TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ कासनिदानम् ॥

॥ अथ कासनिदानम् ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ कासनिदानम् ॥
॥ अथ कासनिदानम्‍ ॥
धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामरुक्षान्ननिषेवणाच । विमार्गगत्वादब्रुतभोजनाच्च । वेगारोधात्क्षवथोस्तथैव ॥१॥

॥ तस्य सम्माप्राप्तिमाह ॥
प्राणौ ह्युदानानुगत: प्रदुष्ट सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोष: । निरोति वक्त्रातसह सदोषो मनीषिभि: कास इति प्रदिष्ट: ॥१॥

॥ अथ तस्य संख्यामाह ॥
पच्च कासा: स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षवक्षयै: । क्षयायोपेक्षिता: सर्वे बलिनोश्वोत्तरोत्तरम‍ ॥१॥
पूर्वरुपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता । कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥२॥

॥ अथ वातिकमाह ॥
त्दृच्छड्खमूर्धोदरपार्श्वशूली क्षामानन: क्षीणबलस्वरौजा: । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वर: कासति शुष्कमेव ॥१॥

॥ अथ पैत्तिकमाह ॥
उरोदिदाहज्वरवक्त्रशोषैरभर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्त: । पित्तेन पित्तानि वमेत्कटूनि कासेत्सपाण्डु: परिदद्यमान: ॥१॥

॥ अथ कफजमाह ॥
प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदञूशिरोरुगार्त: कफपूर्णदेह: । अभक्तरुग्गौरवकण्डुयुक्त: कासेदृशं सान्द्रकफ: कफेन ॥१॥

॥ अथ क्षतकासमाह ॥
अतिव्यवायभाराघ्वयुद्धाश्वगजनिग्रहै: । रुक्षस्योर:क्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमावहेत्‍ ॥८॥

॥ अथ तेनैते उपद्रवा: ॥
स पूर्व कासते शुष्कं तत: ष्ठीवेत्स शोणितम्‍ । कण्ठेन रुजतात्यर्थं विभग्नेनैव चोरसा ॥१॥
सूचिभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । दु:खस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥२॥
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यपीडित: । पारावत इवाकूजेत्कासवेगात्क्षतोद्भवात्‍ ॥३॥

॥ अथ क्षयजमाह ॥
विषमासात्म्यज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात्‍ । घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्रौ त्रयो मला: ॥ कुपिता: क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम ॥१॥

॥ अथास्योपद्रवानाह ॥
स गात्रशूलज्वरदाहमोहान्‍ प्राणक्षयं चोपलभेत्‍ स कासी । शुष्कं स निष्ठीवति दुर्बलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‍ ॥ तं सर्वलिड्गंभृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञा: क्षयजं वदन्ति ॥१॥

॥ अथ पुनरसाध्यत्वमाह ॥
नवौ कदाचित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ । स्थविराणां जरा कास: सर्वो याप्य: प्रकीर्तित: ॥१॥
निष्ठीवञ‍श्वासकासार्तो न जीवते हतस्वर: । कासाच्व्छासक्षयच्छर्दिस्वरसाददयो गदा: ॥ भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‍ ॥२॥ इति कासनिदानम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-20T18:27:49.6830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Myricaceae

  • कट्फल कुल, मिरिकेसी 
  • कायफळ (कट्फल) ह्या द्विदलिकित फुलझाडाचा व त्याच्या वंशातील इतरांचा आणि शिवाय इतर दोन वंशांच्या जातींचा (एकूण जाती पन्नास) अंतर्भाव करणारे लहान कुल, हचिन्सन (व एंग्लर) यांच्या पद्धतीत मिरिकेलीझ या स्वतंत्र गणात अंतर्भाव असून इतर शास्त्रज्ञ अक्रोड गणात (जुग्लँडेलीझमध्ये) करतात. प्रमुख लक्षणे- सुगंधी वृक्ष, झुडुपे, पाने साधी, ताठर कमी जास्त विभागलेली, पानांच्या बगलेत विविध प्रकारचे बहुधा लोंबते कणिश प्रकारचे फुलोरे, फुले एकलिंगी, एकत्र किंवा विभक्त, परिदले नसतात, केसरदले २-२०, तंतू जुळलेले, किंजदले दोन, जुळलेली ऊर्ध्वस्थ, किंजपुट व फळ आठळीयुक्त, एकच बी, कायफळ (Myrica nagi) ही एकच जाती भारतात आढळते. 
  • Juglandales. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.