TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
आश्लेषा नक्षत्र देवता स्थापन

आश्लेषा नक्षत्र देवता स्थापन

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


आश्लेषा नक्षत्र देवता स्थापन

आश्लेषा नक्षत्र देवता स्थापन

यामध्ये ईशान्येस रांगोळीचे स्वस्तिक काढुन त्यावर तांदळाच्या ढिगावर एक कलश (कुंभ ) विधिवत्‍ स्थापन करावा. त्या कलशावर पूर्णपात्र ठेवावे. या कलशाच्या चारी बाजूस चार कलश विधिवत्‍ स्थापन करावेत. त्यांचेवर पूर्णपात्रे ठेवावीत. पूर्ण पात्रांमध्ये वरुणाची स्थापना सरावी. नंतर पंचोपचारे पूजा करावी.

मध्य कुंभ - रुद्रो देवो वृषारूढश्चतुर्बाहुस्त्रिलोचनः । त्रिशूल खट्‍वा वरदा भयपाणिर्नमामि ते । रुद्रं आवाहयामि ।

या मंत्राने मध्य कुंभावर सुवर्ण रुद्र प्रतिमेची स्थापना करावी. षोडशोपचारे पूजा झाल्यावर या कुंभास दर्भाचा स्पर्श करून. महिम्नाचे एक आवर्तन म्हणावे. त्यानंतर पूर्वेकडील, दक्षिणेकडील, पश्चिमेकडील व उत्तरेकडील कुंभावर वरुणाचे आवाहन करून स्थापना करावी. त्यानंतर पूर्वादिक्रमाने त्या त्या दिशेस खालील मंत्राचा ( कमीत कमी १०८-२८ वेळा जप करावा. )

पूर्व दिशा - इंद्रः सुरपतिः श्रेष्ठो वज्रहस्तो महाबलः । शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मै नित्यं नमो नमः ॥१॥

दक्षिण दिशा - आग्नेयः पुरुषो रक्तः सर्व देवमयोऽव्ययः । धूम्रकेतू रजोध्यक्षस्तस्मै नित्यं नमो नमः ॥२॥

पश्चिम दिशा - अग्ने त्वं नः शिवस्त्राता वसुदाता सदा भव । नमस्ते यज्ञपुरूष हुतभुग्घव्यवाहन ॥३॥

उत्तर दिशा - रक्षोहणं सुरवरं पायुं देवर्षिपूजितम् । सायुधं शक्तिसहितं वंदेऽरिष्टनिबर्हणम् ॥४॥

चारी दिशांच्या कलशांना दर्भ लावून त्या त्या मंत्रांचा कमीत कमी १०८/२८ वेळा जप करावा. या कलशाच्या उत्तरेस आणखी एक कलश २४ पाकळ्यांच्या सफेत तांदळाच्या दलांवर विधिवत स्थापन करावा . या कलशावर पूर्णपात्र ठेवावे. या पूर्णपात्रात अग्न्युत्तारण व मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केलेली सोन्याची किंवा चांदीची सर्प प्रतिमा ( आश्लेषा अधिष्ठात्री देवता) स्थापन करावी.

सर्पाधीश नमस्तुभ्यं नागानां च गणाधिप । सर्वारिष्ट प्रशमन भक्तानामभयप्रद । सर्पेभ्यो नमः। सर्पान आवाहयामि । सर्पो रक्तस्त्रिनेत्रश्च द्विभुजः पितवर्णकः । फलकासि धरस्तीक्ष्णो दिव्याभरण भूषितः । सर्पेभ्यो नमः। ध्यायामि ।

या देवतेच्या दक्षिण बाजूस अग्न्युत्तारण प्राणप्रतिष्ठा केलेली बृहस्पतिदेवतेची प्रतिमा किंवा सुपारी स्थापन करावी. त्याचा मंत्र-

देवमंत्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः । अनेक शिष्य संपूर्णः पीडा हरतु मे गुरुः । बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिं आवाहयामि ।

या देवतेच्या उत्तर बाजूस अग्न्युत्तारण प्राण - प्रतिष्ठा केलेली पितृदेवतेची प्रतिमा किंवा सुपारी स्थापन करावी. त्याचा मंत्र-

पितरः कृष्णवर्णाश्च चतुर्हस्ता विमानगाः । यष्ट्यक्षसुत्र करकाभयाढ्यास्तान्नामाम्यहम् । पितृभ्यो नमः पितृन्‍ आवाहयामि ।

यानतंर पूर्णपात्रात २४ नक्षत्रांचे नाममंत्राने किंवा नक्षत्र देवतांचे नाममंत्राने आवाहन करावे.

२४ नक्षत्रे -

१. पूर्वायै नमः। पूर्वां आवाहयामि ।

२. उत्तरायै नमः। उत्तरां आवाहयामि।

३. हस्ताय नमः। हस्तं आवाहयामि ।

४ चित्रायै नमः। चित्रां आवाहयामि ।

५. स्वात्यै नमः। स्वाती आवाहयामि ।

६. विशाखायै नमः। विशाखां आवाहयामि

७. अनुराधायै नमः। अनुराधां आवाहयामि ।

८. ज्येष्ठायै नमः। ज्येष्ठां आवाहयामि ।

९. मुलायै नमः। मूलं आवाहयामि ।

१०. पूर्वाषाढायै नमः। पूर्वाषाढां आवाहयामि ।

११. उत्तराषाढायै नमः। उत्तराषाढां आवाहयामि ।

१२. श्रवणाय नमः। श्रवणं आवाहयामि ।

१३. धनिष्ठायै नमः। धनिष्ठां आवाहयामि ।

१४ शततारकायै नमः। शततारकां आवाहयामि ।

१६. उत्तराभाद्रपदायै नमः। उत्तराभाद्रपदां आवाहयामि ।

१७. रेवत्यै नमः। रेवतीं आवाहयामि ।

१८.अश्विनै नमः। अश्विनीं आवाहयामि ।

१९. भरण्यै नमः। भरणीं आवाहयामि ।

२०. कृत्तिकायै नमः। कृत्तिकां आवाहयामि ।

२१. रोहिण्यै नमः। रोहिणीं आवाहयामि ।

२२ मृगशीर्षाय नमः। मृगशीर्षं आवाहयामि ।

२३. आद्रायै नमः। आर्द्रां आवाहयामि।

२४. पुनर्वसवे नमः। पुनर्वसुं आवाहयामि ।

( किंवा वरील नक्षत्रांच्या ) २४ नक्षत्र देवता ( नक्षत्रे किंवा नक्षत्र देवता या दोन्हीपैकी कोणतेही एक घ्यावे. )

१. भगाय नमः। भगं आवाहयामि ।

२. अर्यमणे नमः। अर्यमणं आवाहयामि ।

३. सवित्रे नमः। सवितारं आवाहयामि ।

४. त्वष्ट्रे नमः। त्वष्टारं आवाहयामि ।

५. वायवे नमः। वायुं आवाहयामि ।

६. इंद्राग्नीभ्यो नमः। इंद्राग्नीं आवाहयामि ।

७. मित्राय नमः। मित्रं आवाहयामि ।

८. इंद्राय नमः। इंद्रं आवाहयामि ।

९. निऋतये नमः। निऋतिं आवाहयामि।

१०. अद्‍भ्यो नमः । अपः आवाहयामि ।

११. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विश्वान्‍ देवान्‍ आवाहयामि ।

१२. विष्णवे नमः। विष्णुं आवाहयामि ।

१३. वसवे नमः। वसुन् आवाहयामि

१४. वरुणाय नमः। वरुणं आवाहयामि ।

१५. अजैकपादाय नमः। अजैकपादं आवाहयामि ।

१६. अहिर्बुध्न्याय नमः। अहिर्बुध्न्यं आवाहयामि ।

१७. पूष्णे नमः। पूषणं आवाहयामि ।

१८.अश्विभ्यां नमः। अश्विनौ आवाहयामि ।

१९. यमाय नमः। यमं आवाहयामि ।

२०. अग्नये नमः। अग्निं आवाहयामि ।

२१. प्रजापतये नमः। प्रजापतिं आवाहयामि ।

२२. सोमाय नमः। सोमं आवाहयामि ।

२३. रुद्राय नमः। रुद्रं आवाहयामि ।

२४. अदितये नमः। अदिती आवाहयामि ।

यानंतर अष्ट दिक्पाल देवता स्थापन कराव्यात.

१.

१. इंद्राय नमः । इंद्रं आवाहयामि ।

२. अग्नेय नमः। अग्निं आवाहयामि ।

३. यमाय नमः। यमं आवाहयामि ।

४. निऋतये नमः । निऋतिं आवाहयामि ।

५. वरुणाय नमः । वरुणं आवाहयामि ।

६. वायवे नमः। वायुं आवाहयामि ।

७. सोमाय नमः । सोमं आवाहयामि ।

८. ईशानाय नमः। ईशानं आवाहयामि ।

सर्पाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ।

अशा प्रकारे वरील देवतांची षोडशोपचारे पूजा करावी.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:15.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

cold squeezing

  • शीत निपीडन 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.