TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीय पटल - योगानुष्ठानपद्धतिर्योगाभ्यासवर्णन ३

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


योगानुष्ठानपद्धतिर्योगाभ्यासवर्णन ३
सिद्धान्तश्रवणं नित्य वैराग्यगृहसेवनम् ।
नामसंकीर्तनं विष्णो: सुनादश्रवणं परम् ॥४१॥

धृति: क्षमा तप: शौचं र्‍हीर्मतिगुरुसेवनम् ।
सदैतांश्च परं योगी नियमांश्च समाचरेत् ॥४२॥

अनिलोsर्कप्रवेशे च भोक्तव्यं योगिभि: सदा ।
वायौ प्रविष्टे शशिनि शयनं साधकोत्तमै: ॥४३॥

सद्यो भुक्तेsपि क्षुधितेनाभ्यास: क्रियते बुधै: ।
अभ्यासकाले प्रथमं कुर्यात् क्षीराज्यभोजनम् ॥४४॥

तोsभ्यासे स्थिरीभूते न तादृङनियमग्रह: ।
अभ्यासिना विभोक्तव्यं स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥४५॥

पूर्वोक्तकाले कुर्यात्तु कुम्भकान् प्रतिवासरे ।
ततो यथेष्टाशक्ति:स्याद्योगिनो वायुधारणे ॥४६॥

यथेष्टं धारणाद्वायो कुम्भक: सिध्यति ध्रुवम् ।
केवले कुम्भके सिद्धे किं न स्यादिह योगिन: ॥४७॥

स्वेद: संजायते देहे योगिन: प्रथमोद्यमे ॥४८॥

यदा संजायते स्वेदो मर्दन: कारयेत्सुधी: ।
अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टो भवति योगिन: ॥४९॥

द्वितीये हि भवेत् कम्पो दार्दुरी मध्यमे मत: ।
ततोsधिकतराभ्यासाद्गगनेचरसाधक: ॥५०॥

योगी पद्मासनस्थोsपि भुवमुत्सृज्य वर्तते ।
वायुसिद्धिस्तदा ज्ञेया संसारध्वान्तनाशिनी ॥५१॥

तावत्कालं प्रकुर्वीत योगोक्तनियमग्रहम् ।
अल्पनिद्रा पुरीषं च स्तोकं मूत्रं च जायते ॥५२॥

अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्तत्त्वदशिन: ।
स्वेदो लाला कृमिश्चैव सर्वथैव न जायते ॥५३॥

कफ़पित्तानिलाश्चैव साधकस्य कलेचरे ।
तस्मिन् काले साधकस्य भोज्येष्वनियमग्रह: ॥५४॥

अत्यल्पं बहुधा भुक्ता योगी न व्यथते हि स: ।
अथाभ्यासवशाद्योगी भूचरीं सिद्धिमाप्नुयात् ॥
यथा दर्दुरजन्तूनां गति: स्यात्पाणिताडनात् ॥५५॥

सन्त्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा दुर्निवारणा: ।
तथापि साधयेद्योगी प्राणै: कण्ठगतैरपि ॥५६॥

ततो रहस्युपाविष्ट: साधक: संयतेन्द्रिय: ।
प्रणवं प्रजपेद्दीर्घं विघ्नानां नाशहेतवे ॥५७॥

पूर्वार्जितानि कर्माणि प्राणायामेन निश्चितम् ।
नाशयेत् साधको धीमानिह लोकोद्भवानि च ॥५८॥

पूर्वार्जितानि पापानि पुण्यानि विविधानि च ।
नाशयेत् षोडशप्राणायामेन योगिपुंगव: ॥५९॥

पापतूलचयानाहो प्रलयतेत्प्रयाग्निना ।
तत: पापविनिर्मुक्त: पश्चात्पुण्यानि नाशयेत् ॥६०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:00.1000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

त्रिधारी

 • पु. निवडुंगातील एक भेद . याला तीन धारा असून धारेच्या कडेवर कांटे असतात . याची मोठमोठी बेटे होतात . यांतून पुष्कळ पांढरा चीक निघतो . याच्या चिकांत सोमल शुद्ध करतात . मुंबईकडे दिवाळीच्या दिवसांत याचे तुकडे करुन त्यांत वाती पेटवितात . - वगु ४ . २ . 
RANDOM WORD

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.