TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|बांदकरमहाराजांची पदे|
महाकारण निरसन

महाकारण निरसन

श्रीसद्गुरु कृष्ण जगन्नाथ भट्ट बांदकरमहाराज


महाकारण निरसन
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ अथ महाकारण निरसन ॥
महाकारण तो कसा । ऐक सांगतो तमासा । तीही देहा साक्षी असा । अभिमान धरितो ॥१॥
शून्य कारणदेहाचाही । साक्षी झालों मीचि पाहीं । कृत कृत्य होऊनि राही । परी तो जाण अज्ञानी ॥२॥
मुळीं ज्ञान ना अज्ञान । तेथें साक्षी कैचा कोण । देह विदेहाचें भान । तेंही जेथें न सरे ॥३॥
शून्यत्वाचा ये चपाटा । करी भ्रांति खटपटा । साक्षात्कारावीण खोटा । उगाचि तोंडें बडबडी ॥४॥
ज्ञानाग्नीचें प्रगटी करण । होतां पिंडाचें दहन । मग ब्रह्मांड भस्मोन । उरे उरी आपुली ॥५॥
ब्रह्मसाक्षात्कार ऐसें । शास्त्रीं नाव कीं तयास । आत्मा साक्षात्कार मिसें । अनुभवी बोलती ॥६॥
श्रवण मनन निदिध्यास । आत्म साक्षात्कारास । वेळ नाहीं परी अभ्यास । सद्गुरुही पाहिजे ॥७॥
दुर्लभ सद्गुरुची प्राप्ती । आत्म श्रवणास प्रचीती । एकांत अभ्यास निरुती । तिनीं जाणें दुर्लभ ॥८॥
सद्गुरु आणिक सत्शिष्य । सत्शास्त्र श्रवण अभ्यास । साधन शाखा चंद्रन्यायेस । सप्रतात निरूपण ॥९॥
ज्यांसी वैराग्य अंतर्बाह्य । साधनासी अती साह्य । त्यासी घडे साक्षात्कार्य । नाहीं तरी बडबड ॥१०॥
सर्वां साक्षी तोचि आत्मा । शास्त्र ऐसें बोले नेम । शास्त्र इंगितार्थ आत्मा । भ्रमिष्टासी नकळे ॥११॥
द्रष्टा तेंचि पर ब्रह्म । शास्त्रें बोलती संभ्रम । त्याचा विचार अनुक्रम । ऐक शिष्या सावध ॥१२॥
द्रष्टत्वाभिमान नसे । शुद्ध चैतन्य गवसे । दृष्ट नसतां द्रष्टत्व असे । शास्त्र ब्रह्म म्हणे त्या ॥१३॥
द्वैतावीण अद्वैताची । वार्ता बोलतां नयेची । शाखेवीण त्या चंद्राची । सूक्ष्म रेखा ना कळे ॥१४॥
दृष्य विरहित जें शुद्ध । घन चैतन्य प्रसिद्ध । त्यासी दृष्टत्व संबंध । कळावया बोलती ॥१५॥
महाकारणीं जो पडे । त्यासी ज्ञान धड पुढें । झालें ह्मणूनी पहुडे । सिद्धत्वाच्या योग्यते ॥१६॥
आतां ब्रम्ह जाहलों मी । ऐश्य संभ्रमाच्या भ्रमीं । पडूनि रहातसे कामीं । चित्त त्याचें गुंतलें ॥१७॥
ब्रम्हीं नाहीं दुजे पण । सर्व ब्रह्मचि आपण । कर्ता करविता भगवान । अच्यावच्या बडबडी ॥१८॥
विषय संपादना करितां । ब्रह्म झालें म्हणे आतां । मज काहीं नाहीं चिंता । परब्रह्म मी झालों ॥१९॥
महा प्रसाद न होतां । फिटे ना ती वाचाळता । गेल्याविण प्रपंचता । कैसी सरे सांगा कीं ॥२०॥
स्वप्नीं जहाला ब्रह्मज्ञानी । कृतकृत्य झाला जनीं । त्यासी मानिला मुर्खानीं । तैसा ब्रह्म झाला तो ॥२१॥
न चिंतितां देह बुद्धी । आत्मत्वाची तैसी सिद्धी । झाली तरीच उपाधी । महाकारण निवारे ॥२२॥
विषय संपादन करितां । सिद्ध झालों ह्मणे आतां । मज कांहीं नाहीं चिंता । परब्रह्म मी झालों ॥२३॥
आतां असो हें बोलणें । वाचे किती करूं शीण । जातां वैष्णवां शरण । आत्म शोध लागतो ॥२४॥
इति श्रीलघुआत्ममथने गुरुशिष्य कथने महाकारण देह निवारण पंचम पद समाप्तः ॥ श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:14:59.4370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गाडीची वाट फासडीनें (फेंसाटीनें) मोडावी

 • [फासडे=एक शेतकी हत्‍यार (ढेकळे फोडण्याचे). फेंसाटी = कुळव, दांताळों (काट्याचे) 
 • काटेरी झाडाची फांदी 
 • कांटीचा फांस] शेतांतून गाडीची वाट पडली असेल तर ती एखादे शेतकी आऊतच घेऊन बुजवून टाकावी. किंवा तीवर काट्यांची फासाटी फिरविली असतां चाकोरी मोडते. जवळ किंवा हातात असेल त्‍या साधनानेच एखादी गोष्‍ट करावी. 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.