TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ विसर्पनिदानमाह ॥

॥ अथ विसर्पनिदानमाह ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ विसर्पनिदानमाह ॥
॥ अथ विसर्पनिदानमाह ॥

अथ तस्य सम्प्राप्तिमाह ॥ लवणाम्लकटूष्णादिसंसेवादोषकोपत: । विसर्प: सप्तधा ज्ञेय: सर्वत: परिसर्पणात्‍ ॥१॥
अथ तस्य सड्ख्यामाह ॥ वातिक: पैत्तिकश्वैव कफज: सान्निपातिक: । चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रय: ॥१॥
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थाख्य: कफवातज: । यस्तु कर्दमको घोर: स पित्तकफसम्भव: ॥२॥
रक्तं लसीका त्वड्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मला: । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेया: सप्त धातव: ॥३॥
अथ तत्र वातिकमाह ॥ तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्यथ: । शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्तिहर्षवान्‍ ॥१॥
अथ पैत्तिकमाह ॥ पित्ताद्‍द्रुतगति: पित्तज्वरलिड्गोऽतिलोहित: ॥१॥
अथ कफजमाह ॥ कफात्कण्डूयुत: स्निग्ध: कफज्वरसमानरुक्‍ ॥१॥
अथ सान्निपातिकमाह ॥ सन्निपातसमुत्थश्च सर्वलिड्गसमन्वित: ॥१॥
स चान्तर्बहिर्भेदाद्विसर्प: पठितो द्विधा ॥ अथ तमाह ॥ मर्मोपतापान्मोहाच्च हृदयानां च घट्ट्‍नात्‍ ॥१॥
तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमाच्च प्रवर्तनात्‍ । विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु चाग्निबलक्षयात्‍ । अतो विसर्पणाद्‍ बाह्यमन्यं विद्यात्सुलक्षणै: ॥२॥
अथ द्वन्द्वजमाह ॥ वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृडभ्रमै: । अस्थिभेदाग्रिसदनतमकारोचकैर्युत: ॥१॥
करोति सर्वमड्गं च दीप्ताड्गारावकीर्णवत्‍ । यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्स: स: ॥२॥
शीताड्गारासितो नीलो रक्तो वाशु च चीयते । अग्निदग्ध इव स्फोटै: शीघ्रं गत्वा द्रुतं स च ॥३॥
मर्मानुसारी वीसर्प: स्याद्वातोऽतिबलस्तत: । व्यथेताड्गं हरेत्संज्ञां निद्रां श्वासं समीरयेत्‍ ॥४॥
हिध्मां च सर्वतोऽवस्थामीद्दशीं लभते नर: क्वचिच्छ्रमारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥५॥
चेष्टमानस्तत: क्लिष्टो मनोदेहश्रमोद्भवाम्‍ । दुष्प्रबोधोऽश्रुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥६॥
अथ कफमारुतजग्रन्थिविसप्रमाह ॥ कफेन रुद्ध: पवनो भित्वा तं बहुधा कफम्‍ । रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वकशिरास्त्र्नायुमांसगम्‍ ॥१॥
दूषयित्वा च दीर्घानुवृत्तस्थूलखरात्मनाम्‍ । ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्‍ज्वराम्‍ ॥२॥
श्वासकासास्यवैरस्यशोषहिध्मावमिभ्रमै: । मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाड्गभड्गाग्रिसदनैर्युताम्‍ ॥ इत्ययं ग्रन्थिवीसर्प: कफमारुतकोपज: ॥३॥
अथ कफपित्तात्मककर्दमविसर्पमाह ॥ कफपित्ताज्ज्वर: स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा । अड्गावसादविक्षेपप्रलापारोचकभ्रमा: ॥१॥
मूर्च्छाग्रिहानिर्भेदोऽस्थ्रां पिपासेन्द्रियगौरवम्‍ । आमोपवेशनं लेप: स्त्रोतसां च विसर्पति ॥२॥
प्रायेणामाशयं हृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक्‍ । पिटिकैरवकीर्णोऽतिपीतलिहितपाण्डुरै: ॥३॥
स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिन: शोथवान्‍ गुरु: । गम्भीरपाक: प्राज्योष्मा स्पृष्ट: क्लिन्नोऽवदीर्यते ॥४॥
पड्कवच्छीर्णमांसश्च स्फुटस्नायुशिरागण: । शवगन्धि: स वीसर्प: कर्दमाख्यमुशन्ति तम्‍ ॥ अग्निकर्दमको घोर: स पित्तकफसंभव: ॥५॥
क्षतजमाह ॥ बाह्यहेतो: क्षतात्क्रुद्ध: सरक्तं पित्तमीरयेत्‍ । विसर्प मारुत: कुर्यात्कुलत्थसदृशैश्चितम्‍ ॥ स्फोटै: शोथज्वररुजादाहाढ्यं श्यावलोहितम्‍ ॥१॥
अथ विसर्पोपद्रवानाह ॥ ज्वरातिसारवमथुत्वड्यांसदरणक्लमा: । अरोचका विपाकौ च विसर्पाणामुपद्र्वा: ॥१॥
अथ साध्यमाह ॥ सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पा: ॥१॥
अथासाध्यमाह ॥ सर्वात्मक: क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाध्य: ॥ कृच्छ्राच्च मर्मसु भवन्ति हि सर्व एव ॥१॥
इति विसर्पनिदानम्‍ ॥

॥ अथ तच्चिकित्सा ॥
पूर्वमेव विसर्पेषु कुर्याल्लड्घनरुक्षणे । विरेकवमनालेपसेचनासृग्विमोक्षणै: । उपाचरेद्यथादोषं विसर्पानविदाहिभ: ॥१॥
अथ विरेचनम्‍ ॥ त्रिफलारससंयुक्तं सर्पिस्त्रिवृतया सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पज्वरशान्तये ॥ त्रिवृद्धरीतकीभिर्वा विसर्पे शोधनं हितम्‍ ॥१॥
अथ वमनम्‍ पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन वा । विसर्पे वमनं शस्तं तथा चेन्द्रयवै: सह ॥१॥
श्लैष्मिकेऽत्र वमि: कार्या पूर्वं रेचनकं तत: । मदनं मधुकं निम्बवत्सकस्य फलानि च ॥ एतैर्वमिर्विधातव्या विसर्पे कफसंभवे ॥२॥
अथ लेपा: ॥ रास्त्रा नीलोत्पलं दारु चन्दनं मधुकं बला । पिष्ट्वाज्यक्षीरवांल्लेपो वातवीसर्पनाशन: ॥१॥
प्रपोण्डरीकमञ्जिष्ठापद्मकोशीरचन्दनै: । सयष्टीन्दीवरोपेतै: क्षीरपिष्टै: प्रलेपनम्‍ ॥२॥
कसेरुशृड्गाटकपद्मगुञ्जा सशैवला: सोत्पलकर्दमाश्च । वस्त्रान्तरा: पित्तकृते विसर्पे लेपा विधेया: सघृता: सुशीता: ॥३॥
गायत्रीपद्मकोशीरसमड्गाकरवीरकम्‍ । नलमूलमनन्ता च लेप: श्लेष्मविसर्पहा ॥५॥
सर्पिषा शतधौतेन कृतो लेपो मुहुर्मुहु: । निहन्ति सर्ववीसर्पं सर्पं पतगराडिव ॥६॥
अथ दशाड्गलेप: ॥ शिरीषयष्टीनतचन्दनैलामांसीहरिद्राद्वयकुष्ठवालै: । लेपो दशाड्ग: सघृत: प्रयोज्यो विसर्पकुष्ठव्रणशोधहारी ॥१॥
अथ मांस्यादिलेप: ॥ मांसी सर्जरसो लोध्रं मधुकं सहरेणुकम्‍ । मूर्वानीलोत्पलं पद्मं शिरीषकुसुमानि च ॥ एतै: प्रदेह: कथितो वह्निवीसर्पनाशन: ॥१॥
शतधौतघृतविमिश्र: कल्कस्त्वक्पञ्चकस्य लेपेन । बहुदाहकमुच्चैरग्निविसर्पं विनाशयति ॥२॥
न्यग्रोधपादो गुञ्जा च कदलीगर्भ एव च । एतैर्ग्रन्थिविसर्पघ्नो लेपो धौताज्यसंयुत: ॥३॥
शतधौतघृतोन्मिश्र: शिरीषत्वग्रज: कृत: । लेप: शमयति क्षिप्रं विसर्पं कर्दमाभिधम्‍ ॥४॥
इति लेपा: ॥ अथ क्वाथा: ॥ कनीय: पञ्चमूलस्य यववल्कलकस्य वा । कषाय: पित्तवीसर्पे पाने सेकेऽपि शस्यते ॥१॥
अथ पटोलादि: ॥ कुलकवृषकिरातारिष्टतिक्ताक्षपथ्यामलकमलयजानां कौशिकाढ्य: कषाय: । सकलगदसमुत्थं हन्ति वीसर्पमुग्रं ज्वरवमिविषदाहभ्रान्तितृष्णारुजाभि: ॥१॥
अथ गुडूच्यादि: ॥ अमृतवृषपटोलं निम्बकल्कैरुपेतं त्रिफलखदिरसारं व्याधिघातं च तुल्यम्‍ ॥ क्वथितमिदमशेषं गुग्गुलो: पादयुक्तं हरति विषविसर्पान्‍ कुष्ठसंघातमाशु ॥१॥
वृन्दात्‍ ॥ अथ भूनिम्बाद्य: ॥ भूनिम्बवासा कटुका पटोलं फलत्रिकं चन्दननिम्बसिद्ध: । विसर्पदाहज्वरशोफकण्डूविस्फोटकतृष्णावमिनुत्कषाय: ॥१॥
अथ दुरालाभादि: ॥ दुरालभा पर्पटकं गुडूची विश्वभेषजम्‍ । निशापर्युषितं दद्यात्तृष्णावीसर्पशान्तये ॥१॥
अथ द्वितीय: पटोलादिर्वृन्दात्‍ ॥ पटोलं पिचुमन्दं च दार्वी कटुकरोहिणीं । यष्ट्याह्वं त्रायमाणां च दद्याद्वीसर्पशान्तये ॥१॥
अथ मुस्तादि: ॥ मुस्तारिष्टपटोलानां क्वाथ: सर्वविसर्पनुत्‍ । धात्रीपटोलमुद्गानामथवा घृतसंयुत: ॥१॥
इति क्वाथा: ॥ अथ घृतानि ॥ तत्रादौ गौराद्यं सर्पि: ॥ द्वे हरिद्रे स्थिरा मूर्वा सारिवा चन्दनद्वयम्‍ । मधुकं मधुपर्णी च पद्मकं पद्मकेसरम्‍ ॥१॥
उशीरमुत्पलं मेदा त्रिफला पञ्चवल्कलम्‍ । कल्कैरक्षसमैरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्‍ ॥२॥
विषवीसर्पविस्फोटकीटलूताव्रणापहम्‍ । गौरोद्यमिति विख्यातं सर्पि: श्लेष्ममरुत्प्रणत्‍ ॥३॥
अथ वृषादिसर्पि: ॥ वृषखदिरपटोलपत्रनिम्बै: समममृतामलकीकषायकल्कै: । घृतमभिनवमेतदाशु पक्वं जयति सदास्त्रविसर्पकुष्ठगुल्मान्‍ ॥१॥
अथ दूर्वादिसर्पि: ॥ दूर्वावटोदुम्बरजम्बुसालसप्तच्छदाश्वत्थकषायकल्कै: । सिद्धं विसर्पज्वरदाहपाकविस्फोटशोफान्विनिहन्ति सर्पि: ॥१॥
इति घृतानि ॥ अथ करञ्जादितैलम्‍ करञ्जसप्तच्छदलाड्गलीकास्नुत्द्यर्कदुग्धानलभृड्गत्रायन्तीपाठा काश्मरिका बलि: ॥२॥
गायत्री त्रिफला तिक्ता सारिवा नक्तमालक: । वासोशीरमहावृक्षसोमराजीप्रियड्गुका: ॥३॥
चन्दनं पर्पटानन्ताविशालात्रिवृता जलम्‍ । कटुत्रिकं खुरासानं पलमेकं पृथक्‍ पृथक्‍ ॥४॥
द्वाविंशतिपलां पथ्यां जलद्रोणे विपाचयेत्‍ । अष्टावशेष: कर्तव्य: क्वाथ: सद्भिषजा तत: ॥५॥
वस्त्रपूता शिवा कार्या तीक्ष्णलोहेन वेधयेत्‍ । मधुमध्ये विनिक्षिप्य दिनत्रि:सप्तसंख्यया ॥६॥
विनष्टं मधु संत्यज्य मधु श्रेष्ठं पुन: क्षिपेत्‍ । तत: सुस्वादसंपन्नां प्रभाते भक्षयेच्छिवाम्‍ ॥७॥
विसर्पान्नाशयेत्सर्वान्कुष्ठान्यष्टादशापि च । खुडं पामां च कण्डूं च दद्रुविस्फोटविद्रधीन्‍ ॥ अन्यांस्त्वग्दोषजान्‍  रोगांस्तथा रक्तसमुद्भवान्‍ ॥८॥
इति मञ्जिष्ठाभया ॥ त्रिदोषघ्नीं क्रियां कुर्याद्विसर्पे द्वन्द्वसंभवे । रसायनानि कुष्ठेषु सर्पीषि क्वाथनानि च । चूर्णादीन्यपि सर्वाणि विसर्पेष्वपि तान्यलम्‍ ॥१॥
अथ पथ्यापथ्यम्‍ ॥ विरेको वमनं लेपो लड्घनं रक्तमोक्षणम्‍ । पुराणयवगोधूमकड्गुषष्टिकशालय: ॥ मुद्गा मसूराश्चणकास्तुवर्यो जाड्गलो रस: ॥१॥
नवनीतं घृतं द्राक्षा दाडिमं कारवेल्लकम्‍ । वेत्राग्रं कुलकं धात्री खदिरो नागकेसरम्‍ ॥२॥
द्राक्षा शिरीषकर्पूरं चन्दनं तिललेपनम्‍ । यथादोषं पथ्यमिदं सेवितव्यं विसर्पिभि: ॥३॥
व्यायाममह्नि शयनं सुरतं प्रवातं क्रोधं शुचं वमनवेगविधारणं च । गुर्वन्नपानमखिलं लशुनं कुलित्थान्माषांस्तिलान्सकलमांसमजाड्गलं च ॥ स्वेदं विदाहिलवणाम्लकटूनि मद्यमर्कप्रभामपि विसर्पगदी त्यजेच्च ॥४॥
इति पथ्यापथ्यम्‍ ॥ इति विसर्परोगचिकित्सा ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-03-17T20:09:15.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

राम (दाशरथि)

  • n. अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट. जो भारतीयो की प्रात:स्मरणीय विभूति मानी जाती है । यह अयोध्या के सुविख्यात राजा दशरथ के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था । ई. पू. २३५०-१९५० यह काल भारतीय इतिहास से अयोध्या के रघुवंशीय राजाओं का काल माना जाता है, जिसके वैभव की परमोच्च सीमा राम दाशरथि के राज्यकाल में हुई । 
  • आदर्श पुरुषश्रेष्ठ n. एक आदर्श पुरुषश्रेष्ठ मान कर, वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्रचित्रण किया गया है । प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, आदर्शपुत्र. आदर्श पति, आदर्श राजा इन तीनो आदशों का अद्वितीय संगम राम के जीवनचरित्र में हुआ है । एकवचन, एक-पत्नी, एकबाण इन व्रतों का निष्ठापूर्वक आचरण करनेवाला राम सर्वतोपरी एक आदर्श व्याक्ति है, जिसका सारा जीवन-चरित्र आदर्श जीवन का एक वस्तुपाठ है । अहिंसा, दया, अध्ययन, सुस्वभाव. इंद्रियदमन एवं मनोनिग्रह इन छ: गुणो से युक्त एक आदर्श व्याक्ति का जीवनचरित्र लोगों के सम्मुख रखना, यही वाल्मीकि रामायण का प्रमुख हेतु है । इस द्दष्टि से वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ के श्लोक दर्शनीय है, जहाँ वाल्मीकि ऋषि नारद से पृथ्वी के एक आदर्श व्यक्त्ति का जीवनचरित्र सुनाने की प्रार्थना करते है :--- को न्वस्मिन् सांप्रतं लोके, गुणवान् कश्च वीर्यवान् । (इस पृथ्वी में जो गुणसंपन्न, पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, द्दढव्रत, चारित्र्यवान्, ज्ञाता, लोकप्रिय, संयमी, तेजस्वी ऐसे व्यक्ति का जीवनचरित्र मैं सुनना चहाता हूँ) । 
  • वैयक्तिक सदगुणों का आदर्श n. इस तरह वैयक्तिक सदगुणों का उच्चतम आदर्श, समाज के सम्मुख रखना यह वाल्मीकि प्रणीत रामकथा का प्रमुख उदेश है । इसकी तुलना महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर राजा से ही केवल हो सकती है । किन्तु युधिष्ठिर का चरित्रचित्रण करते समय एक तत्त्वदर्शी एवं धर्मनिष्ठ राजा को कौटुंबिक एवं सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर कौनसी कटिनाईयाँ उठानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना पडता है, इसका चित्रण व्यास-प्रणीत महाभारत में किया गया है । वहाँ व्यक्तिधर्म को गौणत्व दे कर, समाजधर्म एवं राष्ट्रधर्म का चित्रण प्रमुख उद्देश्य माना गया है । उसके विपरीत, व्यक्तिगत सदगुण एवं वैयक्तिक धर्माचरण का आदर्श राम दाशरथि को मान कर, उसका चरित्रचित्रण वाल्मीकि के द्वारा किया गया है । इस कारण श्रीकृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ, अथवा युधिष्ठिर जैसा धर्मज्ञ न होते हुए भी, राम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय पूर्णपुरुष प्रतीत होता है । प्राचीन क्षत्रिय समाज में, जव बहुपत्नीकत्व रूढ था, उस समय एक पत्नीकत्व का आदर्श इसने प्रस्थापित किया था । परशुराम जामदग्न्य के पृथ्वी निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सारा क्षत्रिय समाज जब हतप्रभ एवं निर्वीर्य बन गया था, उस समय आदर्श क्षत्रिय व्यक्त्ति एवं राजा का आचरण कैसा हो. इसका वस्तुपाठ राम ने क्षत्रियों के सम्मुख रख दिया । रावण जैसे राक्षसों के आक्रमण के कारण, जव सारा दक्षिण भारत ही नहीं, बल्कि गंगा घाटी का प्रदेश ही भय भीत हो चुका था, उस समय राम ने अपने पराक्रम के कारण, इस सारे प्रदेश को भीतिमुक्त किया, एवं इस तरह केवल उत्तर भारत में ही नही बल्कि दक्षिण भारत में भी आर्य संस्कृति की पुन:स्थापना की । इस तरह एक व्यक्त्ति एवं एक राजा के नाते राम के द्वारा किया गया कार्य अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । 
  • नाम n. यद्यपि उत्तरकालीन साहित्य में ‘रामचंद्र’ नाम से राम दाशरथि का निर्देश अनेक बार प्राप्त है, फिर भी वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र इसे राम ही कहा गया है । क्वचित एक स्थल में इसे चंद्र की उपमा दी गयी है [वा. रा. यु. १०२.३२] । संभव है, चंद्र से इस साद्दश्य के कारण, इसे उत्तरकालीन साहित्य में ‘रामचंद्र’ नाम प्राप्त हुआ होगा । 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

कोणत्याही पूजेसाठी गणपती म्हणून चिकणी सुपारीला महत्व आहे, मग बाकीच्यांना कां नाही?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.