TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - पंचस्वरचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - पंचस्वरचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पंचस्वरचक्रम्

अथादावुदयं यान्ति तिथिस्वराद्धटीस्वराः । बालस्वरादिकप्रश्ने फलं तस्य वदाम्यहम् ॥१॥

तिथिमुक्तघटीसंख्यां कृत्वा फलमयीं ततः । एवं बाणत्दृते शेषः स्वरस्तत्कालसंभवः ॥२॥

यमुद्दिश्य कृतः प्रश्नः फलं तस्य वदाम्यहम् । यत्र नो दृश्यते किंचित्तत्र प्रश्ने शुभाशुभम् ॥३॥

बालोदये यदा पृच्छा लाभार्थस्वल्पलाभदः । रुजार्ते चिररोगं च गमे हानिः क्षयं रणे ॥४॥

कुमारोदयवेलायां लाभो भवति पुष्कलः । राज्ये नाशं जयं युद्धे यात्रा सर्वार्थसिद्धिदा ॥५॥

युवोदये लभेद्राज्यं क्लेशच्छेदं च तत्क्षणात् । सङ्ग्रामे शत्रुहन्ता च यात्रायां सफलं भवेत् ॥६॥

वृद्धोदयेन लाभः स्यात्क्लेशनात्क्लेशवर्द्धनम् । संग्रामे भङ्गमायाति यात्रायां न निवर्तते ॥७॥

मृत्यूदये यदा प्रष्टा पृच्छति स्वप्रयोजनम् । तत्सर्व मृत्युदं ज्ञेयं युद्धे मृत्युः सभङ्गदः ॥८॥

किंचिल्लाभकरो बालः कुमारस्त्वर्द्धलाभदः । सर्वसिद्धिर्युवा दत्ते वृद्धे हानिर्मृते क्षयः ॥९॥

मृत्युर्बालस्तथा वृद्धः कुमारस्तरुणः स्वरः । यो यस्य पञ्चमस्थाने स स्वरो मृत्युदायकः ॥१०॥

अस्वरः कृष्णपक्षे स शुक्लपक्षे ईश्वरः । पक्षांशकः स्वरे भुक्तिर्मासभुक्त्यर्थमानकम् ॥११॥

नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादधः स्थितः । स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:57:29.7270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सुख

  • न. समाधान ; मनास वाटणारी स्वस्थता ; आराम ; आनंद , चैन ; अनुकूल अनुभव ; शांतता व विश्रांति ; करमणूक व उपभोग ; शांति . ( समासांत ) आत्म - रति - विषय - इंद्रिय - सुख ( समासांत पूर्वपदीं - विशेषणार्थी ) सुखकर ; सुखसाध्य ; सुखखाद्य इ० [ सं . ] म्ह० सुखंच मे शयनंच मे - चैनींत राहून झोपा ताणणें . ( वाप्र . ) सकलसुखसंपत्तिवसति - सर्व प्रकारच्या सुखाची व समृध्दीची खाण ( खुषमस्करी ) किंवा हितचिंतनाच्या वेळीं उपयोगांत आणावयाचा शब्द ) सुखाचा विचार - पु . समाधानाची कल्पना . सुखाचा भाऊबंद , सुखाचा भागी , सुखाचा वाटेकरी , सुखाचा सोबती - पु . शाळुसोबती ; ताज्या घोडयावरील गोमाशा . केवळ चैनीच्या वेळचा सोबती . सुखाचा शब्द - पु . गोड , सभ्य भाषा ; मनास समाधान वाटेल असें भाषण ; मृदु भाषण . सुखानें सुखें , सुखें = सुखेनैव - क्रिवि . आनंदानें ; तत्परतेनें ; अंतःकरणपूर्वक ; सहजरीतीनें . सुखास पडणें , सुखास येणें , सुखास वाटणें - सोपें , होणें ; बरें वाटणें . सामाशब्द - 
  • ०कर दायक सुखावह - वि . सुखदेणारें , 
  • ०ढाळ पु. फार त्रास न देणारें जुलाबाचें औषध व त्यामुळें होणारा जुलाब . [ सुख + ढाळ ] 
  • ०दुःखभोक्तृत्व न. सांसारिकास किंवा जीवात्म्यास भोगावे लागणारे सुखदुःखाचे अनुभव . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

समुद्रस्नान केव्हा करावे व केव्हा करू नये ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site