• Register

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात

1,307 views
asked Mar 21, 2015 in Hindu - Beliefs by TransLiteral (9,280 points)

1 Answer

0 votes
मुंज मुलाच्या आठव्या वर्षी केली जाते नाहीतर लग्नांत केली जाते.

यात बटूला ' योगदीक्षा ' देऊन गायत्री मंत्र शिकविला जातो. शिवाय सूर्योपासनेचा अधिकार दिला जातो. जानव्याला तीन दोरे असतात, ते सत्व, रज व तम या

तीन गुणांनी भारलेले असतात आणि त्याची गांठ म्हणजे ' ब्रह्मगांठ '.

अशुभ कर्म करतेवेळी जानवे काढून खुंटीला लटकवून ठेवावे, जमिनीवर ठेऊ नये. सुतक असल्यास सुतक फिटल्यावर ब्राह्मणाकडून जानवे बदलून घ्यावे.
answered Mar 27, 2015 by TransLiteral (9,280 points)

Related questions

...