TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - रेखाबिन्दुफलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - रेखाबिन्दुफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


रेखाबिन्दुफलम्

तत्रादौ सूर्यरेखाबिन्दुफलम् ।

वर्त्तते रविरेखा च शत्रूणां च पराजयम् ।

साहसासिद्धिरेवात्र भावजेयमुपस्थिता ॥१॥

बिन्दुः सकष्टफलदको महाव्यसनकारकः ।

रोगशोकप्रदाता च नृपोद्वेगमकारणात् ॥२॥

चन्द्ररेखाबिन्दुफलम् ।

ददाति शशिरेखा च वस्त्राभरणभूषणम् ।

लभते प्रभुसम्मानं कर्मप्राप्तिमिवाम्बरम् ॥३॥

बिन्दुः कष्टफलं चैव कलहं वैरिभिः सह ।

दुःस्वप्नदर्शनं नित्यं धननाशमवाप्नुयात् ॥४॥

भौमरेखाबिन्दुफलम् ।

ददाति भौमजा रेखा अर्थप्राप्तिं सदैव हि ।

आरोग्यमायुर्वृद्धिं च कायकान्तिं प्रदापयेत् ॥५॥

बिन्दुस्तस्य फलं शश्वदुदराग्निरुजस्सदा ।

शिरःशूलःप्रजायेत रक्तपित्तरुजो भवेत् ॥६॥

बुधरेखाबिन्दुफलम् ।

बुधस्य रेखया सौख्यं मिष्टान्नं लभते सदा ।

दानधर्मरतश्चैव द्विजदेवाग्निपूजकः ॥७॥

बिन्दुर्भङ्गप्रदश्चैव कलहं वैरिभिः सह ।

दुःस्वप्नदर्शनं नित्यमवेलाभोजनं तथा ॥८॥

गुरुरेखाबिन्दुफलम् ।

रेखा जीवे जनयति सदा वित्तसौख्यादिपुष्टिं

जायाभोगं जनयति सदा शत्रुहन्ता च नित्यम् ।

मानोत्साहो विभवमतुलं वस्त्रहेमादिवृद्धिं

प्राप्यं सौख्यं भवति ह्यतुलं बन्धुवर्गौपहारम् ॥९॥

बिन्दुः कष्टं विगतधनधीर्मानसं वित्तचिन्ता

मार्ग भङ्गं जनयति सदा पातनं वाहनाद्वा ।

लोकादिष्टं भवति कलहं वाङमयेनापमानं

शत्रुद्वेषं व्ययमपि सदा साहसात्कार्यहानिः ॥१०॥

शुक्ररेखाबिन्दुफलम् ।

शुक्रे रेखा जनयति नरं राज्यसम्मानवृद्धिं

कन्यालाभं सुसुखवपुषं दीर्घामायुश्च धत्ते ।

कैश्चित्क्रीडा भवति बहुधा ज्ञानमेकार्थसिद्धिं

लक्ष्मीलाभं जनयति सुखं सौख्यसंपत्तिवृद्धिम् ॥११॥

बिन्दुः कष्टं भवति हि रिपोर्वित्तनाशपदात्री

जायापीडा कलहमतुलं भूमिनाशं च कष्टम् ।

बुद्धिभ्रंशं व्ययमति सदा पातनं वाजिभिर्वा

मार्गे भङ्गं जनयति सदा सर्वकालं जनानाम् ॥१२॥

शनिरेखाबिन्दुफलम् ।

सौरे रेखा जनयति फलं मृत्युहेत्वर्थसंपत्

कार्ये प्राप्तिं नृपतिसचिवं साधुसंपर्कदाता ।

भूमिप्राप्तिं कितवजयतास्नानदानार्च्चनेषु

मिष्टान्नं स्यान्नृपतिवरदं धान्यसस्येषु वृद्धिः ॥१३॥

बिन्दुः कष्टं नृपतिभयदं बन्धुपीडा विवृद्धा

धातोः शस्त्रैर्विषमपतितैर्वित्तसंहारकर्ता ।

चित्तोद्वेगो भवति बहुधा भूमिनाशं कलिं वा

बुद्धिभ्रंशो भवति च सदा वाहने हानिरेव ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-02T21:25:19.5370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बारा महिन्याचा उन्हाळा, आणि घटकेचा पावसाळा

  • सर्व उन्हाळयांत जेवढी एखादी वस्तु खराब होत नाहीं तेवढी एका पावसानें होते. थोडया वेळच्या पावसानेंहि माणूस जेरीस येतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

निर्जीव गाड्यांची पूजा करतात, यामागील शास्त्र काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.