TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - जन्मपत्रीविधिः

मानसागरी - अध्याय १ - जन्मपत्रीविधिः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


जन्मपत्रीविधिः

पद्धतिः ।

अथ श्रीमन्नृपविक्रमार्कराज्यादमुकसंवत्सरेऽमुकशाके करणगताब्दाधिकमासावमदिनाहर्गणामुकायनामुकगोलगते श्रीसूर्येऽमुकऋतावमुकमासेऽमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकवासरे घटीपलामुकनक्षत्रे घटीपलामुकयोगे घटीपलामुककरणेऽत्र दिने सूर्योदयाद्दिनगतघटीपलामुकराशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते भौमे बुधे गुरौ शुक्रे शनौ राहौ केतौ वा अमुकराशिनवांशेऽमुकलग्नाधिपतावमुकराश्यधिपतौ एवं पुण्यतिथौ पञ्चाङ्गशुद्धौ शुभग्रहनिरीक्षितकल्याणवत्यां वेलायां तात्कालिकामुकलग्नोदये संक्रान्तिगतांशघटीपलायनांशाः घटीपलमिश्रप्रमाणघटीपलदिनार्धप्रमाणघटीपलाक्षरनिशार्ध-प्रमाणघटी-पलाक्षरदिनप्रमाणघटीपल-रात्रिप्रमाण घटीपलसंमीलनेऽहोरात्रिप्रमाणघटीपलरविभोग्यलङ्कोदयाद्नतघटीपले उन्नत घटीपलसूर्यपुरुषाकारनक्षत्रं अमुकस्थाने पतितं तत्र कैलासगिरीशिखरे उमामहेश्वरसंवादे विंशोत्तरीदशाप्रमाणेनादावमुकदशामघ्ये जनमामुकसन्ध्यायाममुकयामकेषु वंशोद्भवगङ्गनीरपवित्रोपमामुकान्वयेऽमुकगोत्रेऽमुकपुत्रे अमुकगृहे भार्याऽमुकनाम्नी पुत्ररत्नमजीजनत् ॥ अत्र होराशास्त्रप्रमाणेनामुकनक्षत्रेऽमुकचरणेऽमुकाक्षरेऽमुकस्वरेऽमुकयोनावमुकनाड्याममुकगणेऽमुकवर्णेऽमुकयुञ्जायां तस्य चिरञ्जीवामुकनाम प्रतिष्ठितं स च जिनप्रसादाद्दीर्घायुर्भवतु ॥

जन्मपत्रीविधिः ।

अथ जन्मकुण्डली- कलियुगफलं संवत्सरफलायनफलगोलफलऋतुफलमासफलपक्षफलतिथिफलवारफलदिनजातफलरात्रिजातफलयोगफलकरणफलगणफलयोनिफलवारायुर्लग्नफलांशफलानामग्रेचन्द्रकुण्डलिकाचक्रं चन्द्रकुण्डलीफलम् ॥ चन्द्रात्फलराश्यायुर्भावसाधनार्थ सूर्यादिकमघ्यमसूर्यादिकस्पष्टसूर्यादिकतात्कालिकभावचऋविधिफलसूर्यादीनां भावाविश्वोपकभावोक्तफलद्वादशभुवने नवग्रहाणां द्वादशभुवननिरीक्षणविधिर्द्वादशभुवने नवग्रहाणां फलं द्वादशभवनेशफलं द्वादशभवने द्वादशलग्नफलं द्वादशलग्नानां स्वामिफलं षडवर्गमैत्रीचक्रं षडूवर्गकुंडलीचक्रं पञ्चमहापुरुषयोगफलं सुनफाऽनफादुर्धराकेमद्रुमवोसिवेश्युभयचरीयोगिनी-फलराज योगद्वादशायुर्गतिनवग्रहचक्रनवग्रहफलदीप्तस्वस्थनवप्रकारग्रहफलम् ॥ आरिष्टभङ्गराजयोगगजचक्रम् ॥अश्वक्रम्॥ शतपदचक्रम् ॥ सूर्यकालानलचन्द्रकालानलयमदंष्ट्रात्रिनाडीयन्त्रसर्वतोभद्रचक्रम् ॥ चन्द्रावस्थाचक्रं रश्मिचक्रं रश्मिफलं चौवीसबलतिणरोफलाष्टवर्गाष्टवर्गफलं सर्वाष्टकवर्गचक्रं मैत्रीचक्रं महादशाफलं विंशोत्तर्यष्टोत्तरीसन्ध्यापाचकचक्रमन्तर्दशाचक्रमन्तर्दशाफलमुपदशाचक्रमुपदशाफलम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T00:00:16.5500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पडलेलें शेण माती घेऊन उठतें

 • शेण जमिनीवर पडलें तर तें जर पुन्हां उचलूं लागलें तर खालची धूळमाती थोडी तरी त्यास चिकटून येते. त्याप्रमाणें एखाद्यावर दोषारोप केला गेला असतां तो जरी मागून धुवून निघाला तरी त्याला थोडाफार जाचक झाल्याशिवाय राहात नाहीं. दुष्ट मनुष्याचा संसर्ग झाल्यास कांहींतरी दूषण लागल्याशिवाय राहात नाहीं. 
 • एखाद्यावर उगाच दोषारोप केला असतां त्याला कांहीं तरी घस लागल्यावांचून राहात नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.