TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथमः पादः - सूत्र १४

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १४
इतरस्याप्येवमसंश्लेष: पाते तु ॥१४॥

इतरस्याप्येवमसंश्लेष: पाते तु ॥
पूर्वस्मिन्नाधकरण बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्याश्लेषविनाशौ ज्ञाननिमित्तौ शास्त्रव्यपदेशान्निरूपितौ ।
धमस्य पुन: शास्रांयत्वाच्छास्त्रीयण ज्ञनिनाविरोध इत्याशङ्क्य तन्निगकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेश: क्रियते ।
इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमगवदसंश्लेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवत: । कुत: ।
तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात् ।
उभे उहैवैष एते तग्तीत्यादिश्रुतिषु दुष्कृतव सुकृत यापि प्रणाशव्यपदेशात् ।
अकर्त्रात्मबोधनिमित्तस्य च कर्मक्षयस्य सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात् क्षीयन्ते चास्य कर्माणीति च विशेषश्रते: ।
यप्रापि केवल एव पाप्मशब्दो द्दश्यते तत्रापि तेनैव पुण्यमप्याकलितमिति दष्टव्यम् ।
ज्ञानफलापेक्षया निकृष्टत्वात् ।
अस्ति च श्रुतौ पुण्येऽपि पाप्मशब्द: नैनं सेतुमहोरात्रे तरत इत्यव सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोऽता निवर्तन्त इत्यविशेषेणौव प्रकृते पुण्ये पाप्यशब्दप्रतोगात् ।
पाते त्विति तु शब्दोऽवधारणार्थ: ।
एवं धमाधर्मयोर्बन्धहेत्वोहेत्वोर्विद्यासामर्थ्यादश्लेपविनाशसिद्धेरवश्यंभाविनी विदुष: शरीरपाते मुक्तिरित्यवधारयति ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T01:34:00.7300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नखरुड

  • न. १ नखाजवळ येणारी सूज ; नखमूळ पहा . २ ( निंदार्थी ) फार वाढलेले आणि त्यामुळे बेढब दिसणारे नख . [ नख ] 
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.