TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीसूक्तविधानम - शांतिरत्नः

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


शांतिरत्नः
श्रीसूक्तविधानम्

श्रीलक्ष्मीकेशवं नौमि दत्तात्रेयजनार्दनौ ।
येषां कृपाप्रसादेन साफल्यं जन्मनो मम ॥१॥
अजरालयग्रामवासी रत्नागिर्याख्यमण्डले ।
जोशी नारायणाख्योऽहं वामनिश्चित्तपावन: ॥२॥
ब्रम्हाणस्पतिसूक्तस्य विधानं प्राक कृतं मया ।
श्रीसूक्तस्याधुना कुवें विधानं श्रीशतुष्टये ॥३॥
अनुष्ठानं कथं कार्यं फलं किं हवनं कथम ।
प्रमाणपूर्वकं सम्यक यथामति विचार्यते ॥४॥
अत्रानुक्तं दुरुक्तं वा मतेर्मान्द्याच्छुतस्य वा ।
यद्भवेत्पूरणीयं च तद्विशोध्यं दयालुभि: ॥५॥


अथ विष्णुधर्मोत्तरे पुष्कर उवाच :---

हिरण्यवर्णां हरिणीमृच: पंचदश द्विज ।
श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनम्‌ ॥१॥
रथे अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा ऋच: ।
श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥२॥
श्रायंतीयं तथा साम सामवेदे प्रकीर्तितम्‌ ॥३॥
श्रीसूक्तं यो जपेद्भक्त्या तस्यालक्ष्मीर्विनश्यति ।
जुहुयादथ धर्मज्ञो हविष्येण विधानत: ॥४॥

। इति शांतिरत्ने ।


अथ हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चं श्रीसूक्तं ऋग्वेदे । रथे अक्षेषु
वृषभस्य वाजेति चतुऋचं यजुवेंदे । श्रायंतीयं सामवेदे । श्रियं धातुर्मयि
धेहीति अथर्ववेदे इति । एवं प्रतिवेदं श्रीसूक्तं भिन्नं भिन्नमुक्तम ।
तत्र ऋग्वेदांतर्गतश्रीसूक्तस्य परिशिष्टरूपस्य विधिर्लिख्यते ।

Translation - भाषांतर
अर्थ :--- संध्या प्रसिद्ध व देवीउपासनेकरितां प्रचलित असलेलें ‘हिरण्यवर्णां’
हें पंचदशऋचाचें श्रीसूक्त ऋग्वेदांतीला आहे. ‘रथे अक्षेषु वृ षभस्य वाजे’ हें
चतुऋचात्मक श्रीसूक्त यजुर्वेदस्थ आहे. ‘श्रायंतीयं’ हें सामवेदांतीलव ‘श्रियं
धातुर्मयि धेहि’ हें अथर्ववेदांतील आहे. याप्रमाणें प्रत्येक वेदांत श्रीसूक्त भिन्न
भिन्ना आहे. यांपैकीं परिशिष्टरूप असलेलें ऋग्वेदस्थ पंचदशऋचात्मक श्रीसूक्त
विचारांत घेऊन त्याचेंच विधान लिहीत आहें.

References : N/A
Last Updated : 2015-05-19T04:38:50.2830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घटितार्थ

  • पु. १ खल करून , विचारविनिमय करून काढलेला निर्णय , निकाल ; ठरविलेला बेत . २ दैवयोग ; भवितव्य ; कर्मगति . त्यांनीं चांगल्यास मुलगी द्यावी असें योजिलें होतें परंतु तिचा घटितार्थ होता तसें झालें . ३ ( वधूवरांचें ) घटित ; पत्रिकांचा मेळ , जुळणी ; घटित अर्थ १ पहा . ब्राह्मणीं घटितार्थ पाहिलें । गुण छत्तीसही उतरले । - भवि २ . ५७ . [ सं . घटित + अर्थ ] 
  • m  The result of deliberation. Fate, preordination. 
RANDOM WORD

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.