TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अथ योगरहस्यम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


अथ योगरहस्यम्
श्रष्ठपुंजन्मसाफल्यं कार्यं योगत्रयाश्रयात् ।
समाख्यातद्विसाहस्त्रीसंहितासंग्रहस्त्वयं ॥१॥
भक्तिं विना न साफल्यं कर्मण: कर्मणा विना ।
न च ज्ञानं विना ज्ञानान्न मोक्षो यस्य कस्यचित् ॥२॥
न ज्ञानं जीवति प्राणे मनस्यपि लयं नयेत् ॥
यस्तौ गच्छति मोक्षं स योगी नान्य: कथंचन ॥३॥
चले प्राणे चलं चित्तं निश्चले निश्चलं तयो: ।
नष्ट एकतरे नाशो द्वयोरपि स योगत: ॥४॥
भक्तिक्रियाज्ञानयोगान्मुक्तिरुक्तापि तत् त्रयं ।
ज्ञेयं साष्टांगयोगांतर्गतं द्वैधमतोत्र नो ॥५॥
नात्यश्नतोनश्नतोतिसुप्तस्यैष न जाग्रत: ।
युक्तचेष्टाहारनिद्रागतेर्योगो भवेत्सुख: ॥६॥
तस्माद्वैराग्यतोभ्यासं गुरोरग्रे वितन्वत: ॥
योगस्य प्राप्य संसिद्धिं विद्वान्मुक्तो भवेद्द्रुतं ॥७॥
क्षाराम्लतिक्तकटुरुक्षकदन्नशाकस्त्र्यग्न्यध्वभाङ् न लभतेs कुशलोस्य सिद्धिं । शुंठीसितासुमनशालिसदन्नमुद्गचक्षुष्यशाक्घृतदुग्धसदंबुपथ्यं ॥८॥
सद्देशे मठिकामध्ये निश्चिंतो गुरुशिक्षित: ।
कुशाजिनांशुकेष्वेव हठयोगं समभ्यसेत् ॥९॥
गुदमेंढ्रोर्ध्वस्थगुल्फमासीनो यतगु: सम: ।
भ्रूमध्यदृग्वान्यपीठै: सिद्धं तत्राप्यदोस्ति सत् ॥१०॥
वायुं शक्त्येडयापूर्य हृदि स्थाप्य हनुं जपन् ।
हंसं शक्त्या कुंभयित्वा पश्चादाकर्षितोदर: ॥११॥
शनैर्विरेचयेदेष प्राणायाम: सुसिद्धिद: ।
पंचर्द्यान्ह्यन्ह्यशीत्यंतै: प्रतिसंध्यसुयामकै: ॥१२॥
गंतव्यमार्गस्थशक्तिचालनाद्भस्रया भवेत् ॥
नाडॆएशुद्धिस्त्रिमासोर्ध्वं प्राणो याति लयं सहृत् ॥१३॥
लीन: सपंचविपलद्विपलं सोसुयामक: ॥
ब्रह्मरंध्रे वर्धमानं प्रत्याहारादय: स त ॥१४॥
स्वकालद्वादशगुणोत्तरकालवधि: स्मृत: ।
समाधिर्द्वादशदिनसाध्य: परमदुर्लभ: ॥१५॥
समासीनो यतार्स्योत:प्राणं दक्षिणया त्यजेत् ।
सारं लगति हृत्कंठकपोलावध्यसौ यथा ॥१६॥
लोहकारस्य भस्रावच्छवत्याश्वापूर्य रेचयेत् ।
वामां मध्यानामिकाभ्यां धृत्वा जाते श्रमे विधे: ॥१७॥
पीत्वा प्राणं कुंभयित्वा धृत्वांगुष्ठेन दक्षिणं ।
वामया रेचयेन्मंदं तथाथ प्राग्वदाचरेत् ॥१८॥
द्विनाड्यभ्यासाद्यामार्धं शक्तिर्मार्गं ददात्यरं ।
भस्रेयं सर्वदोषघ्नी रुक्पापघ्न्यपि सिद्धिदा ॥१९॥
शिश्ननाभ्यंतस्थकंदं सति वज्रासने पदौ ॥
धृत्वा दृढं प्रपीड्यारं भस्रां सिद्धसनस्थित: ॥२०॥
समाकुंचितनाभिर्द्राक्कुर्याच्छक्तिश्चलत्यत: ।
यामार्धाभ्यासतो धैर्यान्मध्यनाड्यां समुद्गता ॥२१॥
ऊर्ध्वाकृष्टा भवेत्किंचिच्छक्तिर्नाडीमुखं त्यजेत् ।
तत: स्वतो व्रजत्यूर्ध्वं प्राणोतस्तां विचालयेत् ॥२२॥
चालनात्सर्वसिद्ध्याप्तिर्मडलाद्योगिनो न तु ।
रुग्भ्यो भयं यमाच्चापि नेतोन्यन्नाडिशोधनं ॥२३॥
चालितायामपि प्राणो बद्धा चेद्रसना सुखं ।
व्रजत्यूर्ध्वं सिद्धिपूर्वं राजयोगपदप्रद: ॥२४॥
जिव्हां मूलशिरां छित्वा रोममात्रं प्रघर्षयेत् ।
पथ्यासैंधवचूर्णैर्गां प्राग्वत्सप्तदिनैर्मुहु: ॥२५॥
षण्मासादिति जिव्हाध: शिराबंधो विनश्यति ॥
मुद्रा स्यात्खेचरी त्र्यध्वे योजितावाड्मुखी कला ॥२६॥
सहज्जिव्हा चरत्यस्य खे कदापि स्पृशंति नो ।
विषार्तिरुग्जराक्षुत्तृण्निद्रातंद्रामृतिक्रिया: ॥२७॥
स्त्र्याश्लेषितस्यापि बिंदुर्न क्षरत्यूर्ध्वमेति स: ।
चलितश्चेद्योनिमुद्राबद्धो मुक्त: स भोग्यपि ॥२८॥
सुधांत:स्रवतींदोस्तां ग्रसत्यर्कस्ततो जरा ।
अध: शीर्षोर्ध्वपात्तिष्ठेद्बव्हाहार: शनै: शनै: ॥२९॥
याममात्रं तत: सिद्धिर्व्यस्तेयं करणीष्टदा ।
वलीपलितवेपघ्नी मृत्युहर्ती सुधाप्रदा ॥३०॥
स्वास्येग्नौ दीप्तेंगसग्दे नाडीशुद्धावनामये ।
नादस्फुटत्वे सुदृष्ट्या: सिद्धिर्बिंदौ जिते सति ॥३१॥
विविधा उपसर्गा: प्राक्संभवंत्यत्र योगिन: ।
सद्गुरोर्दृढभक्त्या ते प्रणश्यंति न चान्यथा ॥३२॥
कारणं कर्मारुरुक्षोर्योगिनो योगमुत्तमं ।
शम: कारणमस्याग्रे योगारूढस्य योगिन: ॥३३॥
कामवेगसहोंतर्दृक् सुखारामोभितो यति: ।
ब्रह्मनिर्वाणमेत्येव ब्रह्मभूतोमल: सम: ॥३४॥
कश्चिद्धारणयोपास्ते ध्यानात्कश्चित्समाधिना ।
आत्मानमेवमाप्त्वेमां सिद्धिं मुक्तो भवत्यसौ ॥३५॥
हृद्युपास्यो धारणया वराभयकरो हरि: ।
प्रादेशमत्र: सुसिद्ध: खेचरीमुद्रया युत: ॥३६॥
अंगुष्ठमात्रं पुरुषं दत्तात्रेयं दिगंबरं ।
ध्यायेत्सिद्धासनासीनं द्युनिशं कंठसंस्थितं ॥३७॥
सहस्रदलपद्मस्थं सुसूक्ष्मं शांतमुज्वलं ।
समाधिना द्वादशाहं तन्मयो भावयेत्परं ॥३८॥
अंतर्लीनसहृत्प्राणो पश्यन्नचलदृग्बहि: ।
मुद्रेयं शांभवी शून्याशून्यलक्ष्मपदप्रदा ॥३९॥
तद्वान् दृढासनो दक्षकर्णे रुद्धबिलो ध्वनिं ।
त्रिग्रंथिभेदं श्रृणुयात्सुसूक्ष्मं स समाधिभाक् ॥४०॥
यमेन दशधा नूनं दशधा नियमेन च ।
आसनाद्येन षट्केन योगोष्टांगोयमुच्यते ॥४१॥
एतेनाष्टांगयोगेन प्रबुद्ध: स्वल्पसंविदा ।
शुभाशुभविनिर्मुक्तो देही ब्रह्ममयो भवेत् ॥४२॥
इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् ।
इति योगाख्यं प्रथमं रहस्यम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:09:34.6870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एकलकोंग्या

  • वि. एकांतप्रिय ; माणूसघाण्या ; समाजांत न मिसळणारा ; मनमिळाऊ नसणारा . ( हा शब्द निंदाव्यंजक असा वापरतात ). म्ह० एकलकोंडा बारा रांड्या . 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात मुलाचे जावळ काढतात परंतु मुलीचे का काढत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site