TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अध्याय ४४ वा - श्लोक २६ ते ३०

श्रीकृष्णदयार्णवकृत हरिवरदा


श्लोक २६ ते ३०
ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः । अवधील्लीलया राजन्सावज्ञं वाममुष्टिना ॥२६॥

रामें मुष्टिक मारिल्यावरी । कूटनामा मल्ल समरीं । लोटला संकर्षणावरी । आंगी वीरश्री बाणोनि ॥१५०॥
बाहू ठोकूनि ठकारें ठाके । तंव वाममुष्टिप्रहारें एकें । लीलेंकरून रोहिणीतोकें । रंगभूमिके निजविला ॥५१॥

तर्ह्येव हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः । द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥२७॥

तैसिचि दोघे महामल्ल । कृष्णावरी शलतोशल । उठावले शलभतुल्य । वीरश्री बहळ साटोपें ॥५२॥
कृष्णें वज्रलत्ताप्रहारीं । मस्तक चूर्ण केलें समरीं । अशुद्ध वाहे धरणीवरी । राममुरारी जयवंत ॥५३॥

चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते । शेषोः प्रदुद्रुवुर्मलाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥

चाणूर मुष्टिक महामल्ल । कूट आणि शल तोशल । मारिले असतां मल्लदळ । भयें तत्काळ पळालें ॥५४॥
प्राण वांचवावयाचे चाडें । मरणभयें झाले वेडे । पळतां मार्ग न सांपडे । धाकें चहूंकडे विखुरले ॥१५५॥
कोणी लपती वनितांमागें । कोणी म्हणती आम्ही भणगें । एक पळाले लागवेगें । राजमार्गें अधोमुख ॥५६॥
पळतां वळलिया वेंगडी । जीतचि होऊनि पडलीं मडीं । एक तृणें धरिती तोंडीं । आली हुडहुडी एकांतें ॥५७॥
ऐसे प्राणपरीप्सव । वांचवावया आपुले जीव । समरंगाचा घेऊनि भेव । भाकूनि कींव पळाले ॥५८॥
तंव रामकृष्ण प्रतापमेरु । तयांसि देऊनि नाभीकारू । म्हणती भयत्रस्तांतें न मारूं । धरूनि धीरु बैसा रे ॥५९॥
ऐसें सभयां देऊनि अभय । उभय बंधु परम निर्भय । कृष्ण आणि रोहिणीतनय । करिती काय तें ऐका ॥१६०॥

गोपान्वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजह्रतुः । वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गंतौ रुतनूपुरौ ॥२९॥

गोप वयस्य संवगडे । आकर्षूनि आपणाकडे । मंडळ रचूनि वाडेंकोडें । विविधा क्रीडे दाविती ॥६१॥
मल्लरंगीं महागजरें । वाजत असतां विचित्र तुरें । चरणीं रुणझुणती नूपुरें । रामें श्रीधरें नाचतां ॥६२॥
ऐसें देखोनि सर्वांमनीं । परमानंद सभास्थानीं । जयजयकाराचिया ध्वनी । टाळी सज्जनीं पीटिली ॥६३॥

जनाः प्रजहृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः । ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति ॥३०॥

कंसावांचूनि सर्व सभा । पात्र झाली आनंदलाभा । रंगीं क्रीडतां पद्मनाभा । अपार शोभा मिरविली ॥६४॥
रामकृष्णांच्या देखोनि कर्मा । आह्लाद सर्वांच्या हृदयपद्मा । स्तविती रामा पुरुषोत्तमा । नागरी वामा जयघोषें ॥१६५॥
संत सज्जन महानुभाव । ब्राह्मणप्रमुख ज्ञाति सर्व । वोपिती आशीर्वाद सर्व । साधु साधु इहीं शब्दीं ॥६६॥
धन्य धन्य म्हणती कृष्णा । भला गा भला संकर्षणा । कठ्होर मल्लांचिये तुळणा । समरंगणा आंगविलें ॥६७॥
समस्त समूह आह्लादभरित । जनमानसें उत्फुल्लित । कंस क्षोभे परभतप्त । तत्संकेत अवधारा ॥६८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-05-08T03:54:28.4030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शान

 • अ. धातुसाधितांना ऊन व क्रि . विशेषणांना ऊन , हून प्रत्यय लावल्यावर होणार्‍या अब्ययार्थी खेडवळ लोकांच्या प्रचारांतील प्रत्यय . तिथूनशाने कशाला दाखवितोस ; इकडे कां घेऊनशाने येईनास . [ सं . सत् ‍ ] 
 • स्त्री. १ प्रतिष्ठा ; डौल ; छानदारपणा ; थाटमाट ; सुरेखपणा ; शोभा ; उत्कृष्टता ; भव्यपणा ( माणूस , चेहेरा , व्यवस्था , समारंभ - विषयीं ). त्यांत मजा नाहीं व मैत्रीची शान रहात नाहीं । - राज ३ . ३७२ . २ नटवेपणा ; छानछोकी . ३ तजेला ; पाणी ; जिल्हई . - वि . छानदार ; शोभिवंत . छान पहा . [ अर . शअन् ‍ ] 
 • ०गुमान वि. नष्ट ; शून्यवत् ‍ ; बेपत्ता . ( क्रि० करणें ). [ अर . शान् ‍ + फा . गुमान् ‍ ] 
 • ०करणें नाहींसा करणें . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकात वर्ज्य कार्ये कोणती? गोड सुतक म्हणजे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.