TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयाष्टक - द्वितीयोsध्याय:

श्रीमत्परमहंस वासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीकृत " श्रीदत्तपुराणम् "


अथ योगफलक्रममुक्त्यादिकथनं नाम द्वितीयाष्टके द्वितीयोsध्याय:
सुषुम्णाज्ञो नर: स्त्री वा युवा बालो जरन्नपि ॥
योगाभ्यासेsधिकारी स्यादभ्यासात्सिद्धिभागपि ॥१॥
सर्वेsप्याश्रमिणो वर्णा योगाभ्यासेsधिकारिण: ॥
भिक्षुर्विशेषान्नियतं ब्रह्मचर्यादि तस्य यत् ॥२॥
यतेर्यस्योदरे भिक्षोर्योगाभ्यासेन जीर्यते ॥
गृहिणा दत्तमन्नं स तं तारयति नेतर: ॥३॥
योगी यस्य गृहे भिक्षुर्याति धन्यस्तदाश्रम: ॥
स भिक्षुर्यद्भृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते हरि: स्वयम् ॥४॥
यत: पराड्मुखो भिक्षुस्ततो देवा: पराड्मुखा: ॥
तस्माद्देयं किमप्यस्मै देवर्षिपितृतृप्तिदम् ॥५॥
यतयेsन्नं ग्राप्तमात्रमाद्यन्तजलदानयुक् ॥
दत्तं चेन्मेरुजलधितुल्यं तदिति हि स्मृतम् ॥६॥
वासोsन्नं च मितं देयं यतये सोsधिकं यदि ॥
आदत्ते स्तेन एवं स्यात्पापोsन्नरसलोलुप: ॥७॥
धूर्त: शठो यतिर्भोगी शौचं ध्यानं विहाय य: ॥
व्रात्यवद्वर्तते सोsज्ञो दु:खभागुभयत्र हि ॥८॥
संन्यासित्वं लोके सुदुर्लभं प्राप्य तद्योsत्र ॥
तस्मात्प्रच्यवते चेद्याति चिरं दुर्गतिं स चान्यत्र ॥९॥
विशेषाद्यतिना तस्माद्योगाभ्यासेन चात्मन: ॥
प्राकसिद्धरूपमप्तव्यमध:पातोsन्यथाsस्य हि ॥१०॥
सत्योsद्वैतोsपि जीवोsयमात्मांशोsजोप्यविक्रिय: ॥
अप्रमेयोsव्ययोsच्छेद्योsदाह्योsक्लेद्यो ह्यशोषक: ॥११॥
स्वात्मावबोध: स्वारामो ध्रुवोsसंगोsपि केवल: ॥
मलिनोsभूदविद्यांशैर्मलच्छन्नसुवर्णवत् ॥१२॥
योगोज्ज्वलितविद्वह्नौ दग्ध्वाssत्मानं स पूर्ववत् ॥
स्वरूपं शुद्धमाप्नोति हेमाग्नाविव लोहवत् ॥१३॥
आत्मास्मीत्युपगन्तवुं न प्रतीकं यतो न स: ॥
कार्योत्कर्षादात्मदृष्टि: प्रतीकेsङ्गे तु तन्मति: ॥१४॥
इत्यात्माधिगमाभ्यासात्सर्वकर्म विदो बुध: ॥
आदेहपातमारब्धभोग एवाधिकारिण: ॥१५॥
चित्ते गोवृत्तिविलयस्तस्य प्राणेsस्य चात्मनि ॥
विद्याप्रकाशितहृदा स यात्याद्यं सुषुम्णया ॥१६॥
न शुक्लगत्यपेक्षाsस्य विदो रश्म्यनुसारिण: ॥
नेदं लभ्यं संसरतोsज्ञस्य कर्मानुयायिन: ॥१७॥
कृतिनो यान्त्यार्चिराद्यैरस्वतन्त्रा: परे त्वध: ॥
तद्भ्रमो मायिके पादे दत्तलोके विदो गति: ॥१८॥
पूर्वसिद्धं चिदान - दैकरसं भूम निष्कलम् ॥
स्वरूपं ज्ञानयोगेन गतो नावर्तते पुन: ॥१९॥
सत्यवैकुण्ठकैलासलोकानामप्युपर्ययम् ॥
दत्तात्रेयाख्यालोकोsस्ति प्रसिद्धोsमृतसंज्ञित: ॥२०॥
न यत्र शुग्जरा मृत्यु: क्रियाभोगोपि यत्र नो ॥
मोहोsवस्था न च द्वैतमगम्योsयं सुरैरपि ॥२१॥
अध्यात्मयोगमार्गेण लभ्योयं ब्राह्मणेन हि ॥
श्रुत्यामृतं दिवीत्युक्तो दत्तलोकोsयमेव स: ॥२२॥
तल्लोकप्राप्तयेsथर्वा कृपया दीनवत्सल: ॥
शाण्डिल्याय जगौ ज्ञानं पूर्वोक्तं सुगमं स्फुटम् ॥२३॥
पुन: पप्रच्छ शाण्डिल्यो भगवन्नक्षरं त्विदम् ॥
अविक्रियं परं ब्रह्म सन्मात्रं निष्कलं शिवम् ॥२४॥
जायतेsस्मात्कथमिदं रक्ष्यते लीयते च तत् ॥
सोब्रवीच्छृणु शाण्डिल्यारूपस्य ब्रह्मणोsस्य तु ॥२५॥
निष्कलं सकलं मिश्रं त्रीणि रूपाण्युपाधित: ॥
अखण्डं सच्चिदानन्दं निष्कलं यन्निरञ्जनम् ॥२६॥
शिवं सूक्ष्मं सर्वगतमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥
अनिर्देश्यं निष्कलाख्यं रूपमस्योत्तमोत्तमम् ॥२७॥
त्रिगुणा मूलप्रकृतिर्मायाविद्येति चोच्यते ॥
शक्ति: सहोत्था तद्युक्तो देवोsसौ कृष्णपिङ्गल: ॥२८॥
महेश्वरो य ईष्टे तन्मिश्ररूपं प्रकीर्तितम् ॥
स तु ज्ञानेन तपसा तप्यमानो ह्यकामयत् ॥२९॥
बहु स्यां च प्रजायेयमित्यस्मात्तपसोsभवत् ॥
ॐकारोsस्य तिस्रो मात्रा ऋषिछन्दांसि देवता: ॥३०॥
बीजानि शक्तयो वर्णावस्थास्थानानि च स्वरा: ॥
गुणाग्निवेदसवनतत्त्वात्मानस्त्रयस्त्रय: ॥३१॥
तदाढ्योsयं जगद्बीजं यत्परापरसंज्ञकम् ॥
तद्वाचकोसौ भगवान्मायावी व्यापक: पर: ॥३२॥
सर्वभूतहृदाविष्टो मायया क्रीडतीह स: ॥
सृजत्यवति हन्तीश: स ब्रह्मा स हरि: शिव: ॥३३॥
देवा इन्द्रादयो भावा: सर्वभूतानि पञ्च च ॥
स्थूलान्यपि च सूक्ष्माणि भौतिकानि स एव हि ॥३४॥
तत्त्वानि जन्तव: सर्वे पुरस्तादच्युत: स च ॥
पश्चाद्दक्षिणतश्चापि स एवोत्तरतो विभु: ॥३५॥
उपरिष्टादधस्ताच्च स एव किल सर्वत: ॥
भूतं भव्यं भवच्चापि स एवेदं न चेतरत् ॥३६॥
देवस्यास्यात्मक्रीडस्य विभोर्भक्तानुकंपिन: ॥
दत्तात्रेयाभिधा मूर्ति: सुरूपा या दिगंबरा ॥३७॥
इन्दीवरदलप्रख्या चतुर्बाहुरघापहा ॥
सैषाsस्य सकलं रूपमासेचनकगात्रयुक् ॥३८॥
शाण्डिल्य: प्राह भगवन्सन्मात्रमिदमुत्तमम् ॥
परं ब्रह्मात्मा महेशो दत्तात्रेय इति प्रभो ॥३९॥
कस्मादुच्यत आख्याहि कृपया दीनवत्सल ॥
अथर्वोवाच सोम्येदं बृहत्सर्वं चराचरम् ॥४०॥
बृंहयत्युत्तमं तस्मात्परं ब्रह्मति गीयते ॥
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह ॥४१॥
यच्चास्य संततो भावस्तेनात्मेति च गीयते ॥
मह्यते चेशशब्देन शक्त्येष्टेsखिलमेव यत् ॥४२॥
सर्वाधीशोsखिलात्मा च महेश इति गीयते ॥
मयाsहं तेsत्रये दत्त इत्युक्ते: स तथोच्यते ॥४३॥
इति श्रीमद्दत्तात्रेयपुराणे सा० त्रि० सं० वा० ज्ञा० द्वितीयाष्टके द्वितीयोsध्याय: ॥२॥
इति श्रीदत्तपुराणे द्वितीयाष्टके द्वितीयोsध्याय: ॥२॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-05-07T02:39:03.0570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

plectenchyma

  • स्त्री. Bot.(pseudoparenchyma formed by the interweaving of hyphae) स्थूलोति 
  • parenchyma 
  • छद्मी (आभासी) मृदूतक, कवकोति, स्थूलोति 
  • अनेक सुट्या कोशिकांचे किंवा तंतूंचे नंतर एकत्र येऊन बनलेले ऊतक. उदा. कवकांतील कित्येक अवयव (जालाश्म, पीठिका) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

तीन रस्ते एकत्र येऊन मिळतात, त्या ठिकाणास काय म्हणतात
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.