TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - शुक्रफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - शुक्रफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शुक्रफलम्

भवनवाद्दनवृन्दपुराधिपः प्रचलनप्रियताविहितादरः ।

यदि च संजनने हि भवेत्कविः कवियुतो वियुतो रिपुभिर्नरः ॥१॥

बहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं कुसुमगन्धरुचिः कृषिनिर्मितः ।

वृषगते भृगुजे कमला भवेदविरलाविरला रिपुमण्डली ॥२॥

भृगुसुते जनने मिथुने स्थिते सकलशास्त्रकलामलकौशलम् ।

सरलता ललिता किल भारती समधुरा मधुरान्नरुचिर्भवेत् ॥३॥

द्विजपते सदने भृगुनन्दने विमलकर्मप्रतिर्गुणसंयुतः ।

जनमलं सकल कुरुते वशं सकलया कलयापि गिरा नरः ॥४॥

हरिगते सुखैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च ।

निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुव्रजेत् ॥५॥

भृगुसुते सति कन्यकयान्विते बहुधनं खलु तीर्थमनोरथः ।

कमलया पुरुषोऽपि विभूषितस्त्वमितया मितयापि गिरान्वितः ॥६॥

कुसुमवस्त्रविचित्रधनान्वितो बहुगमागमनो ननु मानवः ।

जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां व्रजेत् ॥७॥

कलहघातमतिं जननिन्द्यतां प्रजनतामयतां नियतां नृणाम् ।

व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम् ॥८॥

युवतिसूनुधनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभशीलताम् ।

धनुषि कार्मुकगः कविनन्दनः कविरतिं विरति कुरुते नृणाम् ॥९॥

अभिरतस्तु जराङ्गणया नृणां व्ययभयात्कृशतामतिचिन्तया ।

भृगुसुते मृगराशिगते सदा कविजने विजनेऽपि मतिर्भवेत् ॥१०॥

उशनसः कलशे जनुषि स्थितौ वसनभूषणभागविहीनतात् ।

विमलकर्ममहालसता नरैरुषगतापगतापि रमा भवेत् ॥११॥

भृगुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेर्विभुता वितता भवेत् ।

रिपुसमाक्रमणद्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो नृणाम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T23:03:44.7130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धक्का

  • पु. १ एकदम , आकस्मित लागणारा हिसका ; ढका ; गचका ; हिसडा ; आंचका . ( क्रि० लागणे ; लावणे ). २ ( एका पदार्थाचा दुसर्‍यावर झालेला , केलेला ) प्रहार ; आघात ; तडाखा . ३ ( ल . ) ( एखादा व्यवहार , पदार्थ इ० कांत झालेली , आलेली ) अनिष्टापत्ति ; नुकसानी ; खराबी ; हानि . यंदा पाऊस चांगला न पडल्यामुळे पिकास धक्का बसला . ४ ( पाणी , वारा इ० कांचा नेट सांभाळण्यासाठी गलबत इ० किनार्‍यास लागण्याच्या सोयीसाठी ) नदी , समुद्र इ० कांच्या किनार्‍यावर बांधलेली भिंत , चौथरा , कट्टा . ५ प्रवाशांना विसाव्यासाठी , ओझी इ० खाली उतरुन ठेवण्याच्या सोयीची ( डोंगर इ० कांतील ) रस्त्याच्या , कडेलोटाच्या कडेला बांधलेली कठड्याची भिंत , वरवंडी . ८ ( एखादा पदार्थ ) विद्युतजागृत करण्याचे , वीज भरण्याचे यंत्र ( यास स्पर्श केला असतां धक्का बसतो म्हणून हे नांव ). ९ धोका ; भय ; संकट . [ सं . धाक = आधार , धीर , खांब ; सिं . धकु , धिको ; हिं . धक्का ; गु . धक्को ; का . ] 
  • पु. १ हिसका ; हिसडा ; आंचका . २ ( एका पदार्थाने दुसर्‍यावर केलेला ) आघात ; तडाखा ; प्रहार . ३ भयंकर दुःख इ० कानी हृदयाला भरणारी धडकी ; ऊर धडाडणे . मातेला धक्का बसला । लागे ती नित्य झुराया । - विक १८ . ४ संकट ; धोका ; भय . आधी गाजवावे तडाखे । तरि मग भूमंडळ धाके । ऐसे न होतां धक्के । राज्यास होती । - राजे संभाजीचरित्र ९ . ५ रस्त्याच्या कडेलोटाच्या बाजूने बांधलेली कठड्याची भिंत , वरवंडी . धक्क्याच्या भिंती सुक्या दगडाच्या बांधतात . - मॅरट ४४ . इतर अर्थी धका पहा . [ धका . ध्व . ] 
  • ०बुक्की स्त्री. धकाबुकी पहा . [ धक्का + बुक्का ] 
  • ०धक स्त्री. १ इजा , मोडतोड , फूटतूट होण्याची भीति . २ जिकीरीचे , दगदगीचे , ओढाताणीचे काम ; खटाटोप ; खवदव ; उपद्व्याप . [ धका द्वि . ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात मुलाचे जावळ काढतात परंतु मुलीचे का काढत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site