TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेदः|
अथव्रतप्रयोगः

धर्मसिंधु - अथव्रतप्रयोगः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथव्रतप्रयोगः

त्रयोदश्यांकृतैकभक्तश्चतुर्दश्यांकृतनित्यक्रियःप्रातर्मन्त्रेणसंकल्पकुर्यात् शिवरात्रिव्रतंह्येतत्करिष्येहंमहाफलम् ।

निर्विघ्नमस्तुमेवात्रत्वत्प्रसादाज्जगत्पते १ चतुर्दश्यांनिराहारोभूत्वाशंभोपरेऽहनि ।

भोक्ष्येहंभुक्तिमुक्त्यर्थंशरणंमेभवेश्वर २ इति द्विजस्तु रात्रींप्रपद्येजननीमित्यृचावपिपठित्वाजलमुत्सृजेत् ततःसायाह्नेकृष्णतिलैः

स्नानंक्रुत्वाधृतभस्मत्रिपुंड्ररुद्राक्षोनिशामुखेशिवायतनंगत्वाक्षालितपादः स्वाचान्त

उदड्‌मुखोदेशकालौसंकीर्त्यशिवरात्रौप्रथमयामपूजांकरिष्येइतियामचतुष्टयेपूजाचतुष्ट्यचिकीर्षायांसंकल्पः

सकृत्पऊजाचिकीर्षायांश्रीशिवप्रीत्यर्थंशिवरात्रौश्रीशिवपूजांकरिष्यइतिसंकल्पः तत्रादौसामान्यतःपूजाविधिरुच्यते

यामभेदेनविशेषस्तुवक्ष्यतेअस्यश्रीशिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्यवामदेवऋषिः अनुष्टुपछंदः श्रीसदाशिवोदेवतान्यासेपूजनेजपेचविनियोगः

वामदेवऋषयेनमःशिरसि अनुष्टुपूछन्दसेनमोमुखे श्रीसदाशिवदेवतायैनमोह्रदि ॐनंतत्पुरुषायनमःह्रदये ॐमंअघोरायनमःपादयोः

ॐशिंसद्योजातायनमःगुह्ये ॐवांवामदेवाय०मूर्ध्नि ॐयंईशानाय० मुखे ॐह्रदयायनमः ॐनंशिरसेस्वाहा ॐमंशिखायैवषट

ॐशिकवचायहुं ॐवांनेत्रत्रयायवौषट्‌ ॐयंअस्त्रायफट्‌ कुंभपूजांविधाय ध्यायेन्नित्यंमहेशंरजतगिरिनिभं

चारुचन्द्रावतंसंरत्नाकल्पोज्वलाङ्गंपरशुमृगवराभीतिहस्तंप्रसन्नम् ।

पद्मासीनंसम्म्तात्सुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिवसानंविश्वाद्यंविश्ववद्यंनिखिलभयहरंपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् १

इतिध्यात्वाप्राणप्रतिष्ठांकृत्वा स्थाप्यलिङ्गंस्पृशत् ॐभूःपुरुषंसांबसदाशिमावाहयामि

ॐभुवःपुरुषंसांब० औस्वः पुरुषंसांब० ॐभूर्भुवःस्वः पुरुषंसां० इत्यावाहयेत् स्वामिन्सर्वजगन्नाथयावत्पूजावसानकम् ।

तावत्तंप्रीतिभावेनलिङ्गेस्मिन्सन्निधौभव १ इतिपुष्पांजलिदद्यात् स्थावरलिङ्गेपूर्वसंस्कृतचरलिङ्गेचप्राणप्रतिष्ठाद्यावाहनान्तंनकार्यम्

ॐसद्योजातंप्रपद्याइसद्योजातायवैनमोनमः ॐनमःशिवायश्रीसाम्बसदाशिवायनमः आसनंसमर्पयामि ।

स्त्रीशूद्रश्चेत् ॐनमःशिवायेतिपञ्चाक्षरीस्थानेश्रीशिवायनमइतिनमोन्तमन्त्रेणपूर्जयेत् ॐभवेभवेनातिभवेभवस्वमां

ॐ नमः शिवायश्रीसाम्बसदाशिवाय नमः पाद्यंसमर्पयामि । ॐभवोद्भयानमः ॐनमः शिवायश्रीसाम्बस० अर्घ्यं० ।

ॐवामदेवायनः ॐनमःशिवायश्रीसाम्ब० आचमनं० । ॐज्येष्ठायनमः ॐ नमःशिवाय० स्नानं०

ततोमूलमन्त्रेणआप्यायस्वेत्यादिभिश्चपञ्चामृतैः संस्नाप्यआपोहिष्ठेतितिसृभिः

शुद्धोदकेनप्रक्षाल्यएकादशावृत्त्यैकावृच्यावारुद्रेणपुरुषसूक्तेनचचन्दनकुङ्‌कुमकर्पूरवासितजलेनाभिषेकंकृतवा

ॐनमःशिवायेतिस्नानान्तेआचमनंदत्वासाक्षतजलेनतर्पणकार्यम्

ॐ भवंदेवंतर्पयामि १ शर्वं देवंतर्पयामि २ ईशानं देवं तर्पयामि ३ पशुपतिंदेवंतर्पयामि ४ उग्रंदेवत० ५ रुद्रदेवत० ६ भीमं देवत० ७

महान्तंदेवंत०

भवस्यदेवस्यपत्नीतर्पयामि शर्वस्यदेवस्यपत्नीतर्पयामि ईशानस्यदेवस्यपत्नीत० पशुपतेर्देवस्यप०

उग्रस्य देवस्यप० रुद्रस्यदेवस्यप० भीमस्यदेवस्यप० महतोदेवस्यप० ८ ॐज्येष्ठायनमः ॐनमःशिवायश्रीसाम्ब० वस्त्रं०मूलेनाचमनम् ।

ॐरुद्रायनमः ॐनमःशिवाय यज्ञोपवीतं० मूलेनाचमनम् । ॐकालायनमः ॐनमःशिवायश्रीसाम्बसदाशिवायनमः चन्दनं० ।

ॐकलावकरणायनमः ॐनमःशिवायश्रीसाम्बसदाशिवायनमः अक्षतात्० ॐबलविकरणायनमः ॐनमः शिवाय

श्रीसाम्बसदाशिवायनमः पुष्पाणि । सहस्त्रमष्टोत्तरशतंवासहस्त्रादिनामभिर्मूलमन्त्रेणवाबिल्वपत्राणिदद्यात् ॐबलायनमः

ॐनमःशिवायश्रीसाम्बसदाशिवायनमः धूपं० ।

ॐ बलप्रमथनायनमः ॐनमःशिवायसा० दीपं ॐसर्वभूतदमनायनमः ॐनमःशिवाय० नैवेद्यं । मूलेनवैदिकर्मन्त्रैश्चनीराजन० ।

ईशानःसर्वविद्यानामीश्वरःसर्वभूतानांब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्माशिवोमेअस्तुसदाशिवोम् ॐनमःशिवाय० मन्त्रपुष्पं० ।

भवायदेवायनमः शर्वायदेवायेत्याद्यष्टौबवस्यदेवस्यपत्न्यै इत्याद्यष्टौचनमस्कारान्कृत्वा शिवाय० रुद्राय० पशुपतये०

नीलकण्ठाय० महेश्वराय० हरिकेशाय० विरूपाक्षाय० पिनाकिने० त्रिपुरान्तकाय० शम्भवे० शूलिने० महादेवायनम

इतिद्वादशनामभिर्द्वादशपुष्पाञ्जलीत्दत्वामूलेनप्रदक्षिनानमस्कारात्कृत्वामूलमन्त्रंमष्ठोत्तरशतंजप्त्वाक्षमापयित्वाऽनेन

पूजेनेनश्रीसाम्बसदाशिवःप्रीयतामितिनिवेदयेत् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T01:02:28.0530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गाढवापुढे वाचली इसापनीति, ते म्‍हणतें मला पाय किती?

  • मूर्ख अडाणी माणसाला उत्‍कृष्‍ट उपदेश केला तरी त्‍याच्यावर काही परिणाम होत नाही. गाढव या ऐवजी ‘गांवढा’ हा पाठभेद घेतला तर अर्थ चांगला लागतो. गांवढ्या माणसाला गीतेपेक्षां तमाशा, गोंधळच जास्‍त आवडणार. 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site