TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

दासोपंत चरित्र - पदे ४७६ ते ५००

दासोपंतांच्या वंशजांचीं घराणीं हल्लीं जोगाईच्या आंब्यास व नागपुरप्रांतीं चंद्रपुराकडे नांदत आहेत.


पदे ४७६ ते ५००
असो ते बाळांस धरिता पोटी । ब्रह्मानंद दाटली सृष्टी । सहजानंदाची लटी । सहज लुटी ते माये ॥७६॥ वारंवार पाहतां बाळांकडे । वृत्ति तिची निजानंदी बुडे । काय वर्णावे ते पवाडे । तिची श्लाध्यता तिलाच साजे ॥७७॥ असो पतीस आठवून चित्ती । तिन्ही बाळा घेऊन हाती । पाळणामाजी निजविती । स्वानंदेसि त्या काळी ॥७८॥ अष्ट भाव ते पाळण । वरी शोभे प्रेम चांदण । शांतीची गादी जाण । तळ शोभती अरुवार ॥७९॥ ऐसिये पाळणामाझारी । पहुडऊनि बाळावतारी । सहजानंदे परोपरी । हल्लरु गाती अनुह्रत ॥८०॥

॥ पाळणा ॥
बाळा, जो जो बा, गुणासांद्रा । ब्रह्मा हरि रुद्रा ॥ बा० ॥ तूं तरि कृपाघन । मी तव सुतहीन कृपाधन न। करुणा परिभुनियां । निज स्नेहे देसी त्रयसुत दान ॥१॥ ध्रु० ॥ अत्रिरायाचे पदकमळी । नमितां वेळोवेळी । त्याचे हे फळ केवळ । पाहिले हे बाळ ॥२॥ षडगुणसंपन्न परिपूर्ण । दिसे हे शिशुरत्न । माझे नयनांचे निजनयन । अंतरज्योति जाण ॥३॥ तुमचा उपकार अपार । उत्तीर्ण नव्हे दातारा । मंगलकारक ते पदरज । जय जय दिगंबर ॥४॥


यापरी गाऊन हल्लर । मुखी करिती जयजयकार । वृत्ती करुन तदाकार । स्वानंदे डुलती अतिशयेसि ॥८१॥ तीस दाटतसे अष्टभाव । कंपस्वेदादि स्वभाव । काय वर्णावे तिचे वैभव । हरिहर खेळती जीपुढे ॥८२॥ धन्य कृपाळू ते ब्रह्मदेव । दूर ठेवूनि आपुली थोरीव । अवतार घेतसे भक्तांस्तव । भक्तमनोरथ द्यावया ॥८३॥ स्त्री वैश्य अथवा शूद्र । ब्रह्मवृंद तो सर्वात अग्र । यांमाजी कोणी शरण राघवेंद्र । रिघतां प्रकटतो यास्तव ॥८४॥ भक्तकैवारी ब्रीद । त्याचे पदी असे सुबध्द । शरणामात्रे सहजानंद । पद देतसे दयाळू ॥८५॥ अनुसूयेचे सेवातप । सर्वस्व जाणोनि अमूप । स्वयं प्रकटले ते चिद्रूप । देवाधिदेव हरिहर ॥८६॥ धन्य ती पतिव्रताशिरोमणि । धन्य तेथील मेदिनी । ही पतिव्रता असे ज्या स्थानी । धन्य धन्य ते स्थळ ॥८७॥ हरिहर प्रकटले ज्या घरी । तेथील तेज्न सामाये अंबरी । अवतारपुरुष उर्वीवरि । अवतरले अविश्रम ॥८८॥ तो बाळरुप भरतां नेत्री । पतिव्रता नसे देहावरी । प्रकाश फांकलासे बाह्यांतरी । कैची तिजला देहभ्रांति ॥८९॥ ज्यास्तव करिती हटयोग । ज्यास्तव साधिती अष्टांगयोग । त्यासही नव्हे दर्शन चांग । जे अनुसूया सहज प्राप्त असे ॥९०॥ असो ते ब्रह्मादि देव । तिचा पाहून अत्यंत भाव । बाळरुपी प्रकटतां स्वभाव । इद्रांदि देव काय करिती ॥९१॥ ह्मणती उत्पत्त्यादि व्यवहार । केविं चालेल साचार । पुढे करावा काय विचार । विचार कांही समजेना ॥९२॥ देवेंद्र ह्मणे समस्तांकारण । मी पतिव्रतामहिमा नेणून । अहल्या अभिलाषिता जाण । सर्वागनयन मी झालो ॥९३॥ आणखी कित्येक लोक । पतिव्रतेचे नेणोनि कौतुक । पावते झाले पतनासि देख । किती ह्मणोनि बोलावे॥९४॥ सीमंतिनी जाणूनि शिवमृडानी । पूजितां दंपत्या अंलकारभूषणी । पुरुष तो झाला कामिनी । विनादें ब्रह्मकुमारु ॥९५॥ यास्तव पतिव्रतामहिमा । न वर्णवे निगमागमा । वचने गुंतूनि सावत्री रमा उमा । हे त्रिवर्ग बाळ झाले की ॥९६॥ पतिव्रतेचे ह्रदयकमळ । पाहून सप्रेम विकसित केवळ । त्रिवर्ग होऊनि बाळ केवळ । प्रेममकरंद पै सेविती ॥९७॥ भ्रमर कोरी काष्ठ कठोर । अरविंदासे धका न लावी अणुमात्र । त्यापरी हे विधिहरिहर । पतिव्रताप्रेमकमळी गुंतले ॥९८॥ आतां या लोकांची मुक्तता । करावी तीच पतिव्रता । तिजवांचून नसे तत्वता । उपाय कांही आणिक ॥९९॥ तीस जरी येईल करुणा । तरीच हे तिघे जाण । येतील आपल्या स्वस्थाना । पूर्वरुप सर्वस्व ॥५००॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:49.5770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोडगेखाऊ

 • a  One ever undergoing beating and kicking without improving. 
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.