TransLiteral Foundation

दासोपंत चरित्र - पदे ७६ ते १००

दासोपंतांच्या वंशजांचीं घराणीं हल्लीं जोगाईच्या आंब्यास व नागपुरप्रांतीं चंद्रपुराकडे नांदत आहेत.


पदे ७६ ते १००
जरि न येईल आज द्रव्य । तुजला वरुं यवन निश्चये । यांत कांही नसे संशय । सत्य सत्य रे सुकुमारा ॥७६॥ वज्ररुप शब्द पडतां श्रवणी । ते भेदून गेले अंत:करणी । त्याचें मोचन दत्तावांचूनि । कांहीच नसे त्यालागी ॥७७॥ कोमाइले मुखकमल । नेत्री चालिलें दु:खजळ । चित्त झाले असे व्याकुळ । कांहीच त्यासि उमजेना ॥७८॥मनीं म्हणतसे, पित्याची आस । आजपर्यंत होती निजमानस । आतां तेही दिसे निरास । पुढील भविष्य कळेना ॥७९॥ आतां माझे आराध्यदैवत । जो ब्रह्मादिकांचा ध्येय निश्चित । त्यावांचून वारेल हे अनर्थ । पाहतां कोणी दिसेना ॥८०॥ ऐसे भावून निज मनी । चित्त एकाग्र करुनि । वृत्ति ठेवूनि अवधूतचरणी । धांवा करीतसे त्याकाळी ॥८१॥ जय जय अत्रितनया ! आनंदनिलया ! । आनंदकारका भक्तसमुदाया ! । आतां तुजवांचूनि श्रीयोगिराया । शरण जाऊं कोणासि ? ॥८२॥ तूं तो सर्वतरंग । असूनिही निर्गुण नि:संग । तुझे चरित्र अभंग । ब्रह्मादिकांसि अगम्य ॥८३॥ अगम्य तुझी कीर्ति देख । अभिनव तुझी करणी अलौकिक । तूं सकळसाक्षी सर्वप्रकाशक । सन्मयरुपा संकाश ॥८४॥ सर्वाचा तूं अससी ईश । यास्तव तुझें नाम जगदीश । जग म्हणायाचें ही भ्रांति नि:शेष । तुझे ठायीं दिसेना ॥८५॥ तूं तो निष्कळंक, निर्विकार । भक्तांस्तव होऊनि साकार । विहरसी निजचराचर । अंतरंगा, दयाळा ॥८६॥ तुज ऐसा नसे दयाळू । तुज ऐसा नसे कृपाळू । तुलाच असे माझा कळवळू । कैवल्यकंदा करुणार्णवा ॥८७॥ तूं तो केवळ अद्वय सच्चिदानंद । भक्तवत्सल स्वानंदकंद । भक्तप्रतिपाळक हे ब्रीद । तुहे असे रे दिगंबरा ॥८८॥ तूं अससी जरि भक्तप्रतिपाळक । आज सत्य करसील देख । सत्यच तूं दीनवत्सल सहजानंददायक । अंतरात्मा, दिगंबरा ॥८९॥ मी जन्मलो ज्यांचे उदरीं । ते बाप राहिले देशांतरी । तूं बाप अससी हृदयांतरीं । यास्तव बाहतों तुजलागीं. ॥९०॥ तूं विश्वाचा जननीजनकु, । तूं विश्वाचा प्रतिपालकु, । तूं विश्वाधारु, विश्वव्यापकु, । विश्वात्मा, सर्वेशा. ॥९१॥ हा तो यवनरुप व्याघ्र । मज गिळूं पाहे समग्र। तरि कॄपाशास्त्रे वधून शीघ्र । रक्षी माते दयाळा ॥९२॥ हा तो यवनरुप समुद्र । यांत बुडवूं पाहतो निर्धार । तरी तूं तारक कर्णधार । काढी वेगें कृपाळा ॥९३॥ हा तो यवनकाळसर्प । दंशून करावा काळरुप । ऐसे इच्छितो तूं चिद्रूप । गारुडी असतां भय काये? ॥९४॥ हा यवनरुप बेडी । ठोकूं इच्छितो अति तांतडी । तरि तूं कैवारी प्रोढी । तोंडी सत्वर दीनबंधु ॥९५॥ हा यवनरुप वडावाग्नि । यांत लोटूं पाहतो मजलागूनि । तरि तूं कॄपाघन वर्षूनि । शीतळ करी रे श्यामांगा ॥९६॥ आतां तुजवीण म बाळातें । कोण रक्षील, गा दीनानाथ ? । धांव धांव गा श्रीअवधूत. । अंत किती पाहतोसि ? ॥९७॥ हे तुझे अंत पाहण्यांत । माझा प्राण जातो निश्चित; । यास्तव धांव धांव रे त्वरित । हे दुरित माझे निवारी ॥९८॥ जरि माता उपेक्षी बाळावरि । तरि त्याचें संरक्षण कोण करी ? तूंच माउली गा निर्धारी । वोसंगा घेई मजलागी ॥९९॥ आज अस्तास जातां दिनमणि । माझे ब्रह्मत्वास असे हानि । हे तो जाणतोस कीं दंडपाणी । दयार्णवा, दयाळा ॥१००॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:48.8130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चणे एकाजवळ व दांत दुसर्‍याजवळ

  • ज्‍याजवळ संपत्ति, ऐश्र्वर्य असते त्‍याला ती उपभोगण्याचे शारीरिक सामर्थ्य असते त्‍याला काही मिळत नाही, तो बहुधा कफल्‍लक असतो. (गु.) चलियां छे त्‍यां चारो नहि, ने चारो छे त्‍यां चलियां नहि. भट आहे तर तीथ नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

विवाह जमवतांना गुणमेलनाचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.