Dictionaries | References

"ऋ" Words

  |  
   ऋक   ऋक्   ऋक्छस्   ऋक्ण   ऋक्णवह   ऋक्तन्त्र   ऋक्तन्त्रव्याकरण   ऋक्तस्   ऋक्थ   ऋक्थग्रहण   ऋक्थग्राह   ऋक्थजात   ऋक्थभाग   ऋक्थभागिन्   ऋक्थभाज्   ऋक्थम्   ऋक्थहर   ऋक्थहारिन्   ऋक्था   ऋक्थाद   ऋक्थिन्   ऋक्पद   ऋक्व   ऋक्वत्   ऋक्वन्   ऋक्शत   ऋक्शस्   ऋक्ष   ऋक्ष्   ऋक्षकर्णी   ऋक्षगन्धा   ऋक्षगन्धिका   ऋक्षग्रीव   ऋक्षगिरि   ऋक्षजिह्व   ऋक्षदेव   ऋक्षनाथ   ऋक्षपुत्र   ऋक्षपति   ऋक्षबिल   ऋक्षम   ऋक्षमन्त्र   ऋक्षर   ऋक्षरजस्   ऋक्षराज   ऋक्षराज्   ऋक्षला   ऋक्षवत्   ऋक्षवन्त   ऋक्षवर्ण   ऋक्षवान्   ऋक्षविडम्बिन्   ऋक्षविभावन   ऋक्षेश   ऋक्षशृंग   ऋक्षशृङ्ग   ऋक्षेष्टि   ऋक्षहरीश्वर   ऋक्षा   ऋक्षाम्बिका   ऋक्षी   ऋक्षीक   ऋक्षीका   ऋक्षोद   ऋक्स्था   ऋक्सम   ऋक्संशित   ऋक्संहिता   ऋक्साम   ऋक्सामन्   ऋक्सामशृङ्ग   ऋकार   ऋग्   ऋग्गण   ऋग्गाथा   ऋगुत्तम   ऋग्ब्राह्मण   ऋग्भाज्   ऋग्भाष्य   ऋग्म   ऋग्मत्   ऋग्म्य   ऋग्मिन्   ऋग्मिय   ऋग्यजुःसामवेद   ऋग्यजुःसामवेदिन्   ऋग्यजुष   ऋग्यजुस्   ऋगयन   ऋगयनादि   ऋगर्थसार   ऋग्वेद   ऋग्वेद   ऋग्वेदप्रातिशाख्य   ऋग्वेदभाष्य   ऋग्वेदविद्   ऋग्वेदसंहिता   ऋग्वेदानुक्रमणिका   ऋग्वेदिन्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP