TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|बांदकरमहाराजांची पदे|
स्वमत मत निवारण

स्वमत मत निवारण

श्रीसद्गुरु कृष्ण जगन्नाथ भट्ट बांदकरमहाराज


स्वमत स्थापनपूर्वक अन्य मत निवारण प्रारंभः
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ अथ स्वमत स्थापनपूर्वक अन्य मत निवारण प्रारंभः ॥
स्थूळ आणि लिंगाचा । साक्षी झालों साचा । परी मी तो कोण कैंचा । शोध घेतां न लागे ॥१॥
तरी आतां माझी दशा । कैशी होईल कळे कशी । माझी शुद्धी सांगे ऐसा । भेटों गुरु देवा गा ॥२॥
गुरु केले बहु परी । माझी शुद्धी परोपरी । सांगताती खरी वैखरी । परी मी मज न कळे ॥३॥
बहु गोसावी धुंडिले । बहूतांसी संवादिलें । जे जे म्हणती आम्ही भले । परी मज न माने ॥४॥
साधनाची परि नाळिका । एकाहूनि एकाधिका । लोकां ज्ञान सांगे निका । परि मज न माने ॥५॥
काशीपासूनि रामेश्वर । वरी धुंडिले मी सारे । परी करीं माझा कर । धरी ऐसा न मिळे ॥६॥
प्रस्थान त्रय पंचदशी । योगी वितरागी संन्यासी । भगवद्गीता ग्रंथासी । यथासांग सांगती ॥७॥
स्थूळ लिंगाचें साक्षित्व । विराट सूत्रात्मा कळत । तोचि आत्मा ऐक्य तत्व । म्हणूनि स्वस्थ राहिलों ॥८॥
परी त्यांत आत्मज्ञान । नाहीं ऐसें झालें भान । निरतिशय समाधान । साक्षीत्वांत न होय ॥९॥
साक्षीत्वांत बारा वरुषें । निकट केला मी अभ्यास । घरदार सांडूनी आस । सत्संगती म्या केली ॥१०॥
श्रवण मनन निजध्यास । साधु सेवा श्रवण ध्यास । एकांतादि अभ्यास । करितां हाडें राहिली ॥११॥
परि मज माझी शुद्धी । नाहीं लागली त्रिशुद्धी । नंतर जाहला जो विधी । तोचि सांग वैष्णव ॥१२॥
जन्मांतरीं ऋणी देव । ऋण फेडावया माव । कपट रूपें मानव । होऊनि भेटे सद्गुरु ॥१३॥
दर्शन होतां शक्तिपात । नेत्रांतूनि केला त्यांत । महिने तिनी मी निवांत । निर्विकल्पीं पडिलों ॥१४॥
तुर्यावस्थेंत मी आलों । सद्गुरुनीं उपदेशिलों । मग मी चरणीं लागलों । हंसशाखा दीधली ॥१५॥
इष्टत्वाचा जो अभ्यास । करूनि शब्दानुविद्धास । पात्र ऐसा परिक्षेस । उतरलों गुरूंचा ॥१६॥
मग गुरुनीं सांगितलें । आपणा जाणा तूं वहिलें । मग मीं धरिलीं पाउलें । पूर्ण झालों ह्मणूनी ॥१७॥
गुरु ह्मणती पूर्णत्वाला । जाणिलें कैसें सांग मला । मग मी सांगितलें त्यांला । सर्वसाक्षी मी असें ॥१८॥
जागृतींत मी स्वप्नांत । सुषुप्तींत मी सर्वगत । चैतन्य साक्षी मी कूटस्थ । अंतर्बाह्य व्याप्त मी ॥१९॥
मुंगीपासूनि ब्रह्मांडांत । स्थावर जंगम जगतांत । मीचि बोलत चालत । ज्ञानाज्ञानी मी झालों ॥२०॥
ऐसें ऐकूनि सद्गुरू । हासिन्नले परिचारू । ब्रह्मादिका हा अंतरू । शक्रादिका हाच मी ॥२१॥
सनकादिकीं केला प्रश्न । ब्रह्मा झाला संशय खिन्न । हंसावतार होऊन । संशयछिन्न झाले ते ॥२२॥
ज्ञान गर्वाचा जो ताठा । येवूनि धिःकारिला होता । व्यासो नारायण पिता । कथा काय इतरांची ॥२३॥
सविकल्प दृष्यानुविद्ध । समाधी वेदांतीं प्रसिद्ध । तो तुज घडला शिष्या सिद्ध । पिंडीं आणि ब्रह्मांडीं ॥२४॥
तुझा कांहीं मी उतराई । होऊं शिष्या सांग कई । इतुक्या योग्यतेचा आई । बाप नाहीं प्रायशः ॥२५॥
दृष्यानुविद्धांत गुंतले । कृतकृत्य वैष्णव झाले । परी ते जाणावे वेडे खुळे । गेली नाहीं विस्मृती ॥२६॥
कारण देहाचा विचार । ऐका सांगतों मी सार । कारणांत जो जागर । द्रष्टासाक्षी म्हणे तो ॥२७॥
जैसा स्वप्नांत जागता । स्वप्न व्यवहार करितां । त्यासी जैसा मी निस्था । ऐसें भान असेना ॥२८॥
जागृतींत ऐसा जागा । तैसा स्वप्नीं मानी जागा । व्यवहार सर्व उगा । तैसा द्रष्टा साक्षी तो ॥२९॥
जागृतींत मी अज्ञानी । ऐसें भान नाहीं जनीं । तैसा द्रष्टा साक्षी ज्ञानीं । ह्मणूनी मानी आपणा ॥३०॥
स्वप्नीं वाघ लागे पाठीं । नाना व्यथा उद्भवती । बेडी खोडाही घालिती । जागा होतां मिथ्या तें ॥३१॥
जागा जैसा ह्मणे जागा । स्वप्न व्यथा गेली ना गा । इष्टा तैसा मानीं भगा । आत्म ज्ञान ऐश्वर्या ॥३२॥
आतां असो हा पाल्हाळ । दीप प्रकाश बहूळ । आधार असे त्याचा खोल । तैसा द्वैता साक्षी तो ॥३३॥
लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान । अंतर्बाह्य परिपूर्ण । त्याच्या अंतरींची खूण । अनुभवी जाणती ॥३४॥
सुखाकारणें तळमळी । जैसी जिवनावीण मासोळी । श्वान हाडातें चिघळी । रक्त पीतो दाढेचें ॥३५॥
क्षुधा असतां ह्मणे धाला । पोटीं जठराग्नीं पेटला । आंगीं मिरवे टिळे माळा । क्षुधा गेल्या सारिखा ॥३६॥
ऐसी परी दृष्टत्वाची । दशा सांगितली साची । मती काय वैष्णवांची । श्रोतीं क्षमा करावी ॥३७॥
आपणासी पाहूं गेला । जीव भ्रमें भांबावला । ह्मणे आतां मी मजला । कैसा आहे न कळे ॥३८॥
दृश्य सांडूनि राहणें । सद्गुरु शिष्यासी तो म्हणे । दृश्य सांडूनि असणें । दृष्टांतेंसी सांगावें ॥३९॥
ऐसें सद्गुरुनीं विनविलें । सावध होऊनी बोलिले । तेंचि ऐकावें हो भलें । एकाग्र चित्तें करोनी ॥४०॥
प्रतीपचंद्रमाची रेखा । शुक्लपक्षी सूक्ष्म देखा । त्याची पहावया कोका । लोक ज्ञाता पाहिजे ॥४१॥
तैसी सद्गुरु अपेक्षा । आत्म प्राप्ती लागीं देखा । जेथें तेथें गुरु एका । एकाहूनी अधिक ॥४२॥
असद्गुरु मध्यम गुरु । तिजा जाणावा सद्गुरु । तिन्ही गुरुंचा प्रकारु । विषद करूनी सांगतों ॥४३॥
जारण मारण उपदेशी । असद्गुरु नांव त्यासी । वेद विधान मंत्रासी । उपदेशी तो मध्यम ॥४४॥
करूनि आत्मत्व प्रकाश । महावाक्याचा उपदेश । साधन क्रम सावकाश । यथायोग्य श्रवण ॥४५॥
मंदाधिकारी मध्यमाधिकारी । उत्तमाधिकारी तिन्ही परी । त्याही ऐकाव्या चतुरीं । शिष्यामधें परोपरी, यथा योग्य उपदेशी ॥४६॥
साधनाच्या तिनी परी । त्याही ऐकाव्या चतुरी । तिनी समाधी शरीरीं । तिनी जाण ब्रह्मांडी ॥४७॥
सविकल्प निर्विकल्प । सविकल्पीं दोनी कल्प । निर्विकल्प समाधी स्वल्प । निवांत जैसा दीप तो ॥४८॥
एक एक समाधीस । सावूनि गुरुमुखें श्रवणास । करूनि तत्पर सेवेस । अत्यादरें असावें ॥४९॥
श्रवण मनन निजध्यास । आत्मसाक्षात्कारास । वेळ नाहीं वैष्णवास । शरण गेलें पाहिजे ॥५०॥
इति श्रीलघुआत्ममथने गुरु शिष्य कथने अन्य मत निवारण नाम त्रितियपद समाप्तः ॥ श्रीरामचंद्रार्पंणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-10T00:33:39.3900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मन राजा, मन परजा, मनाले कोण वरजा

  • ( व.) [ वरजा = वर्जा, वर्ज करणारा, हरकत करणारा ] मनच हुकूम सोडणारा राजा, मनच तो हूकूम पाळणारा प्रजानन, अशी स्थिति असल्यावर मग मनाला विरोध करणारी शक्ति कोणती उरली ? कोणतीच नाहीं. मग त्या मनुष्यानें मन मानेल तसें वर्तन केंलें तरी कोणी आड येणार नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.