TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

दासोपंत चरित्र - पदे १०१ ते १२५

दासोपंतांच्या वंशजांचीं घराणीं हल्लीं जोगाईच्या आंब्यास व नागपुरप्रांतीं चंद्रपुराकडे नांदत आहेत.


पदे १०१ ते १२५
ब्रह्मत्व माझे शुध्द मौक्तिका । तो बुडवूं पाहे यवनगर्ते देखा । तूं रक्षी गा दीनरक्षका । दुष्टशिक्षाकारणा ॥१॥ हें दुरित माझे दुर्धर । वारीं वारीं गा गा दिगंबर । दिगंबरा तुज वांचोनि साचार । कोणीच मजला नसे की ॥२॥ यापरी करितां ह्रदयीं ध्यान । नेत्री पात होतसे जीवन । दशदिशा पाहे म्लानवदन । कांहीच त्याला सुचेना ॥३॥ तेव्हा घटिका राहिला दिवस । हर्ष न माये पादशास । यवनदीक्षित काजीस । बोलावून काय आज्ञापी ? ॥४॥ आणखी हालीम वाली लोकां । बोलावून ब्राह्मण अनेकां । पुसतसे होऊन हरिखा । सर्वत्रांसि त्या काळी ॥५॥ याचे पित्याने मासाचा करार । करुन ठेविला हा कुमार । ते आजच्यास झाला निर्धार । पुढे काय करावे? ॥६॥ मासास न पाठवूं जरि द्रव्य । यास यवन करावा निश्चये । हा तो करार याचे बापाचा होय । हे तों तुम्हांस ठाऊक ॥७॥ शब्द नसे की आम्हावरि । स्वमती मेळवितां आजिचे रात्री । यास तुम्ही मिळोन सर्व नरनारी । काय उत्तर पै देता ? ॥८॥ यापरी निकरशब्द पडतां श्रवणी । अश्रुपात होतसे सर्वत्र नयनी । कंठ दाटलासे सर्वालागूनि । मुखी शब्द निघेचिना ॥९॥ ब्रह्ममंडळी मिळाले फार । कोणाचे मुखी न निघे उत्तर । म्लानवदन होऊन सर्वत्र । धांवा करिती देवासि ॥१०॥ ’ अरे देवा भक्तवत्सला । अरे देवा, ब्रह्मकुळप्रतिपाळा ! । अरे देवा करुणाकल्लोळा । काय तमाशा पाहतोसि ॥११॥ हा बाळ तो द्विजकुळभूषण । हा बाळ तो गुणसंपन्न । हा बाळ तो आमुचे प्राणांचा प्राण । रक्षी रक्षी गा दयाळा ॥१२॥ तेव्हा बाळ आणिलासे सभेभीतरी । तो नसे देहावरि । देहसाक्षी जो त्यास पाचारी । अनन्ययोगें त्याकाळी ॥१३॥ नेत्र झांकून एकसरीं । आळवीतसे निज कैवारी । कैवारी तो त्याचे अंतरी । स्वत:सिध्दच पै असे ॥१४॥ तेव्हा त्याचे दृष्टीस न पडे जन । जनी दिसे जनार्दन । जनार्दनी वृत्ति रंगली पूर्ण । देहभ्रांति सहज पै ॥१५॥ तेव्हा सद्गुरु श्रीदिंगबरु । दीनजनांचा कैवारु । काय केला चमत्कारु । तें ऐकावे स्वानंदे ॥१६॥ आपण होऊन पाडेवार । हाती काठी कांबळ खांदेवर । द्रव्य हुंड्या घेऊन निजकर । प्रगटले तेथे त्याकाळी ॥१७॥ मुखी म्हणतसे सलाम सलाम । चहूकडे पाहतसे अतिसंभ्रम । तो तरि प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम । कोणी नोळखती मतिमंद ॥१८॥ हुंड्या घ्या घ्या ऐशी हांक । दीननाथ देतां नि:शंक । ते हांक नव्हे, बाळाचें द्विजत्व राख । कोणी त्यासि ओळखेचिना ॥१९॥ तेव्हां बोले श्रीदिगंबर । अरे मी आलों पाडेवार । कांही पुसा, जे समाचार । सांगेन आतां या काळी ॥२०॥ तेव्हां सेवक पुसती त्यालागून । अरे तूं कोठिला ? कोण ? । येरु म्हणे नारायणपेठाहून । हूंड्या घेऊन पै आलो ॥२१॥ हे ध्वनि पडतां कानीं । सर्वत्रांसि हर्ष न माये गगनी । आनंदपूर आला सकळांलागूनि । त्यांच्या चित्तसरितेसि ॥२२॥ काय हर्षाचा पूर फुटला । काय हर्षाचा वर्षाव झाला । काय स्वानंदाचा कूप सांपडला । स्वानंदेसि सर्वस्व ॥२३॥ जहाज बुडतां लागला कडेस, । किंवा मरत्या मिळे अमृतरस । तोंवि हर्ष सर्वत्रांस । झाला असे त्या काळी ॥२४॥ सर्वत्रांचे मुखचंद्रास । खेदकेतुग्रहण खग्रास । लागला असे नि:शेष । तो अवधूतजपें निवर्तला ॥१२५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:48.8600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कव्वा

  • कव्वा हंसकैसी चाल शिकता था, आपनीभी चाल भूल गई 
  • कावळा हंसासारखी चाल शिकू लागला तो त्‍याला हंसाची चाल तर आली नाहीच पण स्‍वतःची चालहि विसरला. जो मनुष्‍य भलत्‍याच गोष्‍टीची हांव धरतो तो जवळ असेल तेहि गमावतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.