TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्थः पाद: - सूत्र ३४

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ३४
सर्वथाऽपि त एवोभयलिङ्गात् ॥३४॥

सर्वथाऽपि त एवोभयलिङगात् ॥ सर्वथाऽप्याश्रमकर्मत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाग्निहोत्रादयो धर्मा अनुष्ठेया: ।
त एवेत्यवधारयन्नाचार्थ: किं निवर्तयति ।
कर्मभेदाशङ्कामिति ब्रूम: ।
यथा कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं जुव्हतीत्यत्र नित्यादग्निहोत्रात्कर्मान्तरमुपदिश्यते नैवमिह कर्मभेदोऽस्तित्यर्थ: । कुत: ।
उभयलिङ्गात् ।
श्रुतिलिङ्गात्स्मृतिलिङ्गाच्च ।
श्रुतिलिङ्गं तावत्तमेतं  वेदानुवचनेन ब्राम्हाण विविदिषन्तीति सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायं विनियुङक्ते न तु जुव्हतीत्यादिवदपूर्वमेवैषां रूपमुत्पादयतीति स्मृतिलिङ्गमप्यनाश्रित: कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थं दर्शयति ।
यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारत्वप्रसिद्दिर्वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृतौ भवति तस्मात्साध्विदमभेदावधारणम् ॥३४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-21T19:42:39.0400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दानाई

  • स्त्री. शहाणपण . ' कलकत्याहुन नबाब आलियावर महाराज आपले दानाई विचार करोन फिरोन दोस्तीचे विचारावर येतील ही इंज्यानेबाची उमेद आहे .' - पेद ४१ . ९९ . - मुधो . ( फा .) 
  • स्त्री. अक्कल ; शहाणपण ; सुज्ञपणा . हे गोष्ट करणे दानाई व दूरन्देशीपासोन दूर आहे . - रा २२ . ६१ . [ फा . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथीसत्कार याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site