TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय १३

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय १३

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय १३

श्रीगणेशाय नमः ॥

निराकार निर्गुण स्वयंभे ॥ साकार सगुण जगदंबे ॥ भक्तचित्ती सदा बिंबे ॥ न विसंबे कृष्णावेणी ॥१॥

पूर्वाध्यायी अमृतेश्वरासी ॥ ब्रह्मे ठेविले चार नामांसी ॥ ऋषी विचारिती नारदासी ॥ कैसी विविध सांग पा ॥२॥

ऐसा ऐकोनि ऋषींचा प्रश्न ॥ आनंदोनि बोले ब्रह्मनंदन ॥ यज्ञांती लाधे अग्निपासून ॥ चतुरानन अमृतासी ॥३॥

तये ठायी स्थापिले लिंग ॥ नामे ब्रह्मामृतानंद अभंग ॥ जयाचेनि दर्शन दुरितभंग ॥ पुण्यसंग होतसे ॥४॥

कंटकदैतेयापासाव ॥ रक्षिले देव सवासव ॥ दैत्यांसि मारूनि महादेव ॥ अमृतेश नाव म्हणोनी ॥५॥

कालगतीने धर्मलोप झाला ॥ द्वापारी तो शिवे स्थापिला ॥ पुनर‍ म्हणोनि धर्मेश्वर बोलिला ॥ अधर्माला जो दहन करी ॥६॥

बारा वरुषे पांडव तेथ ॥ आचरते झाले महाव्रत ॥ सर्व भद्र झाले प्राप्त ॥ भद्रेश बोल तयासाठी ॥७॥

ऐसे ऐकोनि सर्व ऋषी ॥ पांडवे आचरिले बारा वरुषी ॥ व्रत कैसे ते देवऋषि ॥ सांग आम्हांसी बोलती ॥८॥

ऐसी ऐकोनिया उक्ति ॥ नारद बोले कथा पुढती ॥ राजसूययज्ञाची होता निवृत्ति ॥ काय स्थिति जाहली ॥९॥

उत्पात होती भयंकर ॥ ऐसे पाहोनि युधिष्ठिर ॥ चिंता पावला अति दुस्तर ॥ व्यासचरण ध्यातसे ॥१०॥

त्रिकालज्ञ व्यासमुनी ॥ तात्काल पातला तये स्थानी ॥ धर्म ठेवूनि मस्तक चरणी ॥ अरिष्टकारण विचारी ॥११॥

ऐकोनि सरस्वतीतनय ॥ म्हणे प्रजेचाचि हा अन्याय ॥ येरू म्हणे सांगा उपाय ॥ काय करू सर्वज्ञा ॥१२॥

तधी म्हणे पराशरसुत ॥ क्रोधमदलोभविवर्जित ॥ आचरता द्वादशाब्दव्रत ॥ शांत होतील अरिष्टे ॥१३॥

परिसोनिया व्यासवाणी ॥ द्यूतांचे मिष करोनी ॥ धर्मराज गेला तपोवनी ॥ जननीबंधुसहित पै ॥१४॥

अकरा वरुषात सर्व तीर्थे ॥ पृथिवीतील करोनि जेथे ॥ आले पांडव कृष्णा तेथे ॥ परमार्थसाधन कराया ॥१५॥

कृष्णा साक्षात विष्णुमयी ॥ स्नान करोनि तये ठायी ॥ लिंग स्थापोनि मुक्तिदायी ॥ एक हायन राहिला ॥१६॥

नाम असे धर्मेश्वरू ॥ कन्यागती येता गुरू ॥ अपूर्ण असती व्रताचारू ॥ पूर्ण होती तये स्थानी ॥१७॥

कन्यागती बृहस्पती ॥ येता झाली वर्षे पूर्ती ॥ भद्र पावला धर्मनृपति ॥ तीर्थ भद्रेश्वर म्हणोनी ॥१८॥

भद्रेश्वरतीर्थी स्नान करिता ॥ भद्रेश्वराचे दर्शन घेता ॥ सकल सिद्धी येत हाता ॥ उमाकांता पूजिता ॥१९॥

विष्णुकुंडी अमृतेश्वरी ॥ श्रवण येता सोमवासरी ॥ स्नान करितांचि ते अवसरी ॥ पाप दूरी होतसे ॥२०॥

गुरुवासरी येता दर्श ॥ ब्रह्मकुंडी बुडोनि हरुष ॥ डोळा पाहतांचि भद्रेश ॥ स्वये अमृतेश होतसे ॥२१॥

अमायुक्त सोमदिन ॥ व्यतीपात दक्षिणायन ॥ रुद्रकुंडी करोनि स्नान ॥ पितृतर्पण करावे ॥२२॥

जीव असता कन्यागती ॥ सक्षौरस्नान भद्रेशनिकटी ॥ उपवास श्राद्ध कृष्णातटी ॥ करिता तुष्टती पितृगण ॥२३॥

कन्येसी वाचस्पति असता ॥ कृष्णातीरी प्रायश्चित्त घेता ॥ तयाचे पितर सायुज्यता ॥ तात्काल पावती निर्धारी ॥२४॥

ऐसे ऐकोनि ऋषीश्वरी ॥ प्रश्न केला कृष्णाथोरी ॥ कन्यागती का तारकारी ॥ करी संदेहखंडण ॥२५॥

स्कंद म्हणे ऋषीश्वरांसी ॥ ऐका पुरातन इतिहासासी ॥ जो विधीने नारदासी ॥ पुण्यराशी वर्णिला ॥२६॥

दिवोदास राजा प्रसिद्ध ॥ राज्य करिता देव सिद्ध ॥ काशी सोडोनि नानाविध ॥ विप्र विबुध चालले ॥२७॥

तपोधन गेले तये वेळी ॥ तीर्थयात्रेची करोनि बोली ॥ दक्षिणेसि जातसे इंदुमौलि ॥ मंदराचळी विश्वेश ॥२८॥

कोणी गेले गोदावरीसी ॥ गौतमादि करिती तीर्थाटणासी ॥ जनस्थानी राहिले कित्येक ऋषि ॥ तपासी निश्चयेकरूनी ॥२९॥

व्यास सुतपा याज्ञवल्क्य ॥ शौनक जैमिनी मार्कंडेय ॥ भरद्वाज पाराशर मांडव्य ॥ वसिष्ठ दत्तात्रय योगी ॥३०॥

सहपुत्र जमदग्नि देवल ॥ कश्यप कौशिकमुनी कपिल ॥ तीर्थे हिंडता हिंडता सकळ ॥ आले कृष्णावेणेसी ॥३१॥

कृष्णा देखोनिया नयनी ॥ धन्य मानिती सकल मुनी ॥ वास कराया तये स्थानी ॥ पर्णकुटिका बांधिती ॥३२॥

एकदा मिळोनी कृष्णातटी ॥ ऋषी पडले महासंकटी ॥ होत नाही आम्हा भेटी ॥ भागीरथीची म्हणोनी ॥३३॥

एक म्हणती तप करोनी ॥ आणू येथे मुक्तिदायिनी ॥ रुचता सर्वांसि ते मनी ॥ नारायण चिंतिती ॥३४॥

ध्यान करितांचि तात्काळ ॥ पातला तेथे भक्तपाळ ॥ मागा सत्वर मनींची आळ ॥ पावाल दुर्लभ जरी ती ॥३५॥

ऐसे वचन ऐकोनिया ॥ म्हणती देखिले तुझिये पाया ॥ आता आम्हावरी दया ॥ करी वाया न कष्टवी ॥३६॥

जी का तुझे पायापासून ॥ निघोनि करी ब्रह्मांडभेदन ॥ सदाशिवाचे जटेतून ॥ त्रिपथगामिनी जाहली ॥३७॥

ती त्रैलोक्यपावनी गंगा ॥ आणि कृष्णेचिया संगा ॥ कन्यागती पांडुरंगा ॥ भवतरंग तराया ॥३८॥

ऐसे ऐकोनिया वचन ॥ तथास्तु म्हणोनी नारायण ॥ करिता विष्णुपदी स्मरण ॥ येऊन म्हणे जान्हवी ॥३९॥

देवाधिदेवा नारायणा ॥ भक्तपालका मधुसूदना ॥ गुरु कन्येस येता जाणा ॥ येईन कृष्णाभेटीसि ॥४०॥

जोवरी असती चंद्रसूर्य ॥ येईन तोवरी सत्य सत्य ॥ आज्ञा पाळीन तुझी नित्य ॥ दैत्यमर्दन मुरारी ॥४१॥

बोल ऐकोनि यापरि ॥ ऋषी आनंदले भारी ॥ गुप्त जाहला कैटभारी ॥ सरिद्वरा जेथ वसे ॥४२॥

स्कंद म्हणे मुनिवरांसी ॥ गंगोद्भव होवोनि उत्तरेसी ॥ वाटे मिळोनिया कृष्णेसी ॥ सागरासी भेटाया ॥४३॥

तीर्थी तीर्थी आनंदलहरी ॥ दावूनि चालिले गंगावारी ॥ आश्रम कृष्णाउभयतीरी ॥ व्यासादि करिती तपार्थ ॥४४॥

म्हणोनि कन्येसि येता गुरू ॥ कृष्णा होतसे कल्पतरू ॥ कल्पिले फल पाविजे नरू ॥ पुण्य अपारू पिंडदाने ॥४५॥

क्षौरपवास हिरण्यश्राद्ध ॥ होमस्नानदान अगाध ॥ करिता होतील पितर शुद्ध ॥ मुक्त कृष्णाप्रसादे ॥४६॥

आयुरारोग्य ऐश्वर्य अपार ॥ पुत्रपौत्रादि पावती नर ॥ कन्येसि येता देशिकवर ॥ कृष्णातरंगिणीदर्शने ॥४७॥

कन्यागती कृष्णातीरी ॥ पिंडश्राद्ध जो न करी ॥ चांडाळ तो रौरवघोरी ॥ कल्पवरी राहत ॥४८॥

तेथे भोगोनि यातना ॥ ब्रह्मराक्षसादि जन्म नाना ॥ पावे तोचि वंशछेदना ॥ कारण होय निश्चये ॥४९॥

ऐसे जाणोनि धर्मराज ॥ कन्यागती कृष्णेसि सहज ॥ येऊनि साधे आत्मकाज ॥ प्रजारिष्टे घालवी ॥५०॥

कन्यागती भद्रेश्वरा ॥ पूजोनि देत वसुंधरा ॥ पात्र पाहोनि द्विजवरा ॥ राज्यपद मेळवी ॥५१॥

भद्रेश्वरी येता मरण ॥ सर्व पापे होती दहन ॥ भद्रेश होय तोचि जाण ॥ कैलाससदन साधिजे ॥५२॥

जया असे संसारव्याधि ॥ तया कृष्णा हाचि औषधि ॥ तोडोनिया सकल उपाधी ॥ कृष्नानिधि सेवा हो ॥५३॥

जो हे भद्रेश्वराख्यान ॥ आदरे करी श्रवण पठण ॥ तोचि लाधे भद्रेशचरण ॥ ध्यान करिता कृष्णेचे ॥५४॥

पुढले अध्यायी गोष्पदतीर्थ ॥ महिमा वर्णितील अद्‍भुत ॥ एकाग्र करोनिया चित्त ॥ ऐका संतभाविक हो ॥५५॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ तृप्ति पावाल तेणे अखंड ॥ त्रयोदशोऽध्याय वर्णिला ॥५६॥

इति श्रीस्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये भद्रेश्वरवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:26:41.6070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नालकार रट्टा नाल्लाक, तेलकार रट्टा तेलाक

 • (गो.) नारळवाला नरळाकरितां रडतो, तेली तेलाकरितां रडतो. नारळविक्या ओरडतो कीं, आपले नारळ मोहाचे असून भाव नाहीं तर तेली ओरडतो कीं त्यांपासून पुरेसें तेल निघत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मृत माणसाचा दहावा, तेरावा आणि चौदावा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.