TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथप्रायश्चित्तप्रयोगः

धर्मसिंधु - अथप्रायश्चित्तप्रयोगः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथप्रायश्चित्तप्रयोगः

सचैलंस्नात्वाशक्तौक्लिन्नवासाःपर्षदग्रेगोवृषप्रत्यान्मायं

निष्कादिप्रमाणंब्रह्मदण्डंनिधायसाष्टांङ्गप्रणम्यपर्षदंप्रदक्षिणीकुर्यात् सर्वेधर्मविवेक्तारोगोप्तारः सकलाद्विजाः ।

ममदेहस्यसंशुद्धिकुर्वन्तुद्विजसत्तमाः १ मयाकृतंमहाघोरंज्ञातमज्ञातकिल्बिषम् ।

प्रसादःक्रियतांमह्यंशुभानुज्ञांप्रयच्छथ २ पूज्यैःकृतपवित्रोहंभवेयंद्विजसत्तमाः ।

मामनुगृहन्तुभवन्तइतिवदेत् विप्रैःकिंतेकार्यंमिथ्यामावादीः सत्यमेववदेतिपृष्टः स्वपापख्यापयेत्

मयाममपत्न्यावाइहजन्मनिजन्मान्तरेवाअनपत्यत्वमृतापत्यत्वादिनिदानभूतबालघातविप्ररत्नापहारादिदुरितंकृतंतस्यनाशायकरिष्यमाणे
हरिवंशश्रवणादौकर्मविपाकोक्तेविधानेऽधिकारार्थंदीर्घायुष्मत्पुत्रादिसंततिप्राप्तयेप्रायश्चित्तमुपदिशन्तुभवन्तइतिप्रार्थयेत्

तेचपापिनापूजितानुवादकाग्रेषडब्दत्र्यब्दसार्धाब्दान्यतमप्रायश्चित्तेनपूर्वोत्तराङ्गसहितेनाचरितेनतवशुद्धिर्भविष्यतितेनत्वंकृतार्थोभविष्यसीतिवदेयुः

अनुवादकःपापिनंवदेत् ततःकर्ता ओमित्यङ्गीकृत्यपंर्षदंविसृज्यदेशकालौसंकीर्त्य

सभार्यस्यममैतज्जन्मजन्मान्तरार्जितानपत्यत्वमृतापत्यस्यादिनिदानभूतबालघातविप्ररत्नापहारादिजन्यदुरितसमूलनाशकर्मविपाकोक्त

विधानाधिकारसिद्धिद्वारादीर्घायुष्मद्भहुपुत्रादिसंततिप्राप्तयेषडब्दंसार्धाद्वंत्वाप्रायश्चित्तंपूर्वोत्तरांङ्‌सहितममुकप्रत्याम्नायेनाहमाचरिष्य

इतिसंकल्प्य दिनान्तेकेशरोमनकादिवापयित्वास्नात्वा आयुर्बलंयशोवर्चःप्रजाःपशुवसूनिचब्रह्मप्रज्ञांचमेधांचत्वंनोदेहिवनस्पते १

इतिविहितकाष्ठेनदन्तधावनंकुर्यात् ततोदशस्नानानि तत्रभस्मस्नानम् ईशानायनमःशिरसि तत्पुरुषायनमो मुखे अघोरायनमो

ह्रदये वामदेवायनमो गुह्ये सद्योजातायनमःपादयोःप्रणवेनसर्वाङ्गेषुभस्मविलिम्पेत ईशानादिपदोपेतैर्मन्त्रैर्वाभस्मलेपः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T03:51:11.2300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वडीलधारा

  • m -रें 
  • n  A person of a family (male or female) of whom it is the business to punish, repress, and keep the children in order. 
RANDOM WORD

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site