TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
अथनित्यश्राद्धम्

धर्मसिंधु - अथनित्यश्राद्धम्

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथनित्यश्राद्धम्

अथनित्यश्राद्धम् वार्षिकादिश्राद्धदिनेश्राद्धात्पश्चात्तेनैवपाकेनपाकान्तरेण वा

नित्यश्राद्धंकार्यम् नित्यश्राद्धीयसर्वदेवतानांप्रथमश्राद्धेप्रवेशेप्रसङ्गसिद्धिरेव

तथाचदर्शादिषुमहालयान्वष्टकादिषुनित्यश्राद्धलोपएव

एतच्चदेवहीनंदर्शवत्षडदैवतंद्वावेकंवाविप्रनिमन्त्र्यदेशकालान्ननियमहीनंपुनर्भोजनब्रह्मचर्यादिकर्तृभोक्तृनियमरहितं

यादृशतादृशेनैवानिषिद्धान्नेनदिवैवरात्रौ प्रहरपर्यन्तंवाकार्यम् स्वस्याशक्तौपुत्रादिना सुतकेदर्शाद्विवल्लोपः

वृद्धयुत्तरंमण्डपोत्थानावधिसपिण्डैर्नकार्यम् नित्यवैश्वदेवान्तर्गतापितृयज्ञोत्तरंमनुष्ययज्ञात्प्रागेवभाति

तत्रदर्शवतषट्‌पितृन्देवहीनानुच्चार्यनित्यश्राद्धंकरिष्येइति

शिष्यादिश्चेद्यजमानस्यपितृपितामहेत्याद्युच्चार्यसंकल्पयेत् पितृणामिदमासनमित्यासनं

नित्यश्राद्धेक्षणःक्रियतामितिक्षणः पूर्वोच्चारिताःपितरःअयंवोगन्ध

इत्येवगन्धादिभिर्विप्रमभ्यर्च्यवर्तुलेचतुरस्रेवामण्डलेपात्रेऽन्नंपरिविष्यपृथ्वीतेपात्रमित्यादिब्रह्मार्पणान्तंदर्शवत्

भोजनान्तेदक्षिणांदत्वानमस्कारेणविसर्जयेत् ॥

विप्रस्यान्नादेर्वाऽभावेयथाशत्तयन्नमुद्धृत्यषोढाविभज्यास्मत्पितृ

पितामहेत्यादिचतुर्थ्यतषड्‌देवताउच्चार्येमन्नंस्वधानममेतित्यजेत्

तदन्नंविप्रायगोभ्योवादेयंजलादौवात्याज्यम्

अन्नत्यागस्यापिलोपेआर्चन्नत्रमरुतइतिऋचोदशवारंजपेत् इतिनित्यश्राद्धविधिः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-01T22:39:33.7600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें

  • मनुष्‍यास काकमैथुन दिसले तर तो सहा महिन्यांत मृत्‍यु पावतो अशी समजूत आहे. याकरितां आपल्‍या मृत्‍यूची खोटीच बातमी पसरविण्याचीहि पद्धति आहे. 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.