतां खाली हात, मनुष्याचे नाही चालत   आईच्या कासोट्याला हात घालणें   आईचा हात नि नारीचा दहिभात (सारखाच)   आईचा हात, शिळा गोड भात   आठ हात काकडी, नऊ हात बी   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आठ हात लांकूड व नऊ हात ढलपी   आपना वकर आपने हात है   आपलें पागोटे कांखेत मारून मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपला भात आखडला हात   आपला हात जगन्नाथ   आम्ही तुम्ही भाऊ, आमच्या कंठाळ्यास हात नका लावूं   आळशाचे तोंड मोठे पण हात मात्र कोते   ईर्षा मनी धरणें, मग हात वळविणें   उचल   उचलला हात   उचापतीचे पोतें, सवा हात रितें   उतूं गेले दुधाला, हात लावी कपाळाला   उताण्यापेक्षां उपडा हात चांगला   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उधाराचें पोतें सवा हात रितें   उधारीचें खातें (पोतें), सव्वा हात रितें   उराला हात लावणें   उरावरचा हात   उरावर हात ठेवणें-लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एक हात दुधां, एक हात धयां   एक हाथ जिकर पर, एक हात फिकर पर   औट हात तुझा जागा। येर सिणसी वाउगा।।   कंठास हात लावणें   कपाळाला हात लावून बसणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   करडा हात   करडा हात करणें   केला हात करी मात, यातायात विसाव्याची बात   काकडी - आठ हात काकडी, नऊ हात बी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गायींस नाही चारा व शेतामध्ये भारा

 • या म्‍हणीपैकी दुसरी म्‍हण अधिक सयुक्तिक दिसते. शेतामध्ये गडगंच गवत असून घरी गाय मात्र उपाशी मरत असते. म्‍हणजे जवळ वस्‍तू असून तिचा योग्‍य कामी उपयोग होत नाही अशी स्‍थिति. पहिली म्‍हण अगदी निकृष्‍ट अवस्‍था दाखविते. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

भारतीय विवाहसंस्थेचा पाया केव्हां घातला गेला?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.