TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
अथविधिविहितजलदिमरणे

धर्मसिंधु - अथविधिविहितजलदिमरणे

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथविधिविहितजलदिमरणे

अथविधिविहितजलदिमरणे तत्नप्रयागेसर्वववर्णानांरोगिणामरोगिणांचभागीरथीप्रवेशादिनामरणेकामिकमहाफलम्

शूंद्रस्यारोगिणोपिप्रयागभिन्नेपिजलादिमरणमनुज्ञातम् व्याधितोभिषजात्यक्तोविप्रोवृद्धोथवायुवा ।

तनुंत्यजेज्जलाग्न्याद्यैःसयथेष्टंफलंलभेत् दुश्चिकित्स्यैर्महारोगैःपीडितोजीवनाक्षमः । प्रविशेज्ज्वलनंदीप्तंकरोत्यनशनंतथा

अगाधतोयराशिंचभृगोःपतनमेवच ॥ गच्छेन्महापथंवापितुषारगिरिमादरात् प्रयागवटशाखाग्राद्वेहत्यागंकरोतिच ।

उत्तमान्प्रापुयाल्लोकान्नात्मघातीबवेत्कचित् नराणामथनारीणांसर्ववर्णेषु सर्वदा ।

आशौचंस्यात्र्यहंतेषांवज्रानलहतेतथा वाराणस्यांम्नियेद्यस्तुप्रत्याख्यातभिषकक्रियः ।

काष्ठपाषाणमध्यस्थोजाह्नवीजलमध्यगः अविमुक्तोन्मुखस्तस्यकर्णमूलगतोहरः ।

प्रणवंतारकंब्रूतेइत्यादिवचनोच्चयः ७ पुराणस्थोमाधवादिनिबन्धेषुह्युदाहतः ।

अत्नानुज्ञातेबुद्धिपूर्वकात्मघातेगृहस्थादीनामेवाधिकारः यतेस्तुनाधिकारः

त्र्यहाद्याशौचविधानात् यतेः काम्यकर्मण्यनधिकाराच्चेतिनिर्णयसिन्धुः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-02T21:14:09.0430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घटन

 • स्त्रीन . १ घडणें ; बनविणें ; घडण ; रचना ; विधिघटना . हें सर्व जगत ईश्वराची घटना आहे . २ हस्तकौशल्य ; कलाकुसरीचें काम . ३ प्रसंग ; बनाव ; घडणें ; उपस्थिति . काननामाजीं पडलें घटन । डोंगरारण्यीं कैचें जीवन । - दावि २८० . ४ घटणूक ; ( लग्न इ० काच्या संबंधात ) रदबदली , मध्यस्थी ; घडवून आणण्याची खटपट . बेत ; सल्लामसलत . येईल शीघ्र घटना करुनी तियेची । - र ३० . उभय पक्षांसी ऐक्य घटना साधिजेल . तुम्ही घटना कराल तर त्याचें लग्न होईल . ५ कार्याची योजना . कोणत्याही एका घटनेचा बिघाड झाला असतां तिच्या जागीं दुसरी घटना करावयाची झाली तर ... - केले १ . ४१ . ६ राज्याच्या - सभेच्या - संस्थेच्या अंतर्व्यवस्थेची - कारभाराची नियमावली ; कायदेकानू . हिंदी स्त्रियांच्या युनिव्हर्सिटीच्या घटनेबद्दलचा हा लेख येथें संपवितों . - केले १ ४९ . ७ बनावणी ; निर्मिति ; बनण्याची क्रिया , पध्दत . ८ ( शाप . ) संयोगीकरण ; समाहार . ( इं . ) काँपोझिशन . [ सं . घट - घटना ] सामाशब्द - घटानात्मक - वि . १ विधायक ; रचनात्मक . २ बनावट , निर्मिति , घटना याबद्दलचा ; घटनेसंबंधीं . [ घटना + आत्मक ] 
 • ०दर्शकसारणी घटकसारणी - स्त्री . ( रसा . ) रासायनिक संयुक्त पदार्थ कोणत्या मूलद्रव्यांचा बनलेला आहे , ते मूल पदार्थ कसे निराळे करतां येतात इ० माहिती दर्शविणारी सारणी , आराखडा . ( इं . ) स्ट्र्कचरल फार्म्युला . [ घटना + दर्शक + सारणी = आराखडा ] 
 • ०मंडळ न. ( एखाद्या संस्थेची , सभेची , राज्यमंडळाची ) घटना तयार करण्याकरितां नेमलेलें मंडळ . [ घटना + मंडळ ] 
 • n 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.