TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
श्राद्धकर्तुर्जीवन्पितृकत्वेनिर्णयः

धर्मसिंधु - श्राद्धकर्तुर्जीवन्पितृकत्वेनिर्णयः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथवृद्धिश्राद्धकर्तुर्जीवन्पितृकत्वेनिर्णयः

अथवृद्धिश्राद्धकर्तुर्जीवन्पितृकत्वेनिर्णयः

जीवेत्तुयदिवर्गाद्यस्तंवर्गंतुपरित्यजेदितिन्यायेनजीवत्पितृकःस्वापत्यसंस्कारेषुमातृमातामहपार्वणयुतंनान्दीश्राद्धंकुर्यात् मातरिजीवत्यां

मातामहपार्वणकमेव मातामहेजीवंतिमातृपार्वणकमेव केवलमातृपार्वणेविश्वेदेवानकार्याः

वर्गत्रयाद्येषुमातृपितृमातामहेषुजीवत्सुनान्दीश्राद्धलोपएवसुतसंस्कारेषूचितः

द्वितीयविवाहाधानपुत्रेष्टिसोमयागादिषुस्वसंस्कारकर्मसुयेभ्यएवपितादद्यात्तेभ्योदद्यात्

तथामृतमातृमातामहकोपिजीवत्पितृकःस्वसंस्कारेपितृर्मातृपितामहीप्रपितामह्यः पितुःपितृपितामहप्रपितामहाः

पितुर्भातामहमातृपितामहमातृप्रपितामहाःइत्येवपार्वणत्रयमुद्दिश्यश्राद्धंकुर्यात् नतुस्वमातृमातामहपार्वणोद्देशः

पितरिपितामहेच जीवतिस्वसंस्कारे पितामहस्य मातृपितामहीप्रपितामह्यइत्याद्युद्देशः एवंप्रपितामहेपियोज्यम्

पितुर्मात्रादिजीवनेतत्पार्वणलोपएव तथाचयेभ्यएवपितादद्यादितिपक्षस्य वर्गाद्यजीवनेतत्पार्वणलोप इतिद्वारलोपपक्षस्यच

स्वसंस्कारस्वापत्यसंस्कारभेदेनव्यवस्थासिद्धानिन्तेतिज्ञेयम केचित्तुपक्षद्वयस्यैच्छिकोविकल्पोनतुव्यवस्थितइत्याहुः

एवंमृतपितृकस्य जीवन्मातृमातामहस्य पितृपार्वणेनैवनान्दीश्रद्धसिद्धर्ज्ञेया समावर्तनस्य माणवककर्तृत्वेपितदङ्गभूतनान्दीश्राद्धे

पितुस्तदभावेज्येष्ठभ्रात्रादेरधिकारइतिकेचित् तत्रापितापुत्रसमावर्तनेस्वपितृभ्योनान्दीश्राद्धंकुर्यात्

पिताजीवत्पितृकश्चेत्सुतसंस्कारत्वातद्वारलोपपक्षोयुक्त इतिभाति

माणवकपितुःप्रवासादिनाअसन्निधानेश्चात्रादिर्माणवकस्यपितृर्मातृपितामहीप्रपितामह्यैत्याद्युच्चार्य

श्राद्धंकुर्यात् मृतपितृकमाणवकसमावर्तनोपितृव्यश्चात्रादिरस्यमाणवकस्य मातृपितामहीत्याद्युच्चारयेत्

श्रात्रादेरभावेस्वयमेवस्वपितृभ्योदद्यात् एवंजीवत्पितृकोपिपितुरसन्निधानेश्चात्रादेरभावेपितुः

पितृभ्यःस्वमेवनान्दीमुखंकुर्यात् उपनयनेनकर्माधिकारस्यजातत्वात्

एवंविवाहेपिद्रष्टव्यम् मृतपितृकस्यचौलोपनयनादिकंपितृव्यमातुलादिःकुर्वनअस्यसंस्कार्यस्यपितृपितामहेत्याद्युचार्यश्राद्धंकुर्यात्

जीवतःपितुरसन्निधानेनकुर्वन्मातुलादिरस्यसंस्कार्यस्यपितुर्जनकादीनुद्दिश्यकुर्यान्नतुसंस्कार्यस्यमृतानपिमात्रादीनितिंसंक्षेपः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T03:38:24.3970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सुसर-सुसरबाई ! तुझीच पाठ मऊ

  • प्रसंग पडला म्हणजे दुष्ट माणसाचीहि खोटी प्रशंसा करुन आपला फायदा करुन घ्यावा लागतो. त्याखेरीज इलाजच नसतो. -सुंद्राबाई ११६. [ एका कोल्ह्याला नदीपार व्हावयाचें होतें. तेव्हां त्यानें सुसरीला थाप दिली कीं, मला पलीकडे नेऊन आण म्हणजे तुला तिकडला खाऊ देईन. सुसर फसली. तिनें त्याला पाठीवर घेतलें. पाठीवर असतांना कोल्ह्यानें तिचें वर्णन सुरु केलेः " सुसरीबाई, तुझि पाठ कशी ? कापसाची मोट तशी ! सुस्वरीबाय, तुझि कातडी मऊ, डपाशीं लाऊं आणि दोन पदें गाऊं ! सुस्वरीबाई, तुझे डोळे कसे ? लोण्याचे गोळे तसे ! सुस्वरीबाई, तुझें नाक कसें ? कोल्हापुरी माप तसें !" पुढें कोल्हा पळून गेला. -लोककथा २.२३०.] 
RANDOM WORD

Did you know?

पंचप्राणांना भोजनापूर्वी आहुती का द्यावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.