TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

केशवस्वामी - श्लोक संग्रह ४

केशवस्वामी रामदास पंचायतनातील प्रख्यात साधू असून महानभगवद्‌भक्त व अंतर्निष्ट आणि मोठे निस्पृह वक्ते होते.


श्लोक संग्रह ४

रवीचंद्र कोटी प्रकशेचि लोपी । तयाचे पदीं निश्चळाव्रती गोपी ॥

असंगा अभंगा अनंगा श्रीरंगा । अनंगाचि ना भोगिती प्रेम संगा ॥१५१॥

विशाळ हें भेद दरिद्र वेली । ज्ञाना नळे आजि जळोनि गेली ॥

ऐशी दया पूर्ण दयाळ रामा । केली तुवा दीन ह्मणोनि आह्मा ॥५२॥

रज्जु ज्ञाने सर्प जैसा निमाला । आत्मा तैसा देखिला मोह गेला ॥

माया सिंधू आटला दुःख नाहीं । ब्रह्मानंदे कोंदले विश्व पाही ॥५३॥

प्राणाहुनी गोड मुकुंद वाटे । ध्याता मनी बोध समुद्र दाटे ॥

आहे मृषापूर भवार्णवाचा । पदोंपदी लाभ महत्सुखाचा ॥५४॥

केली दया सद्‌गुरु देवराजे । गेले मृषाहें भव दुःख माझें ॥

झाला महानंद सदा मनासी । विलोकितां केवळ चिद्‌घनासी ॥५५॥

गुरुभक्तिने मोह सिंधू तरेना । स्वबोधें मृषा संग त्याचा सरेना ॥

महत्सौख्य ज्याच्या निजांगी भरेना । श्रुती बोलती शीघ्र तोका मरेना ॥५६॥

धरीना कदा संग साधू जनाचा । करीना कधीं दृढ बोधें मनाचा ॥

महामूढ तो नष्ट पाखांडवादी । रमेना मुळीं सत्य मानी उपाधीं ॥५७॥

विरेना सदा वृत्ति बोधें जयाची । करीना सुखें शांति मायार्णवाची ॥

तया पामरा भेटि कैची शिवाची । वदे यापरी भारती केशवाची ॥५८॥

माया मरे भेद सरे मनाचा । चिंता विरे संग नुरे गुणाचा ॥

ऐसे करी सद्‌गुरु देवराया । पावेन तेणें निज सूख गाया ॥५९॥

तत्वार्ध हासत्व गुणे विकासे । निःशेष तेणें भव दुःख नासे ॥

भेटे सदा राम सभाग्य पाही । कवी ह्मणे पार सुखासि नाहीं ॥१६०॥

गुरु भक्तिचा लाभ जोडे जयासी । निजानंद दाटूनि भेटे तयासी ॥

समाधिस्त तो वर्ततो देह गेहीं । तया देह नाहीं ह्मणे वेद पाही ॥६१॥

विवेका नळे मोहजाळी न जाळी । न लावीच बोधें बरी नित्यटाळी ॥

न भोगी घनानंद हा सर्वकाळी । सदा आदळे दुःख त्याचें कपाळी ॥६२॥

विवेके अहंभाव ज्याचा गळेना । जनी मुक्तसाधू असे ज्या कळेना ॥

हरी अंतरी सर्वदा आ कळेना । तया पामरा मोक्ष वल्ली कळेना ॥६३॥

कडाडीत वैराग्य देही असेना । दया सिंधु संपूर्ण चित्ती वसेना ॥

विवेके मृषा भेद हा निर सेना । घनानंद तो राम डोळा दिसेना ॥६४॥

अमर पितर ज्याचे देव ब्रह्मा दिकाचे । त्दृश्य कमळ कोशी चिंतिती पाय त्याचे ॥

तरिच अखिल माया भेद संकल्प नासे । परमळ आत्मा सर्वठायीं प्रकाशे ॥६५॥

मुनिवर रमणीची पाद पद्मे सुरेखें । त्दृश्य कमल कोशी चिंतिती जेवि शोकें ॥

अविकृत पदि घेजे श्रूप साचार होती । त्रिभुवन जननीच्या गर्भ वासान येती ॥६६॥

त्रिभुवनी व्यापक येक आहे । येकत्व तेथें सहसा न साहे ॥

ऐसेचि ते केवळ येक पाही । जेथे नसे व्याप्य पदार्थ कांहीं ॥६७॥

मुनिवर मनि साचे चिंतिती पाय ज्याचे । सुखघन जगदात्मा वर्णिती वेद वाचे ॥

रघुपति दिन बंधू तो जिवी आठवावा । विसरुनि जिव भावा तोचि पै वोळखावा ॥६८॥

विटाळले मानस काम रंगे । विशुद्ध जे केवळ साधु संगे ॥

करुनिया निश्चळ रुप पाही । सर्वातरी हा मग राम पाही ॥६९॥

सांडूनी माया गुण संग पाही । जे रात ले राम रमेश पाई ॥

देहिच ते पूर्ण विदेह झालें । जिताचिये रामरुपी मिळालें ॥१७०॥

दयेचा नसे संग ज्याच्या मनासी । क्षमा अंतरंगे न भेटे जयासी ॥

वदे तो जरी ज्ञानवार्ता अनेका । तर्‍ही त्या नव्हे ठावुका राम देखा ॥७१॥

प्रपंचपै जाणुनि या विकारी । विलोकिती जे हरी निर्विकारी ॥

त्यावेगळा श्रीहरि तो असेना । देहीच हा देह तया दिसेना ॥७२॥

साधू जनाचा निज सोयरा हो । दयाळ तो माधव मंदि राहो ॥

आला सये शोक समूळ गेला । जिची रमाकांत जडोनि ठेला ॥७३॥

घडे मोक्षया सद्गुरु वाक्य मंत्रे । यदर्थी सदा गर्जिती सर्वशास्त्रें ॥

श्रुती बोलती हाचि सिद्धांत पाहीं । गुरु वेगळा सर्वथा मोक्ष नाहीं ॥७४॥

शुकादीक योगी जगद्वंद्य पाही । गुरु वेगळा त्यासिही मोक्ष नाहीं ॥

ह्मणुनी धरा सद्गुरु पाय माथा । जनी वर्तता मोक्ष पावेल आतां ॥७५॥

सखे किती गुह्य जनांत बोलो । चिंतूनिया राम मनात डोलो ॥

डोलासवे सौख्य अपार आहे । ते सेविता डोल निवांत राहे ॥१७६॥

जयाच्या पदीं पिंड ब्रह्मांड नाही । तयाच्यापदीं तूं सदा न राहीं ॥

जयाच्या पदीं गर्वनाहीं मदाचा । स्वये ठाव तूं होईरेत्या पदाचा ॥७७॥

जयाची मती आत्मयोगे निवाली । तयाची क्रिया तत्वबोधे गळाली ॥

जयाची स्थिती मुख्य तत्वार्थ झाली । तयाच्या पदीं तूं सदा दृष्टी घाली ॥७८॥

निजानंद आला जया निश्चयासी । निजानंद डोळा दिसे पूर्णज्यासी ॥

सदापूर्ण जोरे निजानंदवासी । निजानंद नाहीं कदाभिन्न त्यासी ॥७९॥

परस्थान ठेऊनिया संतपायीं । निघाला स्वयें मोक्ष पंथासिपाहीं ॥

परंधाम तोपावला मुक्त झाला । श्रुती बोलती जन्म नाही तयाला ॥१८०॥

महाशोक ज्याचे नि नामे पळाला । महामोह ज्याचे निसंगे जळाला ॥

महा बोध ज्याचे निबोधें मिळाला । स्मरा त्या तुह्मी सद्गुरु चिद्‌घनाला ॥१८१॥

जयाची दया मोह माया निवारी । जयाची तया शोक संताप हारी ॥

जयाची दया चिद्‌घना नंदकारी । स्मरा सद्गुरु तो तुह्मी निर्विकारी ॥८२॥

असो बद्ध अह्मी असा भाव नाहीं । असो मुक्त आह्मी असा भाव नाहीं ॥

जयाच्या मनी भाव काहींच नाहीं । जनी नांदतो तों स्वये राम पाही ॥८३॥

जनी राम पाहे वनी राम पाहे । मनी वीणया लोचनी राम पाहे ॥

असे सर्वदा जो धनी राम पाहे । तया आणि रामा असे भेद काय ॥८४॥

महा बोध देउनि जो भेद नाशी । सखा सद्गुरु तोचि विज्ञान राशी ॥

पदीं त्याचिया जो असे क्षेत्र वासी । नसे सर्वथा पार त्याच्या सुखासी ॥८५॥

जिता आपुला पूर्ण जो मृत्यु भोगी । श्रुतीच्या मतें तो चिरे पूर्ण योगी ॥

अस पूर्ण जोरे निजानंद योगी । सदा पूर्ण तो पूर्ण योगे वियोगी ॥८६॥

नये जाणता तेचि जाणोनि आता । दया पाणि तो ठेवी ऐसाचि माता ॥

समर्था तुते प्रार्थितो सर्व भावें । स्वभावेचि ते ते शिवे सौख्य द्यावे ॥८७॥

कळे देव तो देव पायी निवाला । कळे देव तो देव संगीच झाला ॥

कळे देव तो देव दुजाची नेणें । कळे देव तो देव मी हेचि जाणें ॥८८॥

श्रुतीसार विस्तारले सर्व श्रूती । असे जाणिजे नित्य मुक्ती महंती ॥

तया कारणें श्रूत मात्रासि तेकीं । तया स्मरती लीन होऊनि येकी ॥८९॥

महा कल्प गेले तही तीन मोडे । असा दीर्घ संसार ज्याचेनि मोडे ॥

तया देशिका देव रायासि भावे । विनादेश काले सदा आठवावें ॥१९०॥

जया चिंतता आटती दोषकोटी । जया भेटतां धावती देव भेटी ॥

तया सद्गुरु पाद पद्मींच राहे । तनु कैकटा माजि वैकुंठ लाहो ॥९१॥

मायागुणा पासुनि मुक्त व्हावे । नारायणाच्या स्वरुपी मिळावें ॥

ऐसा मनी आदर पूर्ण ज्यासी । तेणें भजावे गुरु चिद्‌घनासी ॥९२॥

ज्याच्या मनी ज्ञान समुद्र दाटे । पदोपदीं ज्यासी समाधि भेटे ॥

साधू कुळी तो निजभानु पाहीं । त्यावेगळा जानकि नाथ नाहीं ॥९३॥

यथार्थ जैसें मृगतोय नाहीं । निरंजनी विश्व तसेच पाही ॥

आता नको अन्य विच्यार कांहीं । आत्माचि तू होउनि पूर्ण राही ॥९४॥

त्दृत्पंकजी येउनी नित्य राहे । ऐसा मना एक उपाय आहे ॥

भावे धरावे गुरुपाय माथा । दयानिधी देखसि राम आता ॥९५॥

अत्यंत नाहीं नभपुष्प जैसे । समाधि काळीं जग सर्व तैसे ॥

कवी ह्मणे गुह्य किती वदावे । अद्यापि लोकासि नव्हेचि ठावे ॥९६॥

भवार्णवा माजि तरावयासि । आलो तुझे पाय धरावयासि ॥

दयाळ तूं आत्म प्रकाशि मूर्ती । वानू किती पावन पाद कीर्ती ॥९७॥

दया करी दास करी धरी रे । माया हरी पूर्ण सुखी करि रे ॥

दावी हरी एक निरंतरी रे । परोपरी तूं मज उद्धरी रे ॥९८॥

दया मनी पूर्ण दया करी रे । हाती धरी सर्व क्रिया हरी रे ॥

निरंतरी अद्वय बोध सारी । ठेवूनिया संकट सर्व वारी ॥९९॥

अत्यंत हा काळ सुकाळ झाला । गिळावया लागुनि आजि आला ॥

पावे दयाळा निजमोक्ष द्यावे । या दुर्जना पासोनि सोडवावे ॥२००॥

 

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:36.2630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पतंजलि III.

  • n. ‘पातंजलयोगसूत्र’ (या सांख्यप्रवचन) नामक सुविख्यात योगशास्त्रीय ग्रंथ का कर्ता । कई विद्वानों ने 'पातंजल योगसूत्रों' कोषड्‌-दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन बताया है, एवं यह अभिमत व्यक्त किया है कि, उसकी रचना बौधयुग से पहले लगभग ७०० ई. पू. में हो चुकी थी [‘पतंजलि योगदर्शन’ के भूमिका पृ.२] । किंतु डॉं. राधाकृष्णन आदि आधुनिक तत्वाजों के अनुसार ‘योगसूत्र’ का काल लगभग ३०० ई. है [इं.फि. २.३४१-३४२] । उस ग्रंथ पर लिखे गये प्राचीनतम बादरायण, भाष्य की रचना व्यास ने की थी उस भाष्य की भाषा अन्य बौद्ध ग्रंथो की तरह है, एवं उसमें न्याय आदि दर्शनों के मतों का उल्लेख किया गया है । ‘योगसूत्रों’ पर लिखे गये ‘व्यासभाष्य’ का निर्देश ‘वात्स्यायनभाष्य’ में एवं कनिष्ठ के समकालीन भदन्त धर्मत्रात के ग्रंथों में उपलब्ध है । 
  • योगसूत्र परिचय n. विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में विखरे हुए योगसंधी विचारों के संग्रह कर, एवं उनको अपनी प्रतिभा से संयोज कर, पतंजलि ने अपने ‘योगसूत्र’ ग्रंथ की रचना की । ‘योगदर्शन’ के विषय पर, ‘योगसूत्रों’ जैसा तर्कसंमत, गंभीर एवं सर्वांगीण ग्रंथ संसार में दूसरा नहीं है । उस ग्रंथ की युक्तिशृंखला एवं प्राज्कल दृष्टी कोण अतुलनीय है, एवं प्राचीन भारत की दार्शनिक श्रेष्ठता सिद्ध करता है । ‘पातंजल योगसूत्र’ ग्रंथ समाधि, साधन, विभूति एवं कैवल्य इन चार पादों (अध्यायों) में विभक्त किया गया है । उस ग्रंथ मे समाविष्ट कुल सुत्रों की संख्या १९५ है । समाधिपाद---में योग का उद्देश्य, उसका लक्षण एवं साधन वर्णन किया है । चित्त को एकाग्र करने की पद्धति इस ‘पाद’ में बतायी गयी है । साधन पाद---में क्लेश, कर्म एवं कर्मफल का वर्णन है । इंद्रियदमन कर के ज्ञानप्राति कैसी की जा सकती है उसका मार्ग इस ‘पाद’ में बताया गया है । विभूति पाद---में योग के अंग, उनका परिणाम, एवं ‘अणिमा’, महिमा’ आदि सिद्धियों का वर्णन किया गया है । कैवल्य पाद---में मोक्ष का विवेचन है । ज्ञानप्राप्ति के बाद आत्मा कैवल्यरुप कैसे बनती है, इसकी जानकारी इस ‘पाद’ में दी गयी है । 
  • योग-दर्शन n. आत्मा एवं जगत् के संबंध में, सांख्यदर्शन जिन सिद्धांतो का प्रतिपादन करता है, ‘योगदर्शन’ भी उन्ही का समर्थक है । ‘सांख्य’ के अनुसार ‘योग’ ने भी पच्चीस तत्त्वों का स्वीकार किया है । किंतु ‘योग-दर्शन’ में एक छब्बीसवॉं तत्त्व ‘पुरुषविशेष’ शामिल करा दिया है, जिससे ‘योग-दर्शन’ सांख्यदर्शन जैसा निरीश्वरवादी बनने से बच गया है । फिर भी ‘ईश्वरप्रणिधाद्वा’ [योग.१.२३] सूत्र के आधार पर कई विद्वान पतंजलि को ‘न्रीरीश्वरवादी’ मानते है । ‘योग-सूत्रों’ के सिद्धांत अद्वैती है या द्वैती, इस विषय पर विद्वानों का एकमत नहीं है । ‘ब्रह्मसूत्रकार’ व्यास एवं शंकराचार्य ने पतंजलि को ‘द्वैतवादी’ समझ कर, सांख्य के साथ इसका भी खंडन किया है । ‘योग सूत्र’ के सिद्धांतो के अनुसार, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है [योग.१.२] । इन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता है [योग.१.१२,१५] । पुरुषार्थविरहरीत गुण जब अपने कारण में लय हो जाते हैं, तब ‘कैवल्यप्राप्ति’ होती है [योग.४.३४] । योगदर्शन का यह अंतिम सूत्र है । अविद्या, अत्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन पंचविध कुशों से योग के द्वारा विमुक्त हो कर, मोक्ष प्राप्त करना, यह ‘योगदर्शन’ का उद्देश्य है । चंचल चित्तवित्तियों को रोकने एवं योगसिद्धि के लिये, ‘योगसूत्र’ कार ने ग्यारह साधनों का कथन किया है । वे साधन इस प्रकार हैः---यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर,प्रणिधान, समाधि एवं विषयविरक्ति । ‘योग-दर्शन’ के अनुसार, संसार दुःखमय है । जीवात्मा को मोक्षप्राति के लिये ‘योग’ एकमात्र ही उपाय है । ‘योगदर्शन’ का दूसरा नाम कर्मयोग भी है, क्यों कि साधक को वह ‘मुक्तिमार्ग’ सुझाता है । 
RANDOM WORD

Did you know?

relatives kiva veh itar lokanchya divsache bhojan ghyave ka ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.