TransLiteral Foundation

चतुर्थः पाद: - सूत्र २१

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २१
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥२१॥

स्तुतिमात्रमुपादानादीति चेन्नापूर्वत्वात् ॥ स एष रसानां रसतम: परम: परार्ध्योऽष्टमो यदुद्नीथ: ।
इयमेवर्गग्नि: साम ।
अयं वाव लोक एषोऽग्निश्चित: ।
तदिदमेवोक्थमियमेव पृथिवीत्येवंजातीयका: श्रुतय: किमुद्नीथादिस्तुत्यर्था आहोस्विदुपासनाविध्यर्था इत्यस्मिन्संशये स्तुत्यर्था इति युक्तम् ।
उद्नीथादीनि कर्माङगान्युपादाय श्रवणात् ।
यथेयमेव जुहूरादित्य: कूर्म: स्वर्गो लोक आहवनीय इत्याद्या जुहवादिस्तुत्यर्थास्तद्वदिति चे‍त् । नेत्याह ।
न हि स्तुतिमात्रमासां श्रुतीनां प्रयोजनं युक्तमपूर्वत्वात्  ।
विध्यर्थतायां हयपूर्वार्थो विहितो भवति स्तुत्यर्थतायां त्वानर्थक्यमेव स्यात् ।
विधायकस्य हि शाब्दस्य वाक्यशेषभावं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत इत्युक्तं विधिना त्वेकवाक्य्त्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युरित्यत्र ।
प्रदेशान्तरविहितानां तूद्नीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिर्वाक्यशेषभावमप्रतिपद्यमानाऽनर्थिकैव स्यात् ।
इयमेव जुहूरित्यादि तु विधिसंनिधावेवान्नातमिति वैषम्यम् ।
तस्माद्विध्यर्था एवैवंजाती यका: श्रुतय: ॥२१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-21T00:02:12.1970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

करडई, करडी

  • करडीला किड नाही, करतडाला मरण नाहीं 
  • (व.) करडईच्या बियाला त्‍याच्या अंगच्या विशिष्‍ट गुणामुळे किडा खात नाही व ते घाण्यांत गाळले जाते. त्‍याप्रमाणें दुर्देवी मनुष्‍याला त्‍याचे भोक्‍तृत्‍व भोगावयाचे असल्‍यामुळे लवकर मरण येत नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site