TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

देशकालविचार:

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


देशकालविचार:
अथ सामान्यत: यस्य कस्यापि मंत्रादे: पुरश्चरणार्थं देशकालविचार: प्रस्तूयते, तत्रादौ देश: योगिनीह्रदये, रुद्रयामले, सौभाग्यकल्पद्रुमे च - ‘पुन्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहापर्वतमस्तकम्‌ । तीर्थप्रदेशा: सिंधूनां संगम: पावनं वनम्‌ ॥ उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरे: । तुलसीकाननं गोष्ठं वृषशून्यं शिवालयम्‌ ॥ अश्वत्थामलकीमूलं गोशाला जलमध्यत: । देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ ॥ साधने तु प्रशस्तानि स्थानान्येतानि मंत्रिणाम्‌ । अथवा निवसेत्तत्र यत्र चित्तं प्रसीदति ॥ म्लेच्छदुष्टसृगव्यालशंकातंकितवर्जिते ।
एकांतपावने निंदारहिते भक्तिसंयुते ॥ सुदेशे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेत्तापसप्रिये ॥ गुरुणां संनिधाने च चित्तैकाग्र्यस्थले तथा । एषामन्यतमस्थानमाश्रित्य जपमाचरेत्‌ ॥ इति देश: ।

Translation - भाषांतर
अर्थ :--- कोणत्याही जप - तपादि अनुष्ठानाची शीघ्र सिद्धि होण्याकरितां देश, काल वदेह हीं अत्यंत शुद्ध पवित्र असावीं लागतात.रुद्रयामलादि ग्रंथांत पुण्यस्थानें संगितलीं आहेत तीं अशीं :--- पुण्यक्षेत्र (गणपतिपुळें, पंढरपूर, नरसोबाची वाडी, सज्जनगड  इत्यादि),  कृष्णा - नर्मदा - गंगादि नद्यांचें तिर, गुहा, पर्वतशिकर, तीर्थप्रदेश,दोन नद्यांचा संगम, नैमिषादि पवित्र वन, उद्यानप्रदेश, व्याघ्रादि क्रूर पशूंचा उपसर्ग होणार नाहीं असें स्थान, बैल नाहीं असा गोठा किंवा (नदी नाहीं असें) शिवालय, अश्वत्थ, आमलकीवृक्ष, बिल्ववृक्ष, अगस्त्यवृक्ष यांचा मूल प्रदेश, कोणतेंही पवित्र देवालय, तथापि ज्या देवतेची आराधनाकरावयाची तें मंदिर जास्त प्रशस्त, समुद्रतीर, आपलें स्वत:चें घर, हीं सर्व स्थानें जपाद्यनुष्ठानाकरतां सिद्धिकारक आहेत. अथवा जेथें मन सुप्रसन्न होईल, एकाग्रता साध्य होईल. अंत:करणांत जास्त श्रद्धा वाढेल, जे निंदारहित असेल, सज्जनांचा, साधुपुरुषांचा, भक्तजनांचा सहवास व दर्शन जेथें घडेल, गुरुजनांचें सान्निध्य जेथें लाभेल अशा कोणत्याहि ठिकाणीं जपाद्यनुष्ठान आचरावें. देवताप्रसाद शीघ्र होईल.


References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:49.0400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कर्‍हें

 • पु. उंट ; उंटाचें पिलूं ' तंव विकट नामें कर्‍हा ' - पंच ३९ . ' अशोकाचे अंगवसे । चघळिले कर्‍हेनि जैसें । ' - ज्ञा ११ . ४१४ . ( सं . करम ) 
 • न. उंट . ' अशोकाचे अंगवसे । चघळिले कर्‍हेनि जेसें । ' - ज्ञा . ११ . ४१४ . ( सं . करभ = उंटाचें पिलू ) 
 • १ मडकें ; मातीचा लहान घडा ; ज्या मडक्यास तोटीसारखें स्तन ( टोक ) असतें असे मडकें ; रहाट गाडग्याच्या माळेंतील मडकें . ' रहाटमाळेचे करे । पुढती रिता पुढती भरे । ' - एभा १० . ६७६ . ' सोन्याच्या कर्‍हा मोत्यांनी भरा ' - वेड्यांचा बाजार . २ लग्नांत पाणी भरलेल्या तांब्यांत अथवा पंचपात्रींत आंब्याच्या डहाळ्या , पानें टाकून त्यावर शेंडी वर केलेल्या नारळ ठेवतात . या भांड्यास कर्‍हा म्हणतात . व तो नवरीच्या व नवर्‍याच्या बहिणीच्या ( बहिण नसल्यास दुसर्‍या स्त्रीच्या ) हातांत असतो आणी तो कर्‍हा घेऊन ती आपल्या बहिणीच्या ( वधूच्या ) अगर भावाच्या ( वरच्या ) मागें उभी असते . -( क्रि०घेणें .) ३ सामान्यत ; कलश ; तांब्या . ४ ( बायकी ) मंगळागौरीची पंचामृती पुजा झाल्याबरोबर तें तीर्थ एका भांड्यांत भरून त्याचें तोंड चोळीनें बांधून त्यावर गोड्या तेलाचा दिवा ठेवतात तो ( हा प्रकार बहुधा कोंकणसंस्था आढळतो ). ५ एखाद्या मंगल संस्काराला वेळीं ओवाळावयास अगर मागे धरावयास जो दिवा घेतात तो . ' मागें मी मुहुर्ताचा कर्‍हा घेऊन उभी होतें ' - वेड्यांच्या बाजार . ( सं . करक ; प्रा . कराअ = करा ) 
 • ०दिवा पु. वरील ५ वा अर्थ दीप ; प्रा . करअ ; प्रा . करअ = करा ) ०दिवा - पु . वरील ५ वा अर्थ पहा . ओलाण दिवा ; लामण दिवा .( क्रि० घेणें .) ( सं . करक + दीप ; प्रा . करअ + दीव ) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.