TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - गुरुभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - गुरुभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


गुरुभावाध्यायः

चन्द्रात्प्रथमगो जीवो जीवयोग्यो भवेन्नरः ।

व्याधिना रहितः शूरो निर्धनो न कदाचन ॥१॥

चन्द्राद्वितीयगो जीवो राजमान्यः शतायुषी ।

अत्युग्रश्च प्रतापी च धर्मिष्ठः पापवर्जितः ॥२॥

चन्द्रात्तृतीयगे जीवे नारीणां वल्लभो भवेत् ।

धनवृद्धिः पितुर्गेहे वर्षे सप्तदशे तथा ॥३॥

चन्द्राच्चतुर्थगो जीवः सुखैश्चैव विवर्जितः ।

मातृपक्षे महाकष्टी परेषां गृहकर्मकृत् ॥४॥

चन्द्रात्पंचमगो जीवो दिव्यदृष्टिर्भवेन्नरः ।

तेजस्वी पुत्रदा नारी ह्यत्युग्रश्च महाधनी ॥५॥

चन्द्राच्च षष्ठगो जीवो ह्युदासी गृहवर्जितः ।

आयुर्बाह्यं भवेत्पुंसां भिक्षाभोक्ता व्यवस्थितः ॥६॥

चन्द्राच्च षष्ठगो जीवो ह्युदासी गृहवर्जितः ।

आयुर्बाह्यं भवेत्पुंसां भिक्षाभोक्ता व्यवस्थितः ॥६॥

चन्द्रात्सप्तमगो जीवो बहुजीवी व्ययं विना ।

स्थूलदेही क्लीबपाण्डुर्गृहमध्ये च नायकः ॥७॥

चन्द्रादष्टमगो जीवो देहरोगी सदा नरः ।

सुतातोऽपि महाक्लेशी सुखं स्वप्न न दृश्यते ॥८॥

चन्द्रान्नवमगो जीवो धर्मिष्ठो धनपूरितः ।

सुमार्गे सुगतश्चैव देवगुर्वोश्च सेवकः ॥९॥

चन्द्राद्दशमगो जीवो जन्मकाले यदा भवेत् ।

पुत्रदारपरित्यागी तपस्वी च भवेन्नरः ॥१०॥

चन्द्रादेकादशे जीवो जन्मकाले यदा भवेत् ।

अश्वारुढो भवेत्पुत्रो राजतुल्यो भवेन्नरः ॥११॥

चन्द्रादद्वादशगो जीवो जन्मकाले यदा भवेत् ।

स्यात्कुटुंबविरोधी च सुखं शत्रोर्दशाग्रहे ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T05:03:17.6230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शेवटा

  • पु. कुंभाराचे चाक ज्यावर कर वसूल करणारा अधिकारी . [ फा . शेव ] 
  • पु. ( गो . ) एक रुचकर मासा . - सह्याद्रि १४६ . 
RANDOM WORD

Did you know?

एका क्षणासाठी निमिष ही संज्ञा कशी प्राप्त झाली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.