TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - सूर्यभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - सूर्यभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


सूर्यभावाध्यायः

चन्द्रात्प्रथमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

विदेशगामी भोगी च कलहे कृतवासनः ॥१॥

जन्मकाले यदा भानुर्द्वितीयो यदि चन्द्रतः ।

बहुभृत्ययशाश्चैव राजमान्यो भवेन्नरः ॥२॥

चन्द्राद्भानुस्तृतीयश्च जन्मकाले यदा भवेत् ।

स्वर्णार्थीशो शुचिश्चैव राजतुल्यो भवेन्नरः ॥३॥

चन्द्राच्चतुर्थगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

गणकाः कथयन्त्येव मातृहन्ता न भक्तिमान् ॥४॥

चन्द्रात्पञ्चमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

सुताभिश्चासुखी चैव बहुपुत्री भविष्यति ॥५॥

चन्द्रात्षष्ठगतो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

शत्रूणां विजयी शूरः क्षात्रकर्मरतः सदा ॥६॥

जन्मकाले यदा भानुश्चन्द्रात्सप्तमगो भवेत् ।

सुस्त्री सुशीलचारी च राजमान्यो महातपाः ॥७॥

चन्द्रादष्टमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

सर्वदा क्लेशकारी च ह्यातिरोगात्प्रपीडितः ॥८॥

चन्द्रान्नवमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

धर्मात्मा सत्यवादी च बन्धक्लेशी सदा भवेत् ॥९॥

चन्द्राद्दशमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति धनवन्तो न संशयः ॥१०॥

चन्द्रादेकादशे भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

राजगर्व्यतिवेत्ता च प्रसिद्धः कुलनायकः ॥११॥

चन्द्राद्वादशगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

तेजहीनो नयनयो रोषावेशात्प्रमुच्यते ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T04:58:07.6770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गरीबाला द्यायचें किती नि फाटलेल्‍याला शिवायचें किती

  • गरीबाला कितीहि दिले तरी पुरत नाही, कारण त्‍याचा दरिद्रीपणा तसाच मोठा असतो. तसेच फाटलेल्‍या कपड्याला शिवून नीट करतां येत नसते. आभाळ फाटले तर त्‍याला ठिगळ लावणें कुणाला शक्‍य आहे? तसेच चोहीकडून पडता काळ आलेला, अशा वेळी कोणाची मदत पुरी पडणार? मदत करणार्‍याला स्‍वतःच्या सर्व नाशाचीच तयारी करावी लागेल. 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.