TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय १६

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय १६

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय १६

श्रीगणेशाय नमः ॥

जय जय कृष्णरूपिणी सरिते ॥ आता न सेवी तुझियापरते ॥ तुज देखोनि येतसे भरते ॥ आनंद माते नावरे ॥१॥

माता पिता कृष्णानदी ॥ स्मरण करिता तियेचे आधी ॥ नष्ट होती संसारव्याधि ॥ आदिमाता बुद्धिदा ॥२॥

नारद म्हणे दंड सहस्त्र ॥ निर्जनापासाव गणेशप्रवर ॥ तीर्थ असे हो विघ्नहर ॥ कृष्णादक्षिणतटाकी ॥३॥

जेथे गणेश करिता तप ॥ सकल सिद्धीचा होय अधिप ॥ तेथे सतिल स्नाने अमुप ॥ पुण्य गणपा पूजिता ॥४॥

माघ शुक्ल चतुर्थीसी ॥ गणेशतीर्थी गणेशासी ॥ पूजिता करूनि स्नान त्यासी ॥ सर्व सिद्धी होईल ॥५॥

दूर्वामिश्र अक्षतेसी ॥ रक्त कमले गणेशासी ॥ पूजोनि जपता षडक्षरासी ॥ विघ्ननाश होतसे ॥६॥

चतुर्थीसी उपोषण ॥ सहस्त्रशत मोदकान्न ॥ गणेशतीर्थी गणेशार्पण ॥ करिता पूर्ण अभीष्टे ॥७॥

ऐसे गणेशप्रवरतीर्थ ॥ तेथोनि कोशावर कोटितीर्थ ॥ स्मरणे जयाच्या इच्छिला अर्थ ॥ होय सार्थक जन्माचे ॥८॥

कोटीश्वराचा अनंत महिमा ॥ आता सांगतो सर्व तुम्हा ॥ निर्दोष करी जो भार्गवरामा ॥ अणिमादि सिद्धिकारक ॥९॥

रामनामे जामदग्न्य ॥ ब्रह्मचारी महा धन्य ॥ दुःख होता पितृजन्य ॥ कार्तवीर्य वध करी ॥१०॥

कोपोनिया भार्गवमुनी ॥ निःक्षत्रिय करी मेदिनी ॥ एकवीस वेळा रक्तमासांनी ॥ पूर्ण कदन क्षत्रियांचे ॥११॥

एक वीर पृथ्वीवर ॥ यज्ञ करी परशधर ॥ दान देत महाथोर ॥ सर्व पृथ्वीचे कश्यपा ॥१२॥

परि चिंताज्वर मानसी ॥ की हत्या केल्या बहुवसी ॥ कैसेनि जळे पापराशी ॥ म्हणे सुत रेणुकेचा ॥१३॥

तव पातला अगस्तिमुनी ॥ पुसे तयालागूनि चरणी ॥ पापनाशक उपाव झणी ॥ करी कथन दयाळा ॥१४॥

धर्म केला व्रते बहुत ॥ परी नोहे चित्त शांत ॥ कोठे जाऊ सांगा त्वरित ॥ तीव्र तप कराया ॥१५॥

प्रश्न ऐकोनि कुंभोद्भव ॥ बोले रामासी हा उपाव ॥ घेता कृष्णेसि बा धाव ॥ ठाव नुरे पातका ॥१६॥

जी का असे कृष्णतनु ॥ भक्तवत्साची कामधेनु ॥ तियेचे करिता स्नानपानु ॥ नुरे क्षत्रहत्यादि ॥१७॥

इष्टापूर्तादि यज्ञ करिता ॥ जे का फल असे तत्त्वता ॥ तयाहूनि अधिक सेविता ॥ तारक कृष्णाजीवना ॥१८॥

ऐसे बोलता अगस्ति ऋषि ॥ संतोष वाटे राममानसी ॥ सह घेवोनिया तयासी ॥ कृष्णातीरासी पातला ॥१९॥

येवोनि जेथे कालिया सर्प ॥ करिता अत्यंत उग्र तप ॥ नष्ट करी ब्रह्मशाप ॥ तेथे भार्गव पातला ॥२०॥

नागतीर्थ तया नाम ॥ जेथे असे गौतमाश्रम ॥ गौतमेश निकट उत्तम ॥ तेथे अगस्ति तप करी ॥२१॥

अगस्त्ये पूजिला ईश्वर ॥ तोचि होय अगस्तीश्वर ॥ तया ठायी क्षत्रियांतकर ॥ करी स्नान भक्तीने ॥२२॥

सह्यजेच्या दक्षिणतटी ॥ नष्ट व्हावया पापकोटी ॥ मनी आणोनिया धूर्जटी ॥ नासाग्रदृष्टी भार्गव ॥२३॥

जितश्वास निराहार ॥ तप करी धुरंधर ॥ अगस्त्ये सांगितला मंत्र ॥ शतरुद्र जपतसे ॥२४॥

त्रिकाल करी कृष्णास्नान ॥ सदाशिवाचे नित्य चिंतन ॥ शतवर्षे होता उमारमण ॥ प्रसन्न झाला तयासी ॥२५॥

अंतरीक्षी प्रगट होऊन ॥ रामा म्हणे उमारमण ॥ कोटिपापांचे केले दहन ॥ तुवा कृष्णांबुसेवने ॥२६॥

आता आणीक काय इच्छिसी ॥ सांग वत्सा तेचि मजसी ॥ येरू म्हणे या तीर्थजलासी ॥ कोटितीर्थ असे म्हणावे ॥२७॥

येथेचि करावा तुवा वास ॥ नाम कोटीश्वर जगन्निवास ॥ ऐसे ऐकता भार्गवास ॥ तथास्तु म्हणे पिनाकी ॥२८॥

कोटितीर्थ कोटीश्वर ॥ तेथेचि असे अगस्तीश्वर ॥ धन्य अगस्ती परशधर ॥ कृतार्थ कृष्णाप्रसादे ॥२९॥

कोटितीर्थी गोप्रदान ॥ देता करोनि उपोषण ॥ फल होय सहस्त्रगुण ॥ ब्रह्मनंदन म्हणतसे ॥३०॥

महाशिवरात्री कोटीश्वरा ॥ घृते धरावी अभिषेकधारा ॥ बिल्वपत्रे पूजा करा ॥ वरा मुक्ति कन्येसी ॥३१॥

माघशुक्ल पंचमीसी ॥ स्नान करोनि नागर्‍हदासि ॥ शतपत्रे नागेश्वरासी ॥ सदाशिवासी पूजावे ॥३२॥

नैवेद्य द्यावा अनारशांचा ॥ भाव असावा अंतरी साचा ॥ अनुभव घ्यावा सदा सुखाचा ॥ कायावाचामानसे ॥३३॥

रविवारी येता व्यतीपात ॥ गौतमेशाची पूजा करीत ॥ तिलबिल्वपत्रे तया वाहत ॥ रुद्रलोकांत जातसे ॥३४॥

श्रवण नक्षत्र सोमवारी ॥ पितृदेवतर्पण करी ॥ भावे कोटीशपूजा करी ॥ पाप संहारी आपुले ॥३५॥

असे जोवरी कन्येसि गुरु ॥ कोटितीर्थी पापभीरू ॥ ब्रह्मचर्ये तोवरी नरू ॥ असता रुद्र साह्य तो ॥३६॥

कोटीशमहिमा हा अगाध ॥ तुम्हा वर्णिला सर्वकामद ॥ ऐकता जोडे कैलासपद ॥ नारद म्हणे ऋषींसी ॥३७॥

पुढिले अध्यायी कथा सुंदर ॥ शकुंततीर्थ दुरितहर ॥ सांगेल शिवाचा ज्येष्ठ कुमर ॥ श्रवणी सादर असावे ॥३८॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ षोडशोऽध्याय हा ॥३९॥

इति श्रीस्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये कोटितीर्थवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:27:05.8800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

KAUSALYĀ V(कौसल्या)

 • The queen of Janaka, the King of Mithilā. Once King Janaka decided to sell his palace and everything he possessed and to go abegging for alms. But his brave wife Kausalyā convinced her husband by her reasonable arguments that he should not venture to do so. Thus she prevented her husband from carrying out his decision. 
RANDOM WORD

Did you know?

What is Gotra?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.