TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संत तुकाराम अभंग - सुदामचरित्र

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट नसलेले अप्रसिद्ध अभंग.


सुदामचरित्र

ऐका हो तुम्ही भाविक जन । भक्तां नारायण सांभाळीत ॥
सुदामा ब्राह्मण संसारीं कष्टला । स्मरूं तो लागला कृष्णजीसी ॥
तये वेळीं कांता पुसे मुदामासी । स्मरता कोणासी वेळोवेळां ॥
तयाचा वृत्तांत ऐका सविस्तर । जोडितसे कर तुका म्हणे ॥

स्त्रियेलागीं म्हणे मित्र माझा हरी । ध्यातों मी अंतरीं अखंडित ॥
येरी म्हणे जावें तयाचिये भेटी । बहुत हिंपुटीं जालों आम्ही ॥
तीन मुष्टी पोहे आणिले ऊसणे । पतिकरीं तिनें शीघ्र दिल्हे ॥
तुका म्हणे ऐसा ब्राह्मण निघाला । आनंद जाहला सम्स्तांसी ॥

मार्गासी चालतां प्रश्न जाले चांग । म्हणे पांडुरंग तुष्टला हो ॥
ऐसा तो चालतां द्वारका पावला । आल्हाद जाला ब्राह्मणासी ॥
तये वेळीं द्वारपाळें हो पूसिलें । “ नाम काय ” बोले “ तुज ” ऐसें ॥
येरू म्हणे ‘ कृष्णजीचे बंधु आम्ही ’ । ‘ सांगा जा रे तुम्ही ’ तयापाशीं ॥
तुका म्हणे ऐसा गेला द्वारपाळ । सांगे सकळ वृत्तांत....... ॥

कृष्णनाथापाशीं सांगितली मात । आला हो अतीत द्विज एक ॥
सांगतो आपुलें नाम हें सुदामा । आज्ञा काय आम्हां सांगों त्यासी ॥
श्रवणीं पडतां तयाचें वचन । गेला नारायण धांवोनियां ॥
तुका म्हणे हरि प्रीतीनें भेटला । घेऊनियां आला राउळासी ॥

सुदामासी देव प्रीतीनें पूसती । तुझी गृहस्थिती कैसी आहे ? ॥
येरू म्हणे लज्जा वाटते मनाला । गृहीं बाळकांला अन्न नाहीं. ॥
वहिनीनें आम्हा काय पाठवीलें । द्यावें तेव्हढें कृष्ण म्हणे ॥
तीन मुष्टी पोहे द्विजें हो दीधले । आनंदें भक्षिले देवरायें. ॥
तुका म्हणे देव भक्तीचा बांधला । आवडी विठ्ठला भाविकांची. ॥

आनंदें करोनी सुदाम पूजीला । दिल्हीं वस्त्रें त्याला आदरेसी ॥
अलंकार केले तयासी परिपूर्ण । मना समाधान ब्राह्मणाचे ॥
विश्वकर्मियासी त्वरें पाचारिलं । पुरी सुदामाला सिद्ध करा ॥
दूसरी द्वारका देवें रचियेली । तुका म्हणे केली ख्याती त्यानें ॥

.........ल आठव जाला सुदामासी । आज्ञा हृषीकेशी द्यावी मज ॥
तये वेळीं माव केली नारायणें । सुदामासी म्हणे ऐक ऐक ॥
वाटेंत तस्कराचा उपद्रव फार । वस्त्रें अलंकार ठेव येथ ॥
तुका म्हणे द्विजें ठेवीलीं वस्त्रें । बहु गहिवरें चालिला तो ॥

सुदामा ब्राह्मण वाटेसी चालतां । करीतसे चिंता वेळोवेळा ॥
जाऊनिया काय सांगूं स्त्रियेपाशीं । आतां असो जैसी भरोवरी ॥
कृष्ण हा चोरटा शिंदळ ठायींचा । ठाऊक पूर्वींचा आहे मज ॥
तुका म्हणे कष्टें द्विज तो चालला । पुढें देखियेला ग्राम थोर ॥

वाटसरां पुसे पुढें कोण ग्राम । काय त्याचें नाम सांगा मज ॥
येरू म्हणे तुझें काय नाम असे । लोक पूसताती सुदामासी ॥
मार्ग मी चुकओं न कळे वाट । द्वारकेची पेठ दिसताहे ॥
ओळखोनी त्यांनीं अपूला स्वामी । नेला निज धामी धरूनियां ॥
तुका म्हणे स्वामी कृपेचा सागर । न कळे पार ब्रह्मादिकां ॥
१०
सकळही जन करिती आरती । भावें वोवाळिती सुदामातें ॥
तये वेळीं सुदामा जाहला विस्मित । व्यर्थ कृष्णनाथ निंदिला कीं ॥
कृपावंता तुझी न कळेचि माव । अल्प माझा भाव तुझे पायीं ॥
कृपेचा सागर माझा नारायण । तुका म्हणे जाणा भाविकाचा ॥
११
न कळेचि वर जाहलासे भ्रांत । वैभव अद्भुत देखोनियां ॥
कांता आली भेटों शृंगार करूनी । मानोनी भवानी पायां लागे ॥
झांकियेले नेत्र न बोले कांहीं । हालवोनी बाही जागा करी ॥
गेलां जया भेटी तो हा जगजेठी । तेणें कृपादृष्टीं पाहियेलें ॥
तुका म्हणे दिधला सुवर्णाचा गांव । उच्चारितां नांव नित्य त्याचें ॥
१२
आठवितां नांव जाहला सावध । नाटकी गोविंद बहू असे ॥
न कळत तुज निंदिलें म्यां देवा । अन्याय करावा क्षम माझा ॥
अपारा अनंता किती वर्णूं तूज । वाटतसे लाज निंदियेला ॥
तुका म्हणे कृष्ण कृपेचा सागर । रुक्मादेवीवर पांडुरंग ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-26T04:26:54.7500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ĀŚĀVAHA I(आशावह)

 • A son of Kaśyapa and Aditi. From Viṣṇu Brahmā, from Brahmā Marīci and from Marīci Kaśyapa were born. Kaśyapa married Aditi, daughter of Dakṣa. Aditi gave birth to ten sons: Bṛhadbhānu, Cakṣur- ātmā, Vibhāvasu, Ṛcīka, Savitā, Arka, Bhānu, Āśāvaha, Ravi and Vivasvān. Vaivasvata Manu was the son of Vivasvān. [M.B., Ādi Parva, Chapter 1, Verse 42]. 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.