Dictionaries | References

"उ" Words

  |  
(उजव्या) कानावर निजणें   (उजव्या) कानावर पडणें   (उजव्या) कानावर लटंणें   (उद्याचें) मरण आज आणणें   (उप)युज् (उपयुङ्क्ते)   (उप)युज् (उपयुनक्ति)   (उलट्या) अंबारींत बसणें   (डाव्या) कानावर निजणें   (डाव्या) कानावर पडणें   (डाव्या) कानावर लटंणें      उ अक्षर   उ॥   उँ   उँकवत   उँकारी   उँकोत   उँखार   उँखारी   उँगनी   उँगल   उँगली   उँगली उठाना   उँगली करना   उँगली चटकाना   उँगली संकेत   उँग्नु   उँघ   उँघाई   उँघाना   उँघास   उँङनु   उँचन   उँचना   उँचनाव   उँचाइ   उँचाई   उँचान   उँचाना   उँचाव   उँचास   उँचाहट   उँजरिया   उँजरी   उँजाला   उँजियार   उँजियारा   उँजेरा   उँजेला   उँज्जारी   उँट   उँडलना   उँडलवाना   उँडेलना   उँड़ेलना   उँदरी   उँदरू   उँदुर   उँभो   उं   उंका   उंकी   उंगणें   उंगनी   उंगल़   उंगली   उंगली उठाना   उंगली करना   उंघ   उंघाई   उंघाना   उंघास   उंच   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   उंच कपाळ्या   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उंच टांक करून चालणें   उंच टांचा करून वागणें   उंच देशावर, तुफानें वरचेवर   उंच नाक करून   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   उंच वाढला एरंड   उंच सखल जमीनीला चंदनाचा पाट   उंचकपाळ्या   उंचखाल   उंचट   उंचन   उंचना   उंचनीच   उंचपट   उंचपुरा   उंचपूरा   उंचलो   उंचल्या कुळातलो   उंचवट   उंचवटा   उंचवटो   उंचवणें   उंचवळा   उंचशिरा   उंचश्रवा   उंचसखल   उंचसखल जमीन   उंचसखल भूमी   उंचस्वर   उंचा   उंचाई   उंचाट   उंचाड   उंचान   उंचापुरा   उंचापूरा   उंचाफेर   उंचाबळटाय   उंचाय   उंचायेर   उंचारि चळ्ळेलो तग्गु येत्ता   उंचारि चोवुनु चमकल्यारि, फोंडांतु पायु पडताखातरि   उंचाव   उंचावणी   उंचावणे   उंचावणें   उंचावलेलें उदाक उंचारि वचका, तगु उदाक तगु वचका   उंचाविणे   उंचाविणें   उंचास   उंचाहट   उंची   उंची देणें   उंची पोषाख करी, बायका मुलें उपाशी मारी   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   उंचीचे होणे   उंचीदौड   उंचीव   उंचून   उंचेला   उंचेलें   उंचोटा   उंचौनी   उंच्छवृत्ति   उंच्या नाकानें   उंछ   उंछवृत्ति   उंछशिल   उंछशील   उंट   उंट उंच शेंपूट टुकें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंट कोण्या कानीं (कोनीं) बसेल कोण जाणें (त्याचा नेम नाहीं)   उंट कोण्या कानीं बसेल याचा नेम नाहीं   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   उंट चढे तोंभी कुत्ता काटे   उंट बडबडातेही लादते है   उंट बुडतो, आणि शेळी ठाव विचारते   उंटक   उंटकटारी   उंटगाडी   उंटप्रवेश   उंटभर सुया कबूल करणें   उंटमान्या   उंटवान   उंटाचे तोंड मारवाडाकडे   उंटाचे पिलूं   उंटाचे पिल्लू   उंटाचें सगळेंच अंग वांकडें   उंटाचें हांबेवप   उंटाच्या दाढेंत जिर्‍याचा स्वाद   उंटाच्या लग्नाला उपाध्येपण गाढवाला   उंटाड   उंटावर खोगीर घालणें   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   उंटावर बसून शेळ्या राखणें   उंटावर बसून शेळ्या हांकणें   उंटावर बसून शेळ्या हांकलणें   उंटावर माल खेचणारा अरब   उंटावरचा शहाणा   उंटावरची चोरी ओणव्यानें छपत नाहीं   उंटावरून शेळ्या हांकणें   उंटावरून शेळ्या हांकल्या, त्या सर्व पळाल्या   उंटावरून शेळ्या हाकणे   उंटीण   उंड   उंडकी   उंडकी लागणें   उंडगणे   उंडगणें   उंडगळ   उंडगा   उंडगादगड   उंडगेमासे   उंडण   उंडणी   उंडरणे   उंडरणें   उंडल   उंडलीण   उंडलेल   उंडळ   उंडवळ   उंडा   उंडारणी   उंडारणे   उंडारणें   उंडिणी   उंडी   उंडीं   उंडीण   उंडुकपुच्छ   उंडुकपुच्छ दाह   उंडुकपुच्छ प्रदाह   उंडुकपुच्छ शोथ   उंडूगाडा   उंडेकार   उंडेल   उंडो   उंड्यें   उंदच्या मांजच्या   उंदड जाहले पाणी। स्नानसंध्या करावया।।   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदर   उंदर बीलाडीनो मेल   उंदरनळी   उंदरा एक बिळी वाट, असतां गिळती झटपट   उंदरा माल्यार गणेसा लागता   उंदरा रागान घरा उजो लांवचो   उंदरां रागान खीं कॉणें घरा उजॉ लायिल्लॉ   उंदरांची दाटी, तितक्यांत आली भाटी   उंदरांच्या चिवचिवीपेक्षा पक्ष्यांचा किलकिलाट बरा   उंदरांनी शेपट्या बडवप   उंदरांमांजरां प्रमाणें   उंदराक बिळां घालुनु उंचारि मात्ति लेंपचि   उंदराक मारलंलो बाणु गणपतिक लागलो   उंदराक मारून घराक घालचो   उंदराक लोखंडा व्यारु इत्याक   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   उंदराचा दांत आणि हत्तीदातांची (हस्तीदंताची) आशा   उंदराचा सांपळा, न ठेवी रक्तानें माखला   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   उंदराने केले बीळ, आणि सर्पाने केले बिराड   उंदराला बोललेलें गणपतीस लागतें   उंदराला बोललेलें गणपतीस लागलें   उंदराला मांजर साक्ष   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   उंदरास दाखवावया भीति, लावूं नकोस घरास बत्ती   उंदरास बोललें गजाननास लागलें   उंदरास मांजर साक्ष   उंदरास लोखंडाचें वावर   उंदरी   उंदरीण आपले घरीं धनीण म्हणविती   उंदर्‍या   उंदऱ्या   उंदऱ्यामांजऱ्या   उंदाराचा सापळा   उंदिरकानी   उंदिरकिनी   उंदिरी   उंदीर   उंदीर गेला लुटी, आणल्या दोन मुळी   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   उंदीर बडयतां शेंपडी, घर रिकामें   उंदीर भाजुंक मीठ ना   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   उंदीर मांजर   उंदीर मांजरा घराहून, येतो उपवाशी परतून   उंदीर मावेना बिळीं, त्याचे पुच्छीं तृणपुली   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   उंदीर हागेल शेण थापेल   उंदीरकानी   उंदीरखाद   उंदीरखुरी   उंदीरधाड   उंदीरमार बाज   उंदीरवासा   उंदीरसांध   उंदुरकर्णी   उंदूरु गिळातल्याक बाल जडवे   उंदेरीखांदेरी   उंद्र   उंद्री   उंपणी   उंपणें   उंब   उंबई   उंबत्रा   उंबर   उंबर पिकले आणि नडगीचे डोळे आले   उंबरघाट   उंबरघाट ओलांडणें   उंबरघाट सुटणें   उंबरघाट सुटणें महा (कर्म) कठिण   उंबरघाट सुटेना नि कुटुंबकर्ज फिटेना   उंबरठा   उंबरठा चडणे   उंबरठा चढणे   उंबरठा चढणें   उंबरठा झिजवणे   उंबरठे झिजविणें   उंबरठे पूजणें   उंबरडा   उंबरणें   उंबरपट्टी   उंबरवट   उंबरा   उंबरा चढणें   उंबरांतील प्राण्यास उंबरच ब्रह्मांड   उंबराचे फुलाची आणि तुझी भेट सारखीच   उंबराचे फूल   उंबराचें फूल   उंबराव   उंबरास फुले येणें   उंबरी   उंबरे फोडून केंबरें काढणें   उंबरें पिकलीं अस्वलांचे डोळे आले   उंबरेड   उंबर्‍या   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   उंबलणें   उंबला   उंबलें   उंबळ   उंबळणें   उंबळा   उंबळी   उंबळें   उंबाळ   उंबाळा   उंबी   उंबील   उंबूर   उंळबळणें   उंवला   उंवळ   उंवळणें   उंवळा   उंवाळकी   उंवाळ्ळॅलॉ   उंवीळ   उंशी   उंशीकांडो   उंशीत   उंशील   उंसल   उंसांत घुसून (धसून) पानोळी अंगाला लागूं न देणें   उंसांतले वाढ   उंसाचा कोंब, खाण्याची बोंब   उंसाचा गाळ, माशा फिरती रानोमाळ   उंसाचा घाणा आणि एरंडाचें गुर्‍हाळ   उंसाच्या पोटीं काऊस   उंसात जाऊन वाढे आणणें   उंसात जाऊन वाढे शोधणें   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   उंहुं   उंहूं   उः   उःशाप   उअना   उअर   उआना   उइ   उइ गुदुं   उइ हाफाव   उइंदोबोना   उइकेट   उइम   उइल   उइल खालाम   उइलबिलाइ   उइला   उइलियाम शेक्सपियार   उइसिंग्रा   उऋण   उक   उकंडा   उकचन   उकचना   उकट   उकटणें   उकटना   उकटवाना   उकटा   उकटाई   उकटी   उकटींव   उकठना   उकठा   उकड   उकडआंबा   उकडगरे   उकडणे   उकडणें   उकडप   उकडपीठ   उकडपोळी   उकडया   उकडयां   उकडलेला   उकडलोणचें   उकडवणे   उकडवा   उकडविणे   उकडहंडी   उकडा   उकडा तांदूळ   उकडिल्लें   उकडींव   उकडीव   उकडुमो   उकडू   उकड़ू   उकडू मुद्रा   उकड़ू मुद्रा   उकडूँ   उकड़ूँ   उकडूँ मुद्रा   उकड़ूँ मुद्रा   उकडेतांदूळ   उकडो   उकडो तांदूळ   उकढांबा   उकण   उकत   उकताई   उकताऊ   उकताना   उकताया   उकतायिल्लें   उकतारना   उकतारू   उकतावण   उकतावण करप   उकतावण सुवाळो   उकतावप   उकताहट   उकति   उकती   उकती करप   उकती सुवात   उकतीं   उकतें   उकतें उरप   उकतें करप   उकतें जावप   उकतें तोंड   उकतें दवरप   उकतें मळ   उकतें सोडप   उकतेंपण   उकतेपण   उकतेपणान   उकतेपणीचें   उकतो   उकतो करप   उकतो जावप   उकत्या पांयाचें   उकत्या पांयान   उकत्या हाताचें   उकत्याचा   उकनाह   उकनाहः   उकबत   उकर   उकरड   उकरडा   उकरणे   उकरणें   उकरमणें   उकराई   उकरी   उकरींव   उकरीड   उकरून काढणें   उकल   उकलणी   उकलणे   उकलणें   उकलना   उकलवाना   उकला   उकलाई   उकलाउकल   उकलाना   उकलास   उकलासणें   उकलाहट   उकलींव   उकलैदिस   उकलैदिसः   उकळ   उकळणे   उकळणें   उकळप   उकळवणे   उकळविणे   उकळा   उकळित   उकळी   उकळी फुटणें   उकळी येणे   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP