TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - राश्यायुः

मानसागरी - अध्याय १ - राश्यायुः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


राश्यायुः

अश्विनीभरणीकृत्तिकापादे मेषराशिः-भौमक्षेत्रे जन्मतो नवपादफलम् । प्रथमे राजवन्त १- धनवन्त २- विद्यावन्त ३- देवगुरुभक्त ४- पंचमे चोर ५- कालभाषाहीन ६- सप्तमे योगीन्द्र ७- निर्धन ८- शुभ- लक्षण ९ । मास १ कष्ट अल्पमृत्युः वर्ष १ वर्ष १३ जलघात - वर्ष १८ घातवर्ष ६४ अंगरोगवर्ष ५० चोरलोहपीडा उपघात यदा शुभ - ग्रहो निरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ७५ मास २ घटी १५ पल १५ । मृत्युः कार्तिकमासे तिथि चौथ वार मंगल भरणीनक्षत्रे देहं त्यजति । इति मेषराशिफलम् ॥१॥

कृत्तिकायास्त्रयः पादा रोहिणीमृगशिरोऽर्द्ध वृषराशिः - शुक्रक्षेत्रे जन्मतो नवपादफलम् । प्रथमे यशवन्त १ सुतवन्त २ रणवन्त ३ शुभलक्षण ४ विद्यावन्त ५ सौभाग्यवन्त ६ कुलमण्डन ७ धनधान्यसमर्थ ८ परद्वारचोर ९ । वर्ष ३ । ६ । ८ । ३३। ४६ । ५२ । ६३ अग्निलोहसाण्डसर्प्पकष्टदेवदोषघाता एते अल्पमृत्यवः । यदा व्यतिक्रमन्ति तदा वर्ष ८५ मास ६ दिन ७ माघमासे शुक्लपक्षे तिथौ ९ शुक्रदिने रोहिणीनक्षत्रे अर्धरात्रे देहं त्यजति । इति वृषराशिफलम् ॥२॥

मृगशिरोऽर्द्ध आर्द्रापुनर्वसुपादत्रयं मिथुनराशिः- बुधक्षेत्रे जन्मतो नवपादफलम् । प्रथमे भाग्यवन्त १ निर्धन २ कुत्सितभाषी ३ धनेश्वर ४ भाग्यवन्त ५ धनधान्यभोगी ६ चोर ७ महात्मसिद्ध ८ देव गुरुमाननीक ९ । कष्ट मास ६ वर्ष ६ अङ्गरोगवर्ष १० चक्षुःपीडा ११ वर्ष १८ घातवर्ष २४।५३।६३ अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ८५ पौषमासे कृष्णपक्षे अष्टमीदिने बुधवारे आर्द्रानक्षत्रे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ इति मिथुनराशिफलम् ॥३॥

पुनर्वसुपादमेकं पुष्यआश्लेषान्तं कर्कराशिः- चन्द्रक्षेत्रज ० प्रथमे धनवन्त १ महीपति २ स्वाङ्गमुनीश्वर ३ विद्यावन्त ४ धर्मवन्त ५ चोर ६ निर्धन ७ देशपति ८ कुलमण्डन ९ । अल्पमृत्युदिन ११ कष्ट मास ९ वर्ष १ रोगवर्ष ७ जलघातवर्ष ९ अङ्गरोगवर्ष १२ जलधातवर्ष १६ अङ्गरोगवर्ष २० लोहघातवर्ष २७।३५ अल्पमृत्युदोष वर्ष ४५ देवदोषवर्ष ५५।६१ अल्पमृत्युराजकष्ट असाध्यरोगः अग्निसर्पजलघातसांडवाघघातशुभग्रहनिरीक्षितस्तदा वर्ष ७० मास ५ दिन ३ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे ४ प्रहरे गोधूलिकवेलायां देहं त्यजति ॥ इति कर्कराशिफलम् ॥४॥

मघा च पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनीपादे सिंहराशिः- सूर्यक्षेत्रे ज ० प्रथमे राजमान्य १ धनेश्वर २ तीर्थवासी ३ पुत्रवन्त ४ स्वपक्षहीन ५ मातापितातारक ६ राजमान्य ७ धनधान्यसमर्थ ८ निर्धन ९ । चोरि मास ८ तथा वर्ष १ कष्टवर्ष १० । १५ अङ्गरोगवर्ष २५ वर्ष ४५ देवदोष सन्निपातवर्ष ५१ वर्ष ६१ घात अल्पमृत्युर्यदा व्यतिक्रामति तदा जीवति वर्ष ६५ श्रावणमासे शुक्लपक्षे १० दिने पूर्वाफाल्गुनी रविवारे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ इति सिंहराशिफलम् ॥५॥

उत्तरायास्त्रयः पादा हस्तचित्रार्द्ध कन्याराशिः- बुधक्षेत्रे जन्म ० प्रथमे निर्द्धन १ पुत्रहीन २ शत्रुमरण ३ धनयान ४ भोगी ५ पुत्रवन्त ६ राजमान्य ७ सर्वसमर्थ ८ पराक्रमी ९ । मातापितागुरुभक्त १० मास ३ वर्ष ३ अङ्गरोगवर्ष १ वर्ष १३ चक्षुःपीडा जलघातवर्ष २६ अङ्गरोगदेवपीडावर्ष ३३ लोहघातवर्ष ४३ अङ्गरोगः एतानि वर्षाणि अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ८४ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे ९ दिने बुधवारे हस्तनक्षत्रे गोधूलिकवे लायां देहं त्यजति ॥ इति कन्याराशिफलम् ॥६॥

चित्रार्द्ध स्वाती विशाखापादत्रयं तुलाराशिः- शुक्रक्षेत्रे जन्मतो नवपादफलम् । प्रथमे धनभोगी १ धनेश्वर २ निर्धन ३ भाषाहीन ४ जातकर्मा ५ परदारा - चोर ६ मातापितातारक ७ राजमान्य ८ भाग्यवन्त ९ । मास ४ कष्टमास १६ अङ्गरोगवर्ष ४ कष्टवर्ष १६ जलघातवर्ष २१ । ३३ अङ्गरोग ४१ अङ्गवृद्धि वर्ष ५१ देवदोषवर्ष ६१ अल्पमृत्युः । यदा शुबग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ८५ वैशाखमासे शुक्लपक्षे तिथि १३ शुक्रवारे शतभिषानक्षत्रे मध्याह्नवेलायां देहं त्यजति ॥ इति तुलाराशिफलम् ॥७॥

विशाखापादमेकं अनुराधाज्येष्ठान्तं वृश्चिकराशिः- भौमक्षेत्रे ज ० प्रथमे धनेश्वर १ यशवन्त २ आगमवन्त ३ महांतिकः भाषाहीन ४ कुलमण्डन ५ धनमान्यसमर्थ ६ विद्यावन्त ७ राजमान्य ८ यशवन्त ९ । मस २ कष्टवर्ष ३ कष्टवर्ष ७ अङ्गरोगवर्ष ८ जलघातवर्ष १३ वृक्षघातवर्ष ३२।३५ अङ्गरोगलोहघातवर्ष ४५ अङ्गरोगवर्ष ६३ अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवति वर्ष ७५ मास २ दिन ७ ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे तिथौ ११ मंगलवारे अनुराधानक्षत्रे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ इति वृश्चिकराशिफलम् ॥८॥

मूलं च पूर्वाषाढा उत्तराषाढापादे धनूराशिः- गुरुक्षेत्रे ज ० । प्रथमे ज्ञानवन्त १ निर्धन २ नीचकर्मकारक ३ राजमान्य ४ क्रोधी ५ पुत्रवन्त ६ कामलम्पट ७ धनेश्वर ८ रुधिरविकारी ९ । मास ५ वर्ष ३ कष्टवर्ष ९ अंगरोगवर्ष ११ चक्षुःपीडावर्ष १६ जलघातवर्ष २४ वर्ष ३६ अंगरोग वर्ष ४७।५७।६७। तठई सर्पजलघात अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवति वर्ष ८५ आषाढमासे शुक्लपक्षे तिथि १ गुरुवारे हस्तनक्षत्रे गोधूलिवेलायां देहं त्यजति ॥ इति धनूराशिफलम् ॥९॥

उत्तरायास्त्रयः पादाः श्रवणधनिष्ठार्द्ध मकरराशिः- शनिक्षेत्रे ज ० प्रथमे अंगहीन १ गुरुभक्त २ परदाररत ३ शुभलक्षण ४ देवांशि ५ पुत्रवन्त ६ उत्तम ७ महापति ८ दोऊपक्षतारक ९ । धनेश्वर ९ मास ३ कष्टमास १ देवदोषपीडावर्ष ३ अंगरोगवर्ष ५७ देवदोषवर्ष १० अंगरोगअग्निपीडावर्ष ३२ लोहघातवर्ष ३३ कष्टवर्ष ४३ तथा ५१ अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ६१ कार्तिके मासे देवदोषः । अनंतरं अल्पमृत्युर्यस्य व्यतिक्रामति तदा जी ति वर्ष ८१ शुक्लपक्षे तिथि ५ शुक्रवारे श्रवणनक्षत्रे देहं त्यजति इति मकरराशिफलम् ॥१०॥

धनिष्ठार्द्ध शततारकापूर्वाभाद्रपदात्रयः कुम्भराशिः- शनिक्षेत्रे ज ० प्रथमे मध्यम १ श्रीमन्त २ कष्टभाषाहीन ३ पुत्रवन्त ४ राजमान्य ५ बापकी बहीन ६ योगीन्द्र ७ अङ्गहीन ८ शुभलक्षण ९ । दिन ३ कष्ट तथा दिन ७ अल्पमृत्यु १८ वर्ष ३२ शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ६१ माघमासे शुक्लपक्षे तिथि २ गुरुवारे उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे मृत्युर्भवति ॥ इति कुंभराशिफलम् ॥११॥

पूर्वाभाद्रपदापादमेकंउत्तराभाद्रपदरेवत्यन्तं मीनराशिः- जीव क्षेत्रज ० प्रथमे धनवन्त १ कलहीन २ लंपट ३ धनवन्त ४ चोर ५ कपटी ६ निर्धन ७ भाग्यवन्त ८ नवमे आपक्लेश ९ । वर्ष १८-३३ शुभग्रह निरीक्षितस्तदा जीवति वर्ष ६१ माघमासशुक्लपक्षतिथि १२ उत्तरा भाद्रपदानक्षत्रे गुरुवारे प्रातःकाले देहं त्यजति ॥ इति मीनफलम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T22:42:44.1870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी

  • मावशी पाहुणी म्‍हणून आली, तिचा पाहुणचार करावयाचा तो त्‍यादिवशी एकादशीचा उपवास असल्‍यामुळे काही करता येत नाही, अशी स्‍थिति. यावरून उत्‍साहभंग दिग्‍दर्शित होतो किंवा मावशीसाठी काही गोडधोड करावयास लागू नये म्‍हणून एकादशी करावयाची. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.