Dictionaries | References

"ऋ" Words

  |  
   ऋ अक्षर   ऋक   ऋकचिका   ऋकार   ऋकारः   ऋक्   ऋक्छस्   ऋक्ण   ऋक्णवह   ऋक्णवहः   ऋक्णवहम्   ऋक्णवही   ऋक्तन्त्र   ऋक्तन्त्रव्याकरण   ऋक्तस्   ऋक्थ   ऋक्थग्रहण   ऋक्थग्राह   ऋक्थजात   ऋक्थभाग   ऋक्थभागिन्   ऋक्थभाज्   ऋक्थम्   ऋक्थहर   ऋक्थहारिन्   ऋक्था   ऋक्थाद   ऋक्थिन्   ऋक्पद   ऋक्व   ऋक्वत्   ऋक्वन्   ऋक्शत   ऋक्शस्   ऋक्ष   ऋक्षः   ऋक्षकर्णी   ऋक्षगन्धा   ऋक्षगन्धिका   ऋक्षगिरि   ऋक्षग्रीव   ऋक्षजिह्व   ऋक्षदेव   ऋक्षनाथ   ऋक्षपति   ऋक्षपुत्र   ऋक्षबिल   ऋक्षम   ऋक्षमन्त्र   ऋक्षम्   ऋक्षर   ऋक्षरजस्   ऋक्षराज   ऋक्षराजः   ऋक्षराज्   ऋक्षला   ऋक्षवत्   ऋक्षवन्त   ऋक्षवन्तम्   ऋक्षवर्ण   ऋक्षवान्   ऋक्षविडम्बिन्   ऋक्षविभावन   ऋक्षशृंग   ऋक्षशृङ्ग   ऋक्षहरीश्वर   ऋक्षा   ऋक्षाम्बिका   ऋक्षी   ऋक्षीक   ऋक्षीका   ऋक्षेश   ऋक्षेष्टि   ऋक्षोद   ऋक्षोदः   ऋक्ष्   ऋक्संशित   ऋक्संहिता   ऋक्सम   ऋक्साम   ऋक्सामन्   ऋक्सामशृङ्ग   ऋक्स्था   ऋगयन   ऋगयनादि   ऋगर्थसार   ऋगशीति   ऋगात्मक   ऋगावानम्   ऋगुत्तम   ऋग्   ऋग् वेद   ऋग्गण   ऋग्गाथा   ऋग्ब्राह्मण   ऋग्भाज्   ऋग्भाष्य   ऋग्म   ऋग्मत्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP