TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

दासोपंत चरित्र - पदे ४५१ ते ४७५

दासोपंतांच्या वंशजांचीं घराणीं हल्लीं जोगाईच्या आंब्यास व नागपुरप्रांतीं चंद्रपुराकडे नांदत आहेत.


पदे ४५१ ते ४७५
यापरी ऐकतां त्यांचे वचन । मनी स्मरुन पतिचरण । निर्मून षडस अन्न । बोले काय त्याप्रति ॥५१॥ आपण तरी विधिहरिहर । यांत संशय नसे आणुमात्र । आतां उठावें सत्वर । स्वयंपाक सिध्द पै असे ॥५२॥ इतुके बोलोनि त्यासि । उदक आणिले स्नानासि । स्नान करितां परिधानासि । पीतांबर देतसे मनोहर ॥५३॥ मग गंध पुष्प आदिकरुन । सर्व साहित्य देतसे आणून । मनीं होऊन हर्षायमान ताट मांडिली मणिमये ॥५४॥ अंत:करणी स्मरुन पतिचरण । घेऊन आली षडस अन्न । ते पाहतांच ते तिघे जण । बोले काय पै तीसि ॥५५॥ आह्मी इतरांसारखे नव्हे ब्राह्मण । आमुचा नेम तो अति कठिण । तैसे झाल्यावांचून । अन्न कांही न सेवूं ॥५६॥ तूं तरी पतिव्रताशिरोमणि । तुझी ख्याति असे त्रिभुवनी । तरी आमुचे वचन ऐकूनि । तद्वत आतां पै कीजे ॥५७॥ येरी ह्मणे आपुली आज्ञा प्रमाण । मी करीन जी सत्य पूर्ण । ज्यांत आपुले समाधान । तेणे तुष्टतील हरिहर ॥५८॥ ऐकतां तिचे निर्वाण वचन । हरिहारादिक मनी तोषून । पुनरपि बोलती तिजलागून । नग्न होऊन आह्मा वाढी ॥५९॥ जरी असे अभ्यागतपूजन । तरी तूं होऊन अतिनग्न । आह्मां देई षडस अन्न । तरीच तुज घरी पै जेऊ ॥६०॥ यापरी वचन पडतां श्रवणी । गजबजली निज अंत:करणी । मनी ह्मणे प्राण जावो निघूनि । यापरी कठीण हे दिसती ॥६१॥ यांचे न ऐकू जरी भाषण । हे विन्मुख जातील की ब्राह्मण । हे ब्राह्मण नव्हे विधिहरिगौरीरमणं । यापरी चित्ती पै चिंतिति ॥६२॥ मग क्षणैक होऊन विस्मित । पतीस आठवून ह्रदयांत । ह्मणती काय दीनानाथ । लज्जा राखी प्राणवल्लभा ॥६३॥ आजन्म तुजवाचूंन । इतर पुरुष जनमसमान । हे भावना सत्य असेल मज पूर्ण । तरी लज्जा राखिशील ॥६४॥ तुझे चरणा माझा विश्वास । जरी असेल निश्चयेस । तरी लज्जा राखिशी या समयास । प्राणनाथा दयाळा ॥६५॥ तुम्हीच माहे इष्ट गोत । तुह्मीच माझे कुलदैवत । तुम्हांवीण नेणे पर दैवत । तरेच धांक्शी या काळी ॥६६॥ पतिव्रताचे चरणगज । तेंच कुंकुम भाळी माझे । असेल जरी सहजी सहज । हे लज्जा रक्षिता या काळी ॥६७॥ यापरी स्मरुन महाराज अत्रि । त्यांचे कमंडलुजळ घेऊनि करी । प्रोक्षण करी तिघेवरी । बाळ होती ते तिघे ॥६८॥ बाळा पाहतां नेत्रकमळी । आनंदसागरी बुडाली ती वेल्हाळी । शिशुमुख न्याहाळी वेळोवेळी । मुख चुंबिती आल्हादे ॥६९॥ मनी ह्मणती हे बाळत्रय । उदय झालेती सूर्यत्रय । यांचे प्रकाश पाहतां निश्चये । रविशशी भासे खद्येतवत ॥७०॥ याचा प्रकाश ज्यापुढे । शशितेज काय बापुडे । माझे भाग्य येवढे । कांहो उदय पै झाला ॥७१॥ मी यावज्जन्म पुत्र निधान । नाही देखिले या नेत्रान । आतां या बाळांवरुन । निंबलोण काय करु ॥७२॥ धणी माझी लागली दृष्टी । ह्मणून बाळांस धरिती पोटी । अग्निष्टोमादि करिती ज्यासाठी । त्यांस हे दुर्लभ ॥७३॥ ज्यांचे सत्तेने उत्पत्त्यादि खेळ । ज्यांचे स्मरणे पळे कळिकाल । ते होऊन बाळ केवळ । खेळे अनुसूया दृष्टीपुढे ॥७४॥ धन्य अनुसूयाचे भाग्य होय । ब्रह्मादिक जे देवत्रय । बाळ होऊन निश्चये । स्वानंदे खेळे मातेपाशी ॥४७५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:49.5300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सोमाहुति (भार्गव)

RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

  • Meanings in Dictionary: 644,289
  • Dictionaries: 44
  • Hindi Pages: 4,328
  • Total Pages: 38,982
  • Words in Dictionary: 302,181
  • Tags: 2,508
  • English Pages: 234
  • Marathi Pages: 22,630
  • Sanskrit Pages: 11,789
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.